Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 53 Απόφαση της 13η/8-9-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Ερευνητική Μονάδα Σίνδου) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διαχείριση της βαμβακοκαλλιέργειας για μείωση εισροών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κόστους παραγωγής, με χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και εκπαίδευση των παραγωγών" 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω:

Πρόσκληση

Πρόταση

SWRI

ΕΛΓΟ

Login