Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών,  για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών (3)  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Άρδευσης και Λίπανσης Βιομηχανικής τομάτας», με ακρωνύμιο «Tomato The Smart Way», Κωδικός Πράξης MIS 5185023, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», κωδικό ΟΠΣ 4582, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Μπορείτε να δείτε εδώ την πρόσκληση

SWRI

ΕΛΓΟ

Login