Έρευνα | swri.gr

Αντικείμενα έρευνας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΕΥΠ καλύπτουν τις κάτωθι θεματολογίες:


 

IMG 20181010 101537Νερό

 1. Σχεδιασμός αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων
 2. Τεχνολογίες άρδευσης, διαχείριση και βελτιστοποίηση χρήσης αρδευτικού νερού
 3. Υδροδυναμική υδραυλικών κατασκευών
 4. Ανάλυση πλημμυρικών φαινομένων και διάβρωσης
 5. Υδρολογία υπόγειων υδάτων
 6. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων τεχνητής επαναπλήρωσης υπόγειων υδάτων
 7. Γεωθερμική ενέργεια και αντλίες θερμότητας
 8. Υδρογεωχημεία
 9. Συστήματα παρακολούθησης υδάτινων πόρων
 10. Κλιματολογία, αγρομετεωρολογία και κλιματική αλλαγή
 11. Οικολογικοί δείκτες και χαρακτηρισμός της ποιοτικής κατάστασης γλυκών υδάτων
 12. Οικοσυστημικές υπηρεσίες γλυκών υδάτων

 

 

 


 

2017 11 25 10 38 59 1200x900Έδαφος και φυτό

 1. Φυσική και χημεία εδάφους
 2. Μικροβιολογία εδάφους, ένζυμα και νηματώδεις
 3. Πεδολογία, κατηγοριοποίηση, αξιολόγηση και χαρτογράφηση εδαφών
 4. Εκτίμηση της ρύπανσης και υποβάθμισης του εδάφους (διάβρωση, ερημοποίηση, εξάντληση της οργανικής ουσία, αλάτωση, νατρίωση και μείωση βιοποικιλότητας) και αποκατάσταση
 5. Βιοχημικοί κύκλοι σε γεωργικά και δασικά οικοσυστήματα
 6. Γονιμότητα εδάφους και θρέψη φυτού (συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης των απαιτήσεων γονιμοποίησης για περισσότερες από 60 καλλιέργειες)
 7. Επιδράσεις άγχους αβιοτικών περιβαλλοντικών παραγόντων στη φυσιολογία των φυτών.

 

 

 

 

 

 


 

ΤααστικάαπόβληταρυπαίνουννερόκαιεδάφοςjpgΑστικά και γεωργικά απόβλητα

 1. Ανάλυση υγρών και στερεών αποβλήτων
 2. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων
 3. Διαχείριση και χρήση επεξεργασμένου νερού και λυμάτων στη γεωργία
 4. Βιοτεχνολογικές μέθοδοι επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων
 5. Παραγωγή βιοενέργειας και βιο-προϊόντων από αγρο-βιομηχανικά απόβλητα
 6. Χρήση αποβλήτων σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην γεωργία

 

 

 

 

 


screenshotΓεωργική μηχανική και νέες τεχνολογίες στη γεωργία

 1. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, γεωστατιστική και γεωβάσεις
 2. Τηλεπισκόπηση και τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας
 3. Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) και βιωσιμότητας (SA)
 4. Γεωργία ελεγχόμενου περιβάλλοντος
 5. Εκμηχάνιση της γεωργίας

 


Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) στην γεωργία

 1. έξυπνη γεωργία,
 2. εφαρμογές  IoT,
 3. δίκτυα τηλεμετρικών σταθμών,
 4. farmbots,
 5. αυτόνομα οχήματα,
 6. συστήματα τεχνητής νοημοσύνης,
 7. machine learning,
 8. εφαρμογές για κινητά,
 9. τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων

 

 

 

Choose Theme Options
Predefined Color Skins