Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REXUS | ΙΕΥΠ

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “MANAGING RESILIENT NEXUS SYSTEMS THROUGH PARTICIPATORY SYSTEMS DYNAMICS MODELLING” και ακρωνύμιο REXUS (Αριθμός Συμβολαίου 101003632, Κωδικός Έργου 1769), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «HORIZON 2020»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30.
Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

 

Πρόσκληση

Σχέδιο Υποβολής

SWRI

ΕΛΓΟ

Login