Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ATLAS | ΙΕΥΠ

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “ Agricultural Interoperability and Analysis System ” και ακρωνύμιο ATLAS (Αριθμός Συμβολαίου 857125), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «HORIZON 2020»


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30.
Ημερομηνία ανάρτησης: Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση

Σχέδιο υποβολής Πρότασης

SWRI

ΕΛΓΟ

Login