Image

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά 

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 1.  Pisinaras, V.; Paraskevas, C.; Panagopoulos, A. (2021). Investigating the Effects of Agricultural Water Management in a Mediterranean Coastal Aquifer under Current and Projected Climate Conditions. Water 2021,13,108 https://doi.org/10.3390/w13010108 
 2. Vrouhakis, I.; Tziritis, E.; Panagopoulos, A.; Stamatis, G. (2021). Hydrogeochemical and Hydrodynamic Assessment of Tirnavos Basin, Central Greece. Water 2021, 13, 759. https://doi.org/10.3390/w13060759

 

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 1. Marks E., Hanene Akrout, Vasiliki Kinigopoulou, Charalampos Doulgeris, Salah Jellali, Carlos Rad, Paula Sánchez Zulueta, Evangelos Tziritis, Leila El-Bassi, Mejdi Jeguirim(2021) Olive Mill Wastes in the Mediterranean: An Initial Assessment of Organic Matter and Nutrients of Agricultural Value. In: Ksibi M. et al. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions (2nd Edition). EMCEI 2019. Environmental Science and Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51210-1_172

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Ahmadi, M., Poorghasemi, M., Seidavi, A., Hatzigiannakis, E., and Milis, C., (2020). «An optimum level of nano-selenium supplementation of a broiler diet according to the performance, economical parameters, plasma constituents and immunity», Journal of Elementology, 2020, Vol. 25, Νο. 3, σελ. 1187-1198. (Εάν 0,76), DOI: 10.5601/jelem.2020.25.2.1954 
 2. Azzaz, AA, Jeguirim, M., Kinigopoulou, V., Doulgeris, Ch., Goddard, ML, Jellali, S.and Ghimbeu, CM, 2020. Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural and water source and bio-fertilizer – Hydrothermal carbonization. Science of the Total Environment, 733, 139314, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139314 
 3. Babakos, K., Papamichail, D., Tziachris, P., Pisinaras, V., Demertzi, K., & Aschonitis, V. (2020). Assessing the Robustness of Pan Evaporation Models for Estimating Reference Crop Evapotranspiration during Recalibration at Local Conditions, 7 (3), 62, DOI: 10.3390 / hydrology7030062
 4. Barzegar, R., Moghaddam, AA, Τζιρίτης, Ε . , Adamowski, J., Nassar, JB, Noori, M., Aalami, MT, Kazemian, N. (2020). Exploring the hydrogeochemical evolution of cold and thermal waters in the Sarein-Nir area, Iran using stable isotopes (δ18O and δD), geothermometry and multivariate statistical approaches. Geothermics 85: 101815. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2020.101815 
 5. Bogena, HR, Herrmann, F., Jakobi, J., Brogi, C., Ilias, A., Huisman, JA, Panagopoulos A., and Pisinaras, V. (2020). Monitoring of Snowpack Dynamics With Cosmic-Ray Neutron Probes: A Comparison of Four Conversion Methods. Water borders, 2 (FZJ-2020-02534), 19. https://doi.org/10.3389/frwa.2020.00019 
 6. Dimitrios Pantelakis, Evangelos Hatzigiannakis, Charalampos Doulgeris and Andreas Ilias, (2020). Calculation of the energy and the momentum coefficients based on measurements in Greek rivers, 6, 1163–1175, https://doi.org/10.1007/s40808-020-00748-3 
 7. Doulgeris , Ch., Koukouli, P., Georgiou, P., Dalampakis, P., Karpouzos, D., 2020. Assessment of Minimum Water Level in Lakes and Reservoirs Based on Their Morphological and Hydrological Features, 7 (4) , 83, https://doi.org/10.3390/hydrology7040083 
 8. Doulgeris, C., Pisinaras, V., Argyroudi, A., Tziritis, E., Hatzigiannakis, E., and Panagopoulos, A. (2020). Impacts on water level fluctuation in Lake Vegoritida: insights for the historical and projected climate period. Water removal and treatment, 194, 358-368. https://doi.org/10.5004/dwt.2020.25756 
 9. Evangelos Tziritis, Vasilios Pisinaras, Andreas Panagopoulos & Georgios Arampatzis  (2020). RIVA: a new proposed method for assessing intrinsic groundwater vulnerability. Environmental Science and Pollution Research,  https://doi.org/10.1007/s11356-020-10872-3
 10. Jelveh, K., Behrouz, R., Seidavi, A., Makovicky, P., Hatzigiannakis, E. and Milis, C., (2020). «Effect of dilution of broiler chicken diet with cracked maize on performance and intestinal morphology», Journal of Animal and Feed Science, 2020, Vol. 29, σελ. 250-257. (IF 1,15), DOI: 10.22358 / jafs / 127687/2020 
 11. G. Michalopoulos ,K. A. Kasapi ,G. Koubouris ,G. Psarras ,G. Arampatzis, E. Hatzigiannakis, V. Kavvadias ,C. Xiloyannis ,G. Montanaro ,S. Malliaraki ,A. Angelaki ,C. Manolaraki ,G. Giakoumaki ,S. Reppas ,N. Kourgialas and G. Kokkinos , (2020). «Adaptation of Mediterranean Olive Groves to Climate Change through Sustainable Cultivation Practices». Climate, 2020, Τομ. 8, τεύχος 4, αριθ. 54, σελ.11. (IF 1,89),  https://doi.org/10.3390/cli8040054
 12. Marks, EA, Kinigopoulou, V., Akrout, H., Azzaz, AA, Doulgeris, Ch., Jellali, S., Rad, C .; Sánchez Zulueta, P., Tziritis, E., El-Bassi, L., Matei Ghimbeu, C. and Jeguirim, M., (2020). Potential for Production of Biochar-Based Fertilizers from Olive Mill Waste in Mediterranean Basin Countries: An Initial Assessment for Spain, Tunisia, and Greece. Βιωσιμότητα, 12, 6081, https://doi.org/10.3390/su12156081 
 13. Petriki, O., Zervas, D., Doulgeris, Ch., Bobori, D., 2020. Assessing the Ecological Water Level: The Case of Four Mediterranean Lakes. Water, 12 (11), 2977, https://doi.org/10.3390/w12112977 
 14. Rezai, A., Hassani, H., Tziritis, E. , Mousavi, S., Jabbari, N. (2020). Hydrochemical characterization and evaluation of groundwater quality in Dalgan basin, SE Iran. Groundwater for sustainable development (10): 1003535, https://doi.org/10.1016/j.gsd.2020.100353 

 

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 1. Azzaz. A.A., Jeguirim, M., Ghimbeu, C., Kinigopoulou, V., Doulgeris, Ch., Jellali, S., 2020. Physio-chemical properties of hydrochars produced from olive-mill by-products for possible application in agriculture. OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation, 12-14 February, Thessaloniki, Greece. DOI:https://doi.org/10.5802/crchim.61
 2. Doulgeris, Ch., Tziritis, E., Pisinaras, V., Panagopoulos, A. and Külls, C.., 2020. Prediction of seawater intrusion to coastal aquifers based on non-dimensional diagrams. EGU2020-4073 – European Geosciences Union General Assembly 2020, 4-8 May, (online) https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-4073 .
 3. Kinigopoulou, V., Marks, E., Akrout, H., Doulgeris Ch., Jellali, S., Rad, C., Zulueta, P., Tziritis, E., El-Bassi, L., and Jeguirim, M., 2020. Scoping calculation of nutrients and organic matter from olive mill wastes in the Mediterranean. OpenEARTH Conference on Climate Change Adaptation and Mitigation, 12-14 February, Thessaloniki, Greece. 
 4. Michalopoulos, G., Pisinaras, V., Sismani, G., Hatzigiannakis, E., Tziritis, E., Doulgeris, Ch., Panagopoulos, A., Arampatzis, G., 2020. Water governance in three Mediterranean Farmers’ Organizations towards the development of water management adaptation strategies. LIFE AgroClimaWater Conference “Water Efficiency & Climate Resilient Agriculture”, 15 - 17 July, (online).
 5. Tziritis, E., Aschonitis, V., Balacco, G., Daras, Doulgeris, Ch. et al., 2020. MEDSAL Project - Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, risk assessment and sustainable management with the use of integrated modelling and smart ICT tools. EGU2020-2326 – European Geosciences Union General Assembly 2020, 4-8 May, (online) DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-2326

Παρακτικά Ελληνικού Συνεδρίου

 1. Χατζηγιαννάκης, Ε. (2020). "Ολοκληρωμένη άρδευση - θρέψη στο βαμβάκι", 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι, Οργάνωση Διεπαγγεκλατική Οργάνωση Βάμβακος και ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ υπό την αιτία του ΥΠΑΑΤ, 2020, 21 Φεβρουαρίου, Λάρισα.

 

Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 1. Arampatzis, G., Hatzigiannakis, E., Pisinaras, V., Kourgialas, N., Psarras, G., Kinigopoulou, V., Panagopoulos, A., & Koubouris, G. (2018). Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly Mediterranean area. Journal of Water and Climate Change, 9(4), 672-678, https://doi.org/10.2166/wcc.2018.224 
 2. Arampatzis, G., Panagopoulos, A., Pisinaras, V., Tziritis, E., & Wendland, F. (2018). Identifying potential effects of climate change on the development of water resources in Pinios River Basin, Central Greece. Applied Water Science, 8(2), 51, https://doi.org/10.1007/s13201-018-0690-1 
 3. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A., Karyoti A., Vrouchakis I. and Karyotis Th., 2018. Water scarcity and inputs of nutrients from irrigation in olive groves of.Crete Island, Greece. Journal of Plant Nutrition, https://doi.org/10.1080/01904167.2018.1500589 
 4. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Pisinaras V., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A. and Koubouris G., 2018. Soil water content and olive tree yield responses to soil management, irrigation, and precipitation in a hilly Mediterranean area. Journal of Water and Climate Change, online https://doi.org/10.2166/wcc.2018.224. 
 5. Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Kourgialas N., Psarras G., Kinigopoulou V., Panagopoulos A. and Koubouris G., 2018. Seasonal variation and implications of soil water content in the cultivation of olive trees. Acta Horticulturae Number 1199, 339-343, https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2018.1199.53 
 6. Carmelo Dazzi, Wim Cornelis, Edoardo A.C. Costantini, Mihail Dumitru, Michael A. Fullen, Donald Gabriels, Raimonds Kasparinskis, Adam Kertész, Giuseppe Lo Papa, Guenola Pérès, Jane Rickson, José L. Rubio, Thomas Sholten, S. Theocharopoulos, Ivan Vasenev (2018). The contribution of the European Society for Soil Conservation (ESSC) to scientific knowledge, education and sustainability. Int. Soil and Water Conservation Research, https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2018.11.003
 7. Barzegar, R., Moghaddam, A.A., Deo, R., Fijani, E. Tziritis, E. (2018) Mapping groundwater contamination risk of multiple aquifers using multi-model ensemble of machine learning algorithms. Science of the Total Environment 621: 697-712, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.185 
 8. Doulgeris, Ch. and Argyroudi, A., 2018. Contribution to decision-making on establishing the maximum water level for Lake Vegoritida. Lakes and Reservoirs, 23, 1-13, https://doi.org/10.1111/lre.12249 
 9. Evangelides C. and Arampatzis G., 2018. Data for moisture measurements during vertical absorption in building porous materials such as brick and limestone. Data in Brief, vol 17, 575-578, https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.01.067
 10. Evangelides C., Arampatzis G., Tsambali A-A., Tzanetaki E. and Tzimopoulos C., 2018. Moisture estimation in building materials with a simple procedure. Construction and Building Materials, vol 164, 830-836, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.138
 11. Esmaeli, S., Moghaddam, AA., Barzegar, R., Tziritis, E. (2018). Multivariate statistics and hydrogeochemical modelling for source identification of major elements and heavy metals in the groundwater of Qareh-Ziaeddin plain, NW Iran. Arabian Journal of Geosciences 11:5, https://doi.org/11007/s12517-017-3317-1 
 12. Evangelides C., Arampatzis G., Tsambali A-A., Tzanetaki E. and Tzimopoulos C., 2018. Moisture estimation in building materials with a simple procedure. Construction and Building Materials, vol 164, 830-836, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.138 
 13. Fijani, E., Barzegar, R., Deo, R., Tziritis, E., Skordas, K. (2018) Design and implementation of a hybrid model based on two-layer decomposition method coupled with extreme learning machines to support real-time environmental monitoring of water quality parameters. Science of the Total Environment 648:839-853, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.221
 14. Gautam, S.K., Tziritis, E., Singh, S.K., Tripathi, J.K., Singh, A.K. (2018) Environmental monitoring of water resources with the use of PoS index: a case study from Subarnarekha River basin, India. Environmental Earth Sciences 77:70, https://doi.org/10.1007/s12665-018-7245-5 
 15. Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Dalambakis P., Karyoti A., Tsitouras A., Vrouchakis I., Panagopoulos A., Karyotis Th., (2018) A practical method for mapping of pesticide loss risk in cultivated soils of Greece, Amer. Res. Journ. for engin. Tech. and Sciences, 48:1, pp. 104-114
 16. Kalpakis, V., Kokkos, N., Pisinaras, V., & Sylaios, G. (2018). An integrated coastal zone observatory at municipal level: the case of Kavala Municipality, NE Greece. Journal of Coastal Conservation, 1-14, https://doi.org/10.1007/s11852-018-0646-5 
 17. Karyotis K., Gulbahar N, Panagopoulos A. (2018) A two-dimensional nitrogen fertilization model for irrigated crops in Turkey, Amer. Scient. Res. Journ. For engin. Tech. and Sciences, 41:1, pp. 319-332 
 18. Nikolaidis Ν., Mimikou Μ., Mihalopoulos Ν, Panagopoulos Α., Petanidou Th., Maneas G., Skoulikidis N., Lyberakis P., (2018), LTER- Greece: The long-term ecosystem research network of Greece, Joint Int. Conf. 7 th European Bioremediation and 11 th  Soc. Environmental Biotechnology Conf., Chania 2018, e-abstracts
 19.  Pisinaras, V., Panagopoulos, A., Herrmann, F., Bogena, H. R., Doulgeris, C., Ilias, A., Tziritis, E., & Wendland, F. (2018). Hydrologic and Geochemical Research at Pinios Hydrologic Observatory: Initial Results. Vadose Zone Journal, 17(1), https://doi.org/10.2136/vzj2018.05.0102
 20. Pisinaras V., Herrmann ., Panagopoulos A., Ilias A., Doulgeris Ch., Tziritis E., Arampatzis G., Wendland F., (2018), River Pinios Hydrologic Observatory-Central Greece: A Valuable Research Infrastructure of High Added Value to Local Society, 7 th  World Sustainability Forum, September 2018, Beijing, e-abstracts
 21. Rahmati M., Weihermüller L., Vanderborght J., Pachepsky Y. A., Mao L., Sadeghi S. H., Moosavi N., Kheirfam H., Montzka C., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A., … and Vereecken H., 2018. Development and analysis of the soil water infiltration global database. Earth System Science Data, vol. 10(3), 1237-1263 https://doi.org/10.1594/PANGAEA.885492 
 22. Vrekos C., Evagelides C., Samarinas N. and Arampatzis G., 2018. Critical Terrain Slope Calculation for Locating Small Hydropower Plants. International journal of environmental and ecological engineering, vol. 12(2), 96-100. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.1315825
 
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. Doulgeris, Ch. and Argyroudi, A., 2018. Supporting integrated water resources management on the establishment of the maximum water level in Lake Vegoritida. 14th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 54-63. 
 2. Doulgeris, Ch., Voulanas, D., Arampatzis, G. and Hatzigiannakis, E., 2018. Simulation of water flow in the unsaturated soil zone to assess irrigation in a maize field. 14th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 642-650.
 3. Doulgeris, Ch., Zissis, T., Pisinaras, V., Ilias, A., 2018. Flow Simulation in a Phreatic Aquifer using Infinite Elements in the Finite Element Analysis. EurAgEng 2018 conference, 8-12 July, Wageningen, the Netherlands.
 4. Hatzigiannakis, E., Tziritis, E., Kantiranis, N., Filippidis, A. (2018) The use of HEU-type zeolitic tuff in the management of agricultural nitrate load: Experimental study on soil and vadose zone leachates. Proceedings of the 6th International Conference of Sustainable Solid Waste Management, 13-16 June 2018, Naxos Island, Greece
 5. Hatzigiannakis, E., Tziritis, E., Ilias, A., Arampatzis, G., Doulgeris, Ch., Pisinaras, V., 2018. Assessment of irrigation water quality in Anthemountas Basin, Central Macedonia, Greece. 14th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 104-110
 6. Kouvas D., Panagopoulos A., Ilias A., Pisinaras V., Doulgeris Ch., Tziritis E., Hatzigiannakis E., Mamanis I., Arampatzis G., (2018), River Aliakmon Station-Central Greece: A Reference Field Laboratory for River Stage, Discharge and Chemical Quality Monitoring, 7th World Sustainability Forum, September 2018, Beijing, e-abstracts.
 7. Nikolaidis Ν., Mimikou Μ., Mihalopoulos Ν, Panagopoulos Α., Petanidou Th., Maneas G., Skoulikidis N., Lyberakis P., (2018), LTER-Greece: The long-term ecosystem research network of Greece, Joint Int. Conf. 7thEuropean Bioremediation and 11th Soc. Environmental Biotechnology Conf., Chania 2018, e-abstracts.
 8. Panagopoulos, (2018), Water Resources Monitoring, Mendel University Brno, EU Structural and investment Funds, OP Research Development Education, March 2018, Brno
 9. Panagopoulos A., Hatzigiannakis E., Dalambakis P., Ilias A., Vrouhakis I., Pisinaras V., Arampatzis G, (2018), The Hellenic Water Resources Monitoring Network: A Tool for Sustainable Water Resources Management, 7th World Sustainability Forum, September 2018, Beijing, e-abstracts. 
 10. Pisinaras V., Arampatzis G. and Panagopoulos A., 2018. Developing flood action plans on the administrative level of farmers’ organization. 14th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, July 3-6, Thessaloniki, Greece, 574-583.
 11. Pisinaras V., Herrmann F., Panagopoulos A., Ragkos A., Wendland F., (2018), Establishing Long-term Ecological Research Infrastructure at the River Pinios Hydrologic Observatory, Joint Int. Conf. 7th European Bioremediation and 11th Soc. Environmental Biotechnology Conf., Chania 2018, e-abstracts.
 12. Pisinaras V., Herrmann ., Panagopoulos A., Ilias A., Doulgeris Ch., Tziritis E., Arampatzis G., Wendland F., (2018), River Pinios Hydrologic Observatory-Central Greece: A Valuable Research Infrastructure of High Added Value to Local Society, 7th World Sustainability Forum, September 2018, Beijing, e-abstracts. 
 13. Vrekos C., Evagelides C., Samarinas N. and Arampatzis G., 2018. Critical Terrain Slope Calculation for Locating Small Hydropower Plants. ICSWRM 2018:20th International Conference on Sustainable Water Resources Management, Conference Proceedings, February 15-16, London, United Kingdom, 20(2) Part IX, 1012-1016.
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 1. Aschonitis, VG, Lekakis, E., Tziachris, P., Doulgeris, Ch., Papadopoulos, F., Papadopoulos, A. and Papamichail, D., 2019. A ranking system for comparing models' performance combining multiple statistical criteria and scenarios: The case of reference evapotranspiration models. Environmental Modeling and Software, 114, 98-111, https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.01.005 
 2. Barzegar, R., Moghaddam, AA, Soltani, S., Tziritis, E., Adamowski, J., Inam, A. (2019). Natural and anthropogenic origins of selected trace elements in the surface waters of Tabriz area, Iran. Earth Environmental Sciences 78: 254, https://doi.org/10.1007/s12665-019-8250-z 
 3. Doulgeris, C. and Argyroudi, A., 2019. Contribution to decision‐making on establishing the maximum water level for Lake Vegoritida. Lakes and reservoirs, 24, 24-36,https://doi.org/10.1111/lre.12249 
 4. Doulgeris, Ch. and Humphreys, P., 2019.A modelling approach to assess the environmental/radiological impact of C-14 release from radioactive waste repositories, 205-206, 61-71,  https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2019.05.009 
 5. Fijani, E., Barzegar, R., Deo, R., Tziritis, E., Skordas, K. (2019) Design and implementation of a hybrid model based on two-layer decomposition method coupled with extreme learning machines to support real-time environmental monitoring of water quality parameters. Science of the Total Environment 648: 839-853,https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.221 
 6. Pisinaras V, Herrmann F, Panagopoulos A, Tziritis E, Wendland F, (2019) River Pinios hydrologic observatory-central Greece: a start up LTER site. The International Long Term Ecological Research Network 2nd Open Science Meeting, September 2-6, Leipzig, Germany, pp. 90-91. DOI: 10.2136/vzj2018.05.0102 
 7. Panagopoulos A, Lyberakis P., Maneas G., Mimikou M., Mihalopoulos N., Nikolaidis N., Petanidou T., Skoulikidis N. (2019) The Hellenic long-term ecosystem research network: where do we stand. The International Long Term Ecological Research Network 2nd Open Science Meeting, September 2-6, Leipzig, Germany, pp. 86-87
 8. Pisinaras V, Herrmann F, Panagopoulos A, Tziritis E, Wendland F, (2019). River Pinios Hydrologic Observatory-Central Greece: A Valuable Research Infrastructure of High Added Value to Local Society. The International Long Term Ecological Research Network 2nd Open Science Meeting, September 2-6, Leipzig, Germany, pp. 90-91. 
 9. Tziritis, E., Pisinaras, V., Doulgeris, Ch., Skordas, K. and Panagopoulos, A., 2019. Hydrogeochemical and hydrodynamic characterization of Aghia Sub-Basin, Thessaly, Central Greece. 15 nd International Congress of the Geological Society of Greece, 22-24 May, Athens, Greece
 10. Tsakmakis, ID, Kokkos, NP, Gikas, GD, Pisinaras, V., Hatzigiannakis, E., Arampatzis, G., & Sylaios, GK (2019). Evaluation of AquaCrop model simulations of cotton growth under deficit irrigation with an emphasis on root growth and water extraction patterns. Agricultural water management, 213, 419-432,  https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.10.029 
 11. Vrouhakis, I., Tziritis, E., Panagopoulos, A., Kulls, C., Stamatis, G. (2019). The use of environmental stable isotopes at the Tirnavos alluvial basin (Central Greece). 15th International Congress of the Geological Society of Greece. 22-25 May 2019, Athens, Greece https://doi.org/10.3390/w13060759 
 12. Vrouhakis I, Pisinaras V, Panagopoulos A, Stamatis G, (2019) Multivariate Statistical Analyses Of Groundwater Hydrochemical Data Of Tirnavos Sub-basin (Central Greece). 16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019, September 4-7, Rhodes, Greece. https://doi.org/10.3390/w13060759 
 13. Vrouhakis, I., Tziritis, E., Panagopoulos, A., Kulls, C., Stamatis, G. (2019). The use of environmental stable isotopes at the Tirnavos alluvial basin (Central Greece). 15th International Congress of the Geological Society of Greece. 22-25 May 2019, Athens, Greece https://doi.org/10.3390/w13060759
 
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. Arampatzis, G., Pisinaras, V., Doulgeris, C., Tziritis, E., Sismani, G. and Panagopoulos, A., 2019. Estimating erosion on two Mediterranean watersheds of different hydrological regimes. 38 th IAHR World Congress
 2. Doulgeris, Ch., Pisinaras, V., Tziritis, E., Hatzigiannakis, E. and Panagopoulos, A., 2019. Climate change impact assessment on the establishment of maximum water level in Lake Vegoritida, Greece. 2 nd International Conference ADAPTtoCLIMATE, 1-10, http://conference.adapt2clima.eu. 
 3. Marks, E., Akrout, H., Kinigopoulou, V., Doulgeris, Ch., Jellali, S., Rad, S., Zulueta, P.S., Tziritis, E., El-Bassi, L. and Jeguirim, M., 2019. Olive mill wastes in the Mediterranean: organic matter and nutrients of agricultural value. 2 nd Euro-Mediterranean conference for environmental integration, 10-13 Octobre, Sousse, Tunisia.
 4. Papadopoulos, A., Tzamos, E., Pagona, E., Grieco G., Kasinos, E., Tziritis, E., Mitrakas, M., Zouboulis, A. (2019). Mineralogical and Geochemical Investigation of the Alteration of Ultramafic Magnesite-Hosting Rocks from Gerakini (Chalkidiki, Northern Greece). 15th International Congress of the Geological Society of Greece. 22-25 May 2019, Athens, Greece.
 5. Pisinaras V, Herrmann F, Panagopoulos A, Tziritis E, Wendland F, (2019) River Pinios hydrologic observatory-central Greece: a start up LTER site. The Internatinal Long Term Ecological Research Network 2nd Open Science Meeting, September 2-6, Leipzig, Germany, pp. 90-91
 6. Pisinaras V, Kamidis N, Koutrakis ET, Hatzigiannakis E, Panagopoulos A, (2019) Simulating nutrient loads in an intensively cultivated Mediterranean watershed under current and projected climate conditions. 16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019, September 4-7, Rhodes, Greece.
 7. Pisinaras V, Sismani G, Panagopoulos A, Arampatzis G, (2019) Investigating the potential effects of climate change on agricultural water management in two Mediterranean watersheds. 2nd International Conference ADAPTtoCLIMATE, June 24-25, Heraklion, Greece.
 8. Tziritis, E., Pisinaras, V., Doulgeris, Ch., Skordas, K. and Panagopoulos, A., 2019. Hydrogeochemical and hydrodynamic characterization of Aghia Sub-Basin, Thessaly, Central Greece. 15 nd International Congress of the Geological Society of Greece, 22-24 May, Athens, Greece.
 9. Vrouhakis I, Pisinaras V, Panagopoulos A, Stamatis G, (2019) Multivariate Statistical Analyses Of Groundwater Hydrochemical Data Of Tirnavos Sub-basin (Central Greece). 16th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2019, September 4-7, Rhodes, Greece.
 10. Vrouhakis, I., Tziritis, E., Panagopoulos, A., Kulls, C., Stamatis, G. (2019). The use of environmental stable isotopes at the Tirnavos alluvial basin (Central Greece). 15th International Congress of the Geological Society of Greece. 22-25 May 2019, Athens, Greece
 
Πρακτικό Ελληνικού Συνεδρίου
 1. Χατζηγιαννάκης, Ε. (2020). "Ολοκληρωμένη άρδευση - θρέψη στο βαμβάκι", 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι, Οργάνωση Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος και ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ υπό την αιγίδα του ΥΠΑΑΤ, 2020, 21 Φεβρουαρίου, Λάρισα.
 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 1. Barzegar, R., Moghaddam, A.A., Soltani, S., Fijani, E., Tziritis, E. Kazemian, N. (2017)  Heavy Metal(loid)s in the Groundwater of Shabestar Area (NW Iran): Source Identification and Health Risk Assessment. Exposure and Health, pp 1-15, https://doi.org/10.1007/s12403-017-0267-5 
 2. Barzegar, R., Fijani, E., Moghaddam, A.A., Tziritis, E. (2017) Forecasting of groundwater level fluctuations using ensemble hybrid multi-wavelet neural network-based models. Science of the Total Environment 599-600:20-31, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.189 
 3. Barzegar, R., Moghaddam, A.A., Tziritis, E., Fakhri, M.S., Soltani, S. (2017) Identification of hydrogeochemical processes and pollution sources of groundwater resources in the Marand plain, northwest of Iran. Environmental Earth Sciences 7:296, https://doi.org/10.1007/s12665-017-6612-y 
 4. Barzegar, R., Moghaddam, A.A., Tziritis, E., (2017) Hydrogeochemical features of groundwater in Tabriz plain, northwest of Iran. Applied Water Science v.7(7), pp 3997-4011, https://doi.org/10.1007/s13201-017-0550-4 
 5. Dalampakis, P., Gelegenis, J., Ilias, A., Ladas, A., Kolios, P, 2017: Technical and economic assessment of geothermal soil heating systems in row covered protected crops: A case study from Greece, Applied Energy, vol. 203, 201-218, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.06.029 
 6. Evangelides C., Arampatzis G. and Tzimopoulos C., (2017). Soil water diffusivity obtained from visual inspection experiment and comparison with γ-ray measurements. Desalination and Water Treatment, vol. 86, 327-331
 7. Evangelides C., Arampatzis G. and Tzimopoulos C., (2017) . Fuzzy logic regression analysis for groundwater quality characteristics. Desalination and Water Treatment, vol 95, 45-50. DOI: 10.5004/dwt.2017.21525 
 8. Panagopoulos, A., Herrmann, F., Pisinaras, V., & Wendland, F. (2017). Impact of climate change on irrigation need and groundwater resources in Pinios River Basin. European Water, 59, 91-98 https://doi.org/10.3390/proceedings2110659 
 9. Panagopoulos A., Karyoti A., Karyotis Th., Kasaci A., (2017), Water resources monitoring for the implementation of Nitrates Directive (91/676/EEC) in Turkey, Amer. Res. Journ. for engin. Tech. and Sciences, 35:1, pp. 332-341
 10. Panagopoulos A., Herrmann F., Pisinaras V., Wendland F., (2017), Impact of climate change on irrigation need and groundwater resources in Pinios Basin, Proceedings of the 10 th  World Congress of EWRA ‘Panta Rhei’, July 2017, Athens, Greece, pp. 455-462 https://doi.org/10.3390/proceedings2110659 
 11. Soltani, S., Moghaddam, A.A., Barzegar, R., Tziritis, E. (2017) Hydrogeochemistry and water quality of the Kordkandi-Duzduzan plain, NW Iran: application of multivariate statistical analysis and PoS index. Environmental Monitoring and Assessment 189(9):455, DOI: 10.1007/s10661-017-6171-4, https://doi.org/10.1007/s10661-017-6171-4
 12. Tsakmakis Ι., Kokkos Ν., Pisinaras V., Papaevangelou V., Hatzigiannakis E., Arampatzis G., Gikas G., Linker R., Zoras S., Evagelopoulos V., Tsihrintzis V., Battilani A. and Sylaios G., (2017). Operational Precise Irrigation for Cotton Cultivation through the Coupling of Meteorological and Crop Growth Models. Water Resources Management, vol 31(1), 563-580. https://doi.org/10.1007/s11269-016-1548-7
 13. Tziritis, E., and Lombardo, L. (2017) Estimation of intrinsic aquifer vulnerability with index-overlay and statistical methods. The case of eastern Kopaida, central Greece. Applied Water Science 7:2215-2229, https://doi.org/10.1007/s13201-016-0397-0 
 14. Tziritis, E., Datta, P.S., Barzegar, R. (2017) Characterization and assessment of groundwater resources in a complex hydrological basin of central Greece (Kopaida basin) with the joint use of hydrogeochemical analysis, multivariate statistics and stable isotopes. Aquatic Geochemistry 23(4):271-298 https://doi.org/10.1007/s10498-017-9322-x 
 15. Vrouhakis I., Panagopoulos A., Stamatis G., 2017. Current quality and quantity status of tirnavos sub-basin water system-central Greece. 11 th  International Hydrogeological Congress of Greece, October 2017, Athens, pp. 71-80 https://doi.org/10.3390/w13060759 
 
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. Doulgeris, Ch., Georgiou, P., Apostolakis, A., Papadimos, D., Zervas, D., Petriki, O., Bobori, D., Papamichail, D., Antonopoulos, V., Farcas, C. and Stålnacke, P., 2017. Assessment of the environmentally minimum lake level based on morphological features. 10th World Congress of European Water Resources Association, 1205-1210
 2. Hatzigiannakis E., Panagopoulos A., Ilias A., Dalambakis P., Vrouhakis I., Karyoti K., Arampatzis G., Karyotis T., (2017), Rational management of soil nutrients in greenhouses of Crete island, Greece, Joint CEMEPE AND SECOTOX Int. CONFERENCE, June 2017, Thessaloniki
 3. Kiri E., Voudouris K., Reci H., Panagopoulos A., Como E., Venetsanou P., 2017. Hydrodynamics’ study of the Ohrid-Prespa lakes using stiff diagrams. 11th International Hydrogeological Congress of Greece, October 2017, Athens, pp. 291-300 
 4. Kiri E. Reci H., Panagopoulos A., Como E., Voudouris K., 2017. Hydrogeologic study using geophysical methods in a karstic area: a case from Tushemisht and Gurras villages, SE Albania. 11th International Hydrogeological Congress of Greece, October 2017, Athens, pp. 283-290 
 5. Mitropapas A., Panagopoulos A., Karatzas G., and Kallioras A., (2017), Environmental impacts of urbanization in hydrogeological systems, Proceedings of the 10th World Congress of EWRA ‘Panta Rhei’, July 2017, Athens, Greece, pp. 1925-1932
 6. Panagopoulos A., 2017. Quality assessment of water resources in Greece (nitrogen and water quality: status and perspectives). Invited speaker, ABC/J Expert Talk 2017 International Comparison of Nitrogen Pollution of Water Resources & Management Strategies, Cologne
 7. Panagopoulos A., 2017. Implementation of Nitrates Directive in Turkey: EC support, stages and current status Invited speaker, ABC/J Expert Talk 2017 International Comparison of Nitrogen Pollution of Water Resources & Management Strategies, Cologne.
 8. Panagopoulos A., Vrouhakis I., Ilias A., Stathaki S., Dalambakis P., Hatzigiannakis E., Karyoti A., Pappoutsoglou I., Karyotis Th., Arampatzis G., (2017), Soil and Water Resources Deterioration and Preservation Perspectives in Three Intensively Cultivated Basins of Greece, 6th World Sustainability Forum, January 2017, Cape Town, e-abstracts 
 9. Panagopoulos A., Herrmann F., Pisinaras V., Wendland F., (2017), Impact of climate change on irrigation need and groundwater resources in Pinios Basin, Proceedings of the 10th World Congress of EWRA ‘Panta Rhei’, July 2017, Athens, Greece, pp. 455-462 
 10. Panagopoulos A., Κaryoti A., Karyotis T., Kasaci A., (2017), Analyses of water resources monitoring for the implementation of Nitrates Directive (91/676/EEC) in Turkey, Joint CEMEPE AND SECOTOX Int. CONFERENCE, June 2017, Thessaloniki
 11. Vrouhakis I., Panagopoulos A., Stamatis G., 2017. Current quality and quantity status of tirnavos sub0-basin water system-central Greece. 11th International Hydrogeological Congress of Greece, October 2017, Athens, pp. 71-80 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 1. FILINTAS, A., HATZIGIANNAKIS, E., PANAGOPOULOS, A.,ARAMPATZIS, G., ILIAS, A., and HATZISPIROGLOU, I., (2015).‘Hydrological modeling of Pinios River (Greece) water flows as assisting tool for environmental and agricultural water resources management using River Analysis Models’, Fifth Conference on 26 Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015), Mykonos island, Greece, from June 14 to 18, 2015
 2. FULLEN, M., FAMODIMU, J., KARYOTIS, T.., NOULAS, CH., PANAGOPOULOS, A., RUBIO, J., GABRIELS, D. (EDS), 2015. Inovative stratefgies in Geoecology 44, IUSS. Catena Verlag, 262p.
 3. HATZIGIANNAKIS, E., FILINTAS, A., ILIAS, A., PANAGOPOULOS, A., ARAMPATZIS, G., and HATZISPIROGLOU I., (2015). ‘Hydrological modeling of Pinios river water flows in central Greece, for environmental and agricultural water resources management’, Desalination and Water Treatment, Published online: 18 Dec 2015, 57 (2016) 11639–11659, https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1123191 
 4. HATZIGIANNAKIS, E., PANTELAKIS, D., HATZISPIROGLOU I., ARAMPATZIS, G., ILIAS, A., and PANAGOPOULOS, A., (2015). ‘Discharge and Manning coefficient estimation in the river Strymonas in Northern Greece’, Environmental Processes, First online: 11 January 2016, March 2016, Volume 3, Issue 1, pp 263-275, https://doi.org/10.1007/s40710-015-0120-4 
 5. KONSTANTINOU, V., ARAMPATZIS, G., PANAGOPOULOS, A., TZIRITIS, E., VOUDOURIS, K. Water Quality of the Vadose and Saturated Zone in Part of the Sedimentary Aquifer System of Kopais Basin-central Greece. Austin J Hydrol. 2015;2(1): 1013
 6. PANAGOPOULOS, A., ARAMPATZIS, G., TZIRITIS, E., PISINARAS, V., HERRMANN, F., KUNKEL, R., WENDLAND, F. 2015. Assessment of climate change impact in the hydrological regime of River Pinios Basin, central Greece desalination water treatment on line jan 2015, https://doi.org/10.1080/19443994.2014.984926 
 7. PANAGOPOULOS, A., DOMAKINIS, CH., ARAMPATZIS, G., CHAROULIS, A., VROUHAKIS, I., PANORAS, A. 2015. Seasonal variations of aquifer intrinsic vulnerability in an intensively cultivated vulnerable basin in Greece. In: Innovative strategies in Geoecology 44, IUSS, pp. 118-133.
 8. PANAGOPOULOS, Α., ILIAS, Α., PISINARAS, V., PARASKEVAS, C., ARAMPATZIS, G., TSEKOURA, D., KALOGIANNI, H.,KOTSOPOULOS, S., POULOS, S., STATHAKI, S., HATZIGIANNAKIS, E. (2015). Groundwater quality considerations in the river Pinios estuarine - central Greece. Proc. Int. Conf. CEMEPESECOTOX, Mykonos, 14-17 June 2015
 9. Panagopoulos A., Arampatzis G., Kuhr P., Kunkel R., Tziritis E., Wendland F., 2015. Area-differentiated modelling of water balance in Pinios river basin, central Greece. Global Nest, 17:2, 221-235
 10. PANAGOPOULOS, A., PISINARAS, V., ILIAS, A., PARASKEVAS, C.,ARAMPATZIS, G., ALEXOPOULOS, J., STATHAKI, S.,HATZIGIANNAKIS, E., POULOS, S., DALAMBAKIS, P. (2015). Misconceived aquifer structure and hydrodynamics – erratic water resources management: The case of river Pinios estuarine. Proc. Int. Conf. CEMEPE-SECOTOX, Mykonos, 14-17 June 2015
 11. PISINARAS, V., PARASKEVAS, C., ILIAS, A., PANAGOPOULOS, A.,ARAMPATZIS, G., KOTSOPOULOS, S., POULOS S. 2015.Groundwater Quality Characteristics of the Environmentally SensitivePinios River Delta, Central Greece. Proc. 9th World Congress EWRA Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities. 10-13 June, Istanbul
 12. TZIRITIS, E., ARAMPATZIS, G., HATZIGIANNAKIS, E., PANORAS, G., PANORAS, A., PANAGOPOULOS, A., 2015. Quality characteristics and hydrogeochemistry of irrigation waters from three major olive groves in Greece. Desalination and Water Treatment, modeling of water balance in Pinios River Basin, central Greece, https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1057869
 13. TZIMOPOULOS C., EVANGELIDES C. AND ARAMPATZIS G., 2015. Explicit approximate analytical solution of the horizontal diffusion equation. Soil Science, vol 180, 47-53
 
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. ARAMPATZIS, G., FILINTAS, A., HATZIGIANNAKIS, E., PANAGOPOULOS, A., ILIAS, A., and HATZISPIROGLOU, I., (2015). ‘Comparative study of six-tenths-depth method and two-point method using in situ measurements of water velocities in Stara River (northwest Greece) and statistical analysis’, Fifth Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015), Mykonos island, Greece, from June 14 to 18, 2015.
 2. FILINTAS, A., HATZIGIANNAKIS, E., PANAGOPOULOS, A., ARAMPATZIS, G., ILIAS, A., and HATZISPIROGLOU, I., (2015). ‘Hydrological modeling of Pinios River (Greece) water flows as assisting tool for environmental and agricultural water resources management using River Analysis Models’, Fifth Conference on 26 Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015), Mykonos island, Greece, from June 14 to 18, 2015. 
 3. FILINTAS, A., HATZIGIANNAKIS, E., ARAMPATZIS, G., ILIAS, A., PANAGOPOULOS, A., and HATZISPIROGLOU, I., (2015). ‘Hydrometry’s classical and innovative methods and tools comparison for Stara river flows at Agios Germanos monitoring station in north-west Greece’, European Geosciences Union General Assembly, April 12-17, Vienna, Austria
 4. HATZIGIANNAKIS, E., FILINTAS, A., ILIAS, A., PANAGOPOULOS, A., ARAMPATZIS, G., and HATZISPIROGLOU, I., (2015). ‘Variation of n Manning’s coefficient at Vamvakou monitoring station of Enipeas River (Central Greece), Fifth Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015), Mykonos island, Greece, from June 14 to 18, 2015.
 5. HATZIGIANNAKIS, E., HATZISPIROGLOU, I., ARAMPATZIS, G., ILIAS, A., PANTELAKIS D., FILINTAS A., and PANAGOPOULOS A., (2015). ‘Flow status of three transboundary rivers in northern Greece as a tool for hydro-diplomacy’, European Geosciences Union General Assembly, April 12-17, Vienna, Austria.
 6. HATZIGIANNAKIS E., HATZISPYROGLOU I., ARAMPATZIS G., ILIAS A., PANTELAKIS, D., FILINTAS, A., PANAGOPOULOS A. 2015. Flow status of three transboundary rivers in Northern Greece as a tool for hydro-diplomacy. Proc. Int. EGU General Assembly 2015, Vienna.
 7. KARYOTIS, T., PANAGOPOULOS, A. 2015. Preliminary studies on leaching potential in soils located on a Pleistocene terrace of western Peloponnese, Greece. Proc. 12th Int. Congress for Applied Mineralogy. 10-12 August, Istanbul.
 8. KARYOTIS, T., PANAGOPOULOS, A., ARAMPATZIS, G., and HATZIGIANNAKIS, E., (2015). ‘Preliminary studies on leaching potential in soils located on a Pleistocene terrace of Western Peloponnese, Greece’, 12th International Congress for Applied Mineralogy, August 10 - 12, 2015 Istanbul, Turkey.
 9. PANAGOPOULOS, Α., ILIAS, Α., PISINARAS, V., PARASKEVAS, C., ARAMPATZIS, G., TSEKOURA, D., KALOGIANNI, H., KOTSOPOULOS, S., POULOS, S., STATHAKI, S., HATZIGIANNAKIS, E. (2015). Groundwater quality considerations in the river Pinios estuarine - central Greece. Proc. Int. Conf. CEMEPESECOTOX, Mykonos, 14-17 June 2015
 10. PANAGOPOULOS, A., PISINARAS, V., ILIAS, A., PARASKEVAS, C., ARAMPATZIS, G., ALEXOPOULOS, J., STATHAKI, S., HATZIGIANNAKIS, E., POULOS, S., DALAMBAKIS, P. (2015). Misconceived aquifer structure and hydrodynamics – erratic water resources management: The case of river Pinios estuarine. Proc. Int. Conf. CEMEPE-SECOTOX, Mykonos, 14-17 June 2015
 11. PISINARAS, V., PARASKEVAS, C., ILIAS, A., PANAGOPOULOS, A., ARAMPATZIS, G., KOTSOPOULOS, S., POULOS S. 2015. Groundwater Quality Characteristics of the Environmentally Sensitive Pinios River Delta, Central Greece. Proc. 9th World Congress EWRA Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities. 10-13 June, Istanbul
 12. PISINARAS, V., PARASKEVAS, C., ILIAS, A., PANAGOPOULOS, A., ARAMPATZIS, G., ALEXIOU, I., KOTSOPOULOS, S., POULOS, S., NASTOS. P. 2015. Investigation of Climate Change Effects in Agricultural Water Management of Pinios River Delta, Central Greece. 10-13 June, Istanbul.
 13. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ε., ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ., ΦΙΛΙΝΤΑΣ, Α., ΗΛΙΑΣ, Α., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., ΧΑΤΖΙΣΠΥΡΟΓΛΟΥ, Ι. 2015. Σύγκριση κλασικών και καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων υδρομετρίας για τις ροές του ποταμού Stara στον σταθμό παρακολούθησης του Αγίου Γερμανού στα βορειοδυτικά Ελλάδα. Proc. Εντ Γενική Συνέλευση EGU 2015, Βιέννη
 14. ΒΙΖΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ., ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ., ΗΛΙΑΣ, Α., ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ, Ι., ΔΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, Π., ΣΤΑΘΑΚΗ, Σ., ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ε., ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., (2015). «Η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση εξαιρετικά ευάλωτων ζωνών για τη μόλυνση των φυτοφαρμάκων στα υπόγεια ύδατα», Βιβλίο Πρακτικών του Εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής ομάδας ερευνητικών ζιζανίων για την βελτιστοποίηση της δόσης ζιζανιοκτόνων με θέμα «Βελτιστοποίηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων. (IWM) πλαίσιο », σελ. 38, 5-6 Μαρτίου, Ηράκλειο.
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
 1. Barzegar, R., Moghaddam, A.A., Tziritis, E., (2016) Assessing the hydrochemistry and water quality of the Aji-Chay River, Northwest of Iran. Environmental Earth Sciences 75: 1486
 2. Doulgeris, Ch., Papadimos, D. and Kapsomenakis, J., 2016. Impacts of climate change on the hydrology of two Natura 2000 sites in Northern Greece. Regional Environmental Change, 16, 1941-1950, https://doi.org/10.1007/s10113-015-0857-3 
 3. Filippidis, A., Tziritis, E., Kantiranis, N., Tzamos, E., Gamaletsos, P., Papastergios, G., Filippidis, S. (2016) Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment. Desalination and Water Treatment 57:19702-19712, https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1103314 
 4. HATZIGIANNAKIS Ε., PANTELAKIS D., HATZISPIROGLOU I., ARAMPATZIS G., ILIAS A. and PANAGOPOULOS A. (2016). Discharge Measurements and Roughness Coefficient Estimation in a River. The Case of Strymonas River in Northern Greece. Environ. Process. https://doi.org/10.1007/s40710-015-0120-4 
 5. HATZIGIANNAKIS E., FILINTAS A., ILIAS A., PANAGOPOULOS A., ARAMPATZIS G., HATZISPYROGLOU I., (2016). Hydrological and rating curve modelling of Pinios River water flows in central Greece, for environmental and agricultural water resources management. Desalination and Water Treatment, 57 (25): 11639-11659, https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1123191 
 6. MATIATOS I., ALEXOPOULOS I., PANAGOPOULOS A., NASTOS P., KOTSOPOULOS S., GHIONIS G., POULOS S., 2016. Climate change impact on freshwater resources in a deltaic environment: a groundwater modelling study. EGU General Assembly 2016, Vienna.
 7. Panagopoulos, A., Arampatzis, G., Tziritis, E., Pisinaras, V., Herrmann, F., Kunkel, R., & Wendland, F. (2016). Assessment of climate change impact in the hydrological regime of River Pinios Basin, central Greece. Desalination and water treatment, 57(5), 2256-2267, https://doi.org/10.1080/19443994.2014.984926 
 8. PANAGOPOULOS A., ARAMPATZIS G., HERRMANN F., KUNKEL R.,PISINARAS V., TZIRITIS E., WENDLAND F. 2016. Assessment of climate change impact on runoff in Pinios river basin, Greece. 2nd EWaS International Conference, 1- 4 June, Chania, Crete, Greece https://doi.org/10.1080/19443994.2014.984926 
 9. Pisinaras, V., Polychronis, C., & Gemitzi, A. (2016). Intrinsic groundwater vulnerability determination at the aquifer scale: a methodology coupling travel time estimation and rating methods. Environmental Earth Sciences, 75(1), 85, https://doi.org/10.1007/s12665-015-4965-7 
 10. Pisinaras, V. (2016). Assessment of future climate change impacts in a Mediterranean aquifer. Global NEST J, 18(1), 119-130.
 11. TSAKMAKIS Ι., KOKKOS Ν., PISINARAS V., PAPAEVANGELOU V., HATZIGIANNAKIS E., ARAMPATZIS G., GIKAS G., LINKER R., ZORAS S., EVAGELOPOULOS V., TSIHRINTZIS V., BATTILANI A., SYLAIOS G.. 2016. Operational Precise Irrigation for Cotton Cultivation through the Coupling of Meteorological and Crop Growth Models. Water Resources Management, https://doi.org/10.1007/s11269-016-1548-7
 12. Tziritis, E., Skordas, K., Kelepertzis, A. (2016) The use of hydrogeochemical analyses and multivariate statistics for the characterization of groundwater resources in complex aquifer system. A case study in Amyros River basin, Thessaly, central Greece. Environmental Earth Sciences 75:339, https://doi.org/10.1007/s12665-015-5204-y 
 13. Tziritis, E., Tzamos, E., Vogiatzis, P., Matzari, C., Kantiranis, N., Filippidis, A., Theodosiou, N., Fytianos, K. (2016) Quality assessment and hydrogeochemical status of potable water resources in a suburban area of northern Greece (Thermi Municipality, central Macedonia). Desalination and Water Treatment 57:11462-11471, https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1052993 
 14. TZIRITIS E., ARAMPATZIS G., HATZIGIANNAKIS E., PANORAS G., PANORAS A., PANAGOPOULOS A. (2016). Quality characteristics and hydrochemistry of irrigation waters from three major olive groves in Greece. Desalination and Water Treatment 57 (2016) 11582–11591, www.deswater.com May, https://doi.org/10.1080/19443994.2015.1057869 
 15. WENDLAND F., HERRMANN F., ILIAS A., PANAGOPOULOS A., PISINARAS V., 2016. Establishing a hydrologic observatory to support the determination of the long-term available (ground-) water resources in Thessaly basin (central Greece). 2nd EWaS International Conference, 1- 4 June, Chania, Crete, Greece
 
Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 1. ARAMPATZIS G., EVANGELIDES C., NIKOU M. 2016. Crop coefficient estimation for the cultivations in North West Greece. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, Mikonos, Greece.
 2. ARAMPATZIS G., HATZIGIANNAKIS E., KOURGIALAS G., PSARRAS G., KINIGOPOULOU V., PANAGOPOULOS A., KOUBOURIS G. 2016. The effectiveness of soil moisture in the cultivation of olive trees. VIII International Olive Symposium, October 9-14, Split, Croatia. https://doi.org/10.2166/wcc.2018.224 
 3. EVANGELIDES C., ARAMPATZIS G., TZIMOPOULOS C. 2016. Evaluation of soil water diffusivity using different methods from horizontal absorption. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, Mikonos, Greece. 
 4. HATZIGIANNAKIS E., KANTIRANIS N., TZIRITIS E., FILIPPIDIS A., ARAMPATZIS G. AND TZAMOS E. 2016. The use of heu-type zeolitic tuff in sustainable agriculture: experimental study on the decrease of nitrate load in vadose zone leachates. 14th International Congress of the Geological Society of Greece, May 25-27, Thessaloniki.
 5. HATZIGIANNAKIS E., KANTIRANIS N., TZIRITIS E., FILIPPIDIS A., ARAMPATZIS G., TZAMOS E. 2016. The use of heu-type zeolitic tuff in sustainable agriculture: Experimental study on the decrease of nitrate load in vadose zone leachates. Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016 Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, τόμος L, 2016. 14thInternational Congress of the Geological Society of Greece, May 25-27, Thessaloniki.
 6. HATZIGIANNAKIS E., FILINTAS A., SASSALOU M., PANORAS G., ZAVRA A. 2016. Hydro-measurements and water quality sampling monitoring for agricultural use of Pinios River water in Central Greece. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, Mikonos, Greece.
 7. KARYOTIS T., ILIAS A., DALAMBAKIS P., HATZIGIANNAKIS E., TSITOURAS A., STATHAKI S., VROUCHAKIS J., KARYOTI K., ARAMPATZIS G., PANAGOPOULOS A. 2016. A qualitative method for mapping of pesticide loss risk in the area of Trifyllia in SW Peloponnese, Greece. 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, July 3-7, Mikonos, Greece.
 8. KARYOTIS T., HATZIGIANNAKIS E., ARAMPATZIS G., PANAGOPOULOS A., STATHAKI S., VROUCHAKIS J., KARYOTI K., ZAVRA A., TSEKOURA D., KALOGIANNI C. 2016. Distribution of zinc in irrigated waters and soils cultivated with olive trees in Crete Island, Greece Session 3 – P21, Cost Action TD 1304 Zinc-Net - The Cost Action for Zinc Biology, http://zinc-net.com/, Sofia, Bulgaria, 22-23 March 2016.
 9. KARYOTIS T., PANAGOPOULOS A., ARAMPATZIS G., HATZIGIANNAKIS E. 2016. Preliminary studies on leaching potential in soils located on a Pleistocene terrace of Western Peloponesse, Greece.
 10. KARYOTIS T., HATZIGIANNAKIS E., ARAMPATZIS G., PANAGOPOULOS A., STATHAKI S., KARYOTI K., VROUCHAKIS J., REPAS S., TZIRITIS E., ZAVRA A., TSEKOURA D., KALOGIANNI C. 2016. Status of plant available zinc and iron and their inputs from irrigation waters into soils cultivated with olive trees in Pylos area, Greece. Zinc-Net/Zinc-UK Conference, 21-22 November, Belfast
 11. MATIATOS I., ALEXOPOULOS I., PANAGOPOULOS A., NASTOS P., KOTSOPOULOS S., GHIONIS G., POULOS S., 2016. Climate change impact on freshwater resources in a deltaic environment: a groundwater modelling study. EGU General Assembly 2016, Vienna
 12. PAPACHRISTOU M., MENDRINOS D., DALAMPAKIS P., ARVANITIS A., KARYTSAS K., ANDRITSOS N. 2016. Geothermal Energy Use, Country Update for Greece. European Geothermal Congress 2016, Strasbourg, France, 19-24 September.
 13. PANAGOPOULOS A., ARAMPATZIS G., HERRMANN F., KUNKEL R., PISINARAS V., TZIRITIS E., WENDLAND F. 2016. Assessment of climate change impact on runoff in Pinios river basin, Greece. 2nd EWaS International Conference, 1- 4 June, Chania, Crete, Greece.
 14. WENDLAND F., HERRMANN F., ILIAS A., PANAGOPOULOS A., PISINARAS V., 2016. Establishing a hydrologic observatory to support the determination of the long-term available (ground-) water resources in Thessaly basin (central Greece). 2nd EWaS International Conference, 1- 4 June, Chania, Crete, Greece.

ΕΛΓΟ

Login