Acting Directors

01-01-2021 until today

Dr. Frantzis Papadopoulos

01-01-2021 until today

01-01-2019 to 31-12-2020

Dr. Aristotle Papadopoulos

30-12-2014 to 31-12-2018

Dr. Sideris Theocharopoulos

30-12-2014 to 31-12-2018

01-08-2013 to 29-12-2014

Dr. Frantzis Papadopoulos

25-01-2002 to 31-07-2013

Dr. Aristotle Papadopoulos

25-01-2002 to 31-07-2013

21-11-2001 to 24-01-2002

Athanasios Spyropoulos

04-08-1995 to 20-11-2001

Dr. Dimitrios Velemis

04-08-1995 to 20-11-2001

01-01-1988 to 03-08-1995

Dr. Asterios Simonis

1987 to 31-12-1987

Dr. Ioannis Tasoulas

1987 to 31-12-1987

1979 to 1987

Dr. Nikolaos Koroxenidis

Dr. Nikolaos Polyzopoulos

ΕΛΓΟ

Login