Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LENSES | ΙΕΥΠ

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain future” και ακρωνύμιο LENSES (κωδικός PRIMA 2041) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «PRIMA».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:30.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21 Ιουλίου 2022

 

Πρόσκληση

Αίτηση

SWRI

ΕΛΓΟ

Login