Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Yποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sus

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

SWRI

ΕΛΓΟ

Login