Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources» με ακρωνύμιο LIFE CO2toCH4 και κωδικό LIFE20 CCM/GR/001642.

SWRI

ΕΛΓΟ

Login