Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: 
Μονάδα: Ερευνητική Μονάδα Θέρμης Θεσσαλονίκης(Έδρα)


e-mail: gtanou@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 473429
Εσωτερικό: 201

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   3915 2557
h-index 33 30
i10-index   51 50

Δρ. Γεωργία Τάνου
Εντεταλμένης Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 71  2897 31
Αριθμός Δημοσιέυσεων  Σύνολο Αναφορών απο 2184 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Scopus
 1. Polychroniadou C., Michailidis M., Adamakis I.-D.S., Karagiannis E., Ganopoulos I., Tanou G., Bazakos C., Molassiotis A. Mechanical stress elicits kiwifruit ripening changes in gene expression and metabolic status 2022 Postharvest Biology and Technology 194 112102 10.1016/j.postharvbio.2022.112102 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85137921684&doi=10.1016%2fj.postharvbio.2022.112102&partnerID=40&md5=b48da9f2ddf19ef585a48fdd018ac4a7 2-s2.0-85137921684
 2. Boutsika A., Tanou G., Xanthopoulou A., Samiotaki M., Nianiou-Obeidat I., Ganopoulos I., Mellidou I. Insights and advances in integrating multi-omic approaches for potato crop improvement 2022 Scientia Horticulturae 305 111387 10.1016/j.scienta.2022.111387 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85135357365&doi=10.1016%2fj.scienta.2022.111387&partnerID=40&md5=c0de77da807959cd2c3cd3ce44dabfa8 2-s2.0-85135357365
 3. Michailidis M., Titeli V.S., Karagiannis E., Feidaki K., Ganopoulos I., Tanou G., Argiriou A., Molassiotis A. Tissue-specific transcriptional analysis outlines calcium-induced core metabolic changes in sweet cherry fruit 2022 Plant Physiology and Biochemistry 189 139 152 10.1016/j.plaphy.2022.08.022 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85137291947&doi=10.1016%2fj.plaphy.2022.08.022&partnerID=40&md5=cc5b3290a595cb407b25fa289a952fe7 2-s2.0-85137291947
 4. Polychroniadou C., Karagiannis E., Michailidis M., Adamakis I.-D.S., Ganopoulos I., Tanou G., Bazakos C., Molassiotis A. Identification of genes and metabolic pathways involved in wounding-induced kiwifruit ripening 2022 Plant Physiology and Biochemistry 179 179 190 10.1016/j.plaphy.2022.03.027 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127170920&doi=10.1016%2fj.plaphy.2022.03.027&partnerID=40&md5=a44c82096c086808afa02523f549200c 2-s2.0-85127170920
 5. Letsiou S., Ganopoulos I., Kapazoglou A., Xanthopoulou A., Sarrou E., Tanou G., Molassiotis A. Probing the effects of sweet cherry (Prunus avium L.) extract on 2D and 3D human skin models 2022 Molecular Biology Reports 49 4 2687 2693 10.1007/s11033-021-07076-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85123007020&doi=10.1007%2fs11033-021-07076-4&partnerID=40&md5=c0bf36eba950f1b1935f985b876bc749 2-s2.0-85123007020
 6. Xanthopoulou A., Moysiadis T., Bazakos C., Karagiannis E., Karamichali I., Stamatakis G., Samiotaki M., Manioudaki M., Michailidis M., Madesis P., Ganopoulos I., Molassiotis A., Tanou G. The perennial fruit tree proteogenomics atlas: a spatial map of the sweet cherry proteome and transcriptome 2022 Plant Journal 109 5 1319 1336 10.1111/tpj.15612 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121396177&doi=10.1111%2ftpj.15612&partnerID=40&md5=e1c145ef87a77be4b9d7688a45380e0c 2-s2.0-85121396177
 7. Skodra C., Michailidis M., Dasenaki M., Ganopoulos I., Thomaidis N.S., Tanou G., Molassiotis A. Unraveling salt-responsive tissue-specific metabolic pathways in olive tree 2021 Physiologia Plantarum 173 4 1643 1656 10.1111/ppl.13565 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85116049645&doi=10.1111%2fppl.13565&partnerID=40&md5=ce861e3d7f617ed1c9c90f5da1573dc4 2-s2.0-85116049645
 8. Karagiannis E., Michailidis M., Skodra C., Stamatakis G., Dasenaki M., Ganopoulos I., Samiotaki M., Thomaidis N.S., Molassiotis A., Tanou G. Proteo-metabolomic journey across olive drupe development and maturation 2021 Food Chemistry 363 130339 10.1016/j.foodchem.2021.130339 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108105004&doi=10.1016%2fj.foodchem.2021.130339&partnerID=40&md5=a070ed66400486706b0f1f6e43f89d7a 2-s2.0-85108105004
 9. Karagiannis E., Michailidis M., Skodra C., Molassiotis A., Tanou G. Silicon influenced ripening metabolism and improved fruit quality traits in apples 2021 Plant Physiology and Biochemistry 166 270 277 10.1016/j.plaphy.2021.05.037 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107725290&doi=10.1016%2fj.plaphy.2021.05.037&partnerID=40&md5=d69fced7fbf65fb125902cd4d4bf4634 2-s2.0-85107725290
 10. Ziogas V., Tanou G., Morianou G., Kourgialas N. Drought and salinity in citriculture: Optimal practices to alleviate salinity and water stress 2021 Agronomy 11 7 1283 10.3390/agronomy11071283 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85113715531&doi=10.3390%2fagronomy11071283&partnerID=40&md5=77db81f8df4c9054ef25a77acedabd88 2-s2.0-85113715531
 11. Michailidis M., Tanou G., Sarrou E., Karagiannis E., Ganopoulos I., Martens S., Molassiotis A. Pre- and Post-harvest Melatonin Application Boosted Phenolic Compounds Accumulation and Altered Respiratory Characters in Sweet Cherry Fruit 2021 Frontiers in Nutrition 8 695061 10.3389/fnut.2021.695061 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108453356&doi=10.3389%2ffnut.2021.695061&partnerID=40&md5=e21f45236d95c87398afd8799fd3b2be 2-s2.0-85108453356
 12. Michailidis M., Polychroniadou C., Kosmidou M.-A., Petraki-Katsoulaki D., Karagiannis E., Molassiotis A., Tanou G. An early calcium loading during cherry tree dormancy improves fruit quality features at harvest 2021 Horticulturae 7 6 135 10.3390/horticulturae7060135 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108184140&doi=10.3390%2fhorticulturae7060135&partnerID=40&md5=324932eb77d282eb8db677e5ca81f10a 2-s2.0-85108184140
 13. Skodra C., Titeli V.S., Michailidis M., Bazakos C., Ganopoulos I., Molassiotis A., Tanou G. Olive fruit development and ripening: Break on through to the “‐omics” side 2021 International Journal of Molecular Sciences 22 11 5806 10.3390/ijms22115806 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106611553&doi=10.3390%2fijms22115806&partnerID=40&md5=99027754bddc38db664d5af23f1a8e7f 2-s2.0-85106611553
 14. Letsiou S., Karamaouna A., Ganopoulos I., Kapazoglou A., Xanthopoulou A., Sarrou E., Tanou G., Molassiotis A. The pleiotropic effects of Prunus avium L. extract against oxidative stress on human fibroblasts. An in vitro approach 2021 Molecular Biology Reports 48 5 4441 4448 10.1007/s11033-021-06464-0 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107556417&doi=10.1007%2fs11033-021-06464-0&partnerID=40&md5=a7739abf42bcee4c7eb10de4499d041d 2-s2.0-85107556417
 15. Karagiannis E., Sarrou E., Michailidis M., Tanou G., Ganopoulos I., Bazakos C., Kazantzis K., Martens S., Xanthopoulou A., Molassiotis A. Fruit quality trait discovery and metabolic profiling in sweet cherry genebank collection in Greece 2021 Food Chemistry 342 128315 10.1016/j.foodchem.2020.128315 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092689617&doi=10.1016%2fj.foodchem.2020.128315&partnerID=40&md5=4a5fd5ec1f5d5ae304332e2859bccdd3 2-s2.0-85092689617
 16. Michailidis M., Karagiannis E., Nasiopoulou E., Skodra C., Molassiotis A., Tanou G. Peach, apple, and pear fruit quality: To peel or not to peel? 2021 Horticulturae 7 4 85 10.3390/horticulturae7040085 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85105263383&doi=10.3390%2fhorticulturae7040085&partnerID=40&md5=c41ad5cc7cfedf67803df4ee006ace04 2-s2.0-85105263383
 17. Testempasis S., Tanou G., Minas I., Samiotaki M., Molassiotis A., Karaoglanidis G. Unraveling Interactions of the Necrotrophic Fungal Species Botrytis cinerea With 1-Methylcyclopropene or Ozone-Treated Apple Fruit Using Proteomic Analysis 2021 Frontiers in Plant Science 12 644255 10.3389/fpls.2021.644255 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85103031835&doi=10.3389%2ffpls.2021.644255&partnerID=40&md5=f762218da4b38533904f91fcc0a92be5 2-s2.0-85103031835
 18. Michailidis M., Karagiannis E., Bazakos C., Tanou G., Ganopoulos I., Molassiotis A. Genotype- and tissue-specific metabolic networks and hub genes involved in water-induced distinct sweet cherry fruit cracking phenotypes 2021 Computational and Structural Biotechnology Journal 19 5406 5420 10.1016/j.csbj.2021.09.030 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85116432944&doi=10.1016%2fj.csbj.2021.09.030&partnerID=40&md5=85f879458cb57344348537272a6aeb3e 2-s2.0-85116432944
 19. Michailidis M., Karagiannis E., Tanou G., Samiotaki M., Tsiolas G., Sarrou E., Stamatakis G., Ganopoulos I., Martens S., Argiriou A., Molassiotis A. Novel insights into the calcium action in cherry fruit development revealed by high-throughput mapping 2020 Plant Molecular Biology 104 6 597 614 10.1007/s11103-020-01063-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85090765793&doi=10.1007%2fs11103-020-01063-2&partnerID=40&md5=d3835d97b620743601c53f7203f32717 2-s2.0-85090765793
 20. Karagiannis E., Michailidis M., Tanou G., Scossa F., Sarrou E., Stamatakis G., Samiotaki M., Martens S., Fernie A.R., Molassiotis A. Decoding altitude-activated regulatory mechanisms occurring during apple peel ripening 2020 Horticulture Research 7 1 120 10.1038/s41438-020-00340-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088839255&doi=10.1038%2fs41438-020-00340-x&partnerID=40&md5=7dd197591f8e6ace109ccec357cd9788 2-s2.0-85088839255
 21. Papavasileiou A., Tanou G., Samaras A., Samiotaki M., Molassiotis A., Karaoglanidis G. Proteomic analysis upon peach fruit infection with Monilinia fructicola and M. laxa identify responses contributing to brown rot resistance 2020 Scientific Reports 10 1 7807 10.1038/s41598-020-64864-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084307613&doi=10.1038%2fs41598-020-64864-x&partnerID=40&md5=8eebd17a46f74db9624384364a96a71e 2-s2.0-85084307613
 22. Chatzopoulou F., Sanmartin M., Mellidou I., Pateraki I., Koukounaras A., Tanou G., Kalamaki M.S., Veljović-Jovanović S., Antić T.C., Kostas S., Tsouvaltzis P., Grumet R., Kanellis A.K. Silencing of ascorbate oxidase results in reduced growth, altered ascorbic acid levels and ripening pattern in melon fruit 2020 Plant Physiology and Biochemistry 156 291 303 10.1016/j.plaphy.2020.08.040 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091594148&doi=10.1016%2fj.plaphy.2020.08.040&partnerID=40&md5=77c0ee20455d40e34b48d53e01a1d532 2-s2.0-85091594148
 23. Moustaka J., Tanou G., Giannakoula A., Adamakis I.-D.S., Panteris E., Eleftheriou E.P., Moustakas M. Anthocyanin accumulation in poinsettia leaves and its functional role in photo-oxidative stress 2020 Environmental and Experimental Botany 175 104065 10.1016/j.envexpbot.2020.104065 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084051611&doi=10.1016%2fj.envexpbot.2020.104065&partnerID=40&md5=d8b472f668860faf748cf66b4c1ac82a 2-s2.0-85084051611
 24. Michailidis M., Karagiannis E., Tanou G., Sarrou E., Karamanoli K., Lazaridou A., Martens S., Molassiotis A. Sweet cherry fruit cracking: Follow-up testing methods and cultivar-metabolic screening 2020 Plant Methods 16 1 51 10.1186/s13007-020-00593-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083547256&doi=10.1186%2fs13007-020-00593-6&partnerID=40&md5=844d3c390be8eb20bfd0d841df102e2d 2-s2.0-85083547256
 25. Michailidis M., Karagiannis E., Tanou G., Samiotaki M., Sarrou E., Karamanoli K., Lazaridou A., Martens S., Molassiotis A. Proteomic and metabolic analysis reveals novel sweet cherry fruit development regulatory points influenced by girdling 2020 Plant Physiology and Biochemistry 149 233 244 10.1016/j.plaphy.2020.02.017 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079378765&doi=10.1016%2fj.plaphy.2020.02.017&partnerID=40&md5=90d00a75080f116e98be536a1793f776 2-s2.0-85079378765
 26. Karagiannis E., Tanou G., Scossa F., Samiotaki M., Michailidis M., Manioudaki M., Laurens F., Job D., Fernie A.R., Orsel M., Molassiotis A. Systems-Based Approaches to Unravel Networks and Individual Elements Involved in Apple Superficial Scald 2020 Frontiers in Plant Science 11 8 10.3389/fpls.2020.00008 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084103728&doi=10.3389%2ffpls.2020.00008&partnerID=40&md5=5fa612fb4da92cb113747fcd6f03f2f4 2-s2.0-85084103728
 27. Michailidis M., Karagiannis E., Tanou G., Sarrou E., Stavridou E., Ganopoulos I., Karamanoli K., Madesis P., Martens S., Molassiotis A. An integrated metabolomic and gene expression analysis identifies heat and calcium metabolic networks underlying postharvest sweet cherry fruit senescence 2019 Planta 250 6 2009 2022 10.1007/s00425-019-03272-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073831763&doi=10.1007%2fs00425-019-03272-6&partnerID=40&md5=d2df5e0b3e0967d2262553d2ccb8b083 2-s2.0-85073831763
 28. Ziogas V., Michailidis M., Karagiannis E., Tanou G., Molassiotis A. Manipulating fruit quality through foliar nutrition 2019 Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints 401 417 10.1016/B978-0-12-818732-6.00029-0 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85090797220&doi=10.1016%2fB978-0-12-818732-6.00029-0&partnerID=40&md5=23b70ac9f26135ebd9cd2b13bee291dc 2-s2.0-85090797220
 29. Michailidis M., Karagiannis E., Polychroniadou C., Tanou G., Karamanoli K., Molassiotis A. Metabolic features underlying the response of sweet cherry fruit to postharvest UV-C irradiation 2019 Plant Physiology and Biochemistry 144 49 57 10.1016/j.plaphy.2019.09.030 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85072370277&doi=10.1016%2fj.plaphy.2019.09.030&partnerID=40&md5=b58284a03321c5b4bfc84284862c96de 2-s2.0-85072370277
 30. Minas I.S., Tanou G., Krokida A., Karagiannis E., Belghazi M., Vasilakakis M., Papadopoulou K.K., Molassiotis A. Ozone-induced inhibition of kiwifruit ripening is amplified by 1-methylcyclopropene and reversed by exogenous ethylene 2018 BMC Plant Biology 18 1 358 10.1186/s12870-018-1584-y https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058663591&doi=10.1186%2fs12870-018-1584-y&partnerID=40&md5=1b344f810440075b30a6ceec10318b5c 2-s2.0-85058663591
 31. Karagiannis E., Michailidis M., Tanou G., Samiotaki M., Karamanoli K., Avramidou E., Ganopoulos I., Madesis P., Molassiotis A. Ethylene –dependent and –independent superficial scald resistance mechanisms in ‘Granny Smith’ apple fruit 2018 Scientific Reports 8 1 11436 10.1038/s41598-018-29706-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050796071&doi=10.1038%2fs41598-018-29706-x&partnerID=40&md5=41dbcf086a38db9731adc28ad0349748 2-s2.0-85050796071
 32. Michailidis M., Karagiannis E., Tanou G., Sarrou E., Adamakis I.-D., Karamanoli K., Martens S., Molassiotis A. Metabolic mechanisms underpinning vegetative bud dormancy release and shoot development in sweet cherry 2018 Environmental and Experimental Botany 155 1 11 10.1016/j.envexpbot.2018.06.024 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048931290&doi=10.1016%2fj.envexpbot.2018.06.024&partnerID=40&md5=0db70d56f80a5898f010f905996573ea 2-s2.0-85048931290
 33. Moustaka J., Panteris E., Adamakis I.-D.S., Tanou G., Giannakoula A., Eleftheriou E.P., Moustakas M. High anthocyanin accumulation in poinsettia leaves is accompanied by thylakoid membrane unstacking, acting as a photoprotective mechanism, to prevent ROS formation 2018 Environmental and Experimental Botany 154 44 55 10.1016/j.envexpbot.2018.01.006 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041601358&doi=10.1016%2fj.envexpbot.2018.01.006&partnerID=40&md5=03bbee5a64673a60e597137155e0f70b 2-s2.0-85041601358
 34. Ziogas V., Molassiotis A., Fotopoulos V., Tanou G. Hydrogen sulfide: a potent tool in postharvest fruit biology and possible mechanism of action 2018 Frontiers in Plant Science 9 1375 10.3389/fpls.2018.01375 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85054529058&doi=10.3389%2ffpls.2018.01375&partnerID=40&md5=360e4e46376bdfa20f09059fd0379a97 2-s2.0-85054529058
 35. Minas I.S., Tanou G., Molassiotis A. Environmental and orchard bases of peach fruit quality 2018 Scientia Horticulturae 235 307 322 10.1016/j.scienta.2018.01.028 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044162163&doi=10.1016%2fj.scienta.2018.01.028&partnerID=40&md5=915cf804f10d579697b579c658cdb178 2-s2.0-85044162163
 36. Papadopoulou E.S., Perruchon C., Vasileiadis S., Rousidou C., Tanou G., Samiotaki M., Molassiotis A., Karpouzas D.G. Metabolic and evolutionary insights in the transformation of diphenylamine by a Pseudomonas putida strain unravelled by genomic, proteomic, and transcription analysis 2018 Frontiers in Microbiology 9 APR 676 10.3389/fmicb.2018.00676 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85045065029&doi=10.3389%2ffmicb.2018.00676&partnerID=40&md5=5e0ec937818c32059aadde495b1b57f5 2-s2.0-85045065029
 37. Perruchon C., Vasileiadis S., Rousidou C., Papadopoulou E.S., Tanou G., Samiotaki M., Garagounis C., Molassiotis A., Papadopoulou K.K., Karpouzas D.G. Erratum: Author Correction: Metabolic pathway and cell adaptation mechanisms revealed through genomic, proteomic and transcription analysis of a Sphingomonas haloaromaticamans strain degrading ortho-phenylphenol (Scientific reports (2017) 7 1 (6449)) 2018 Scientific reports 8 1 4599 4599 10.1038/s41598-018-22845-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070517113&doi=10.1038%2fs41598-018-22845-1&partnerID=40&md5=8f3742f834519d56540d370c6aae07df 2-s2.0-85070517113
 38. Tanou G., Minas I.S., Scossa F., Belghazi M., Xanthopoulou A., Ganopoulos I., Madesis P., Fernie A., Molassiotis A. Exploring priming responses involved in peach fruit acclimation to cold stress 2017 Scientific Reports 7 1 11358 10.1038/s41598-017-11933-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85029280500&doi=10.1038%2fs41598-017-11933-3&partnerID=40&md5=c461c21192efaa1ff7326afa8b3c07f7 2-s2.0-85029280500
 39. Perruchon C., Vasileiadis S., Rousidou C., Papadopoulou E., Tanou G., Samiotaki M., Garagounis C., Molassiotis A., Papadopoulou K., Karpouzas D.G. Metabolic pathway and cell adaptation mechanisms revealed through genomic, proteomic and transcription analysis of a Sphingomonas haloaromaticamans strain degrading ortho-phenylphenol 2017 Scientific Reports 7 1 6449 10.1038/s41598-017-06727-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85026268035&doi=10.1038%2fs41598-017-06727-6&partnerID=40&md5=682ce992f1b4af7bdce100f7c4eec43a 2-s2.0-85026268035
 40. Manganaris G.A., Drogoudi P., Goulas V., Tanou G., Georgiadou E.C., Pantelidis G.E., Paschalidis K.A., Fotopoulos V., Manganaris A. Deciphering the interplay among genotype, maturity stage and low-temperature storage on phytochemical composition and transcript levels of enzymatic antioxidants in Prunus persica fruit 2017 Plant Physiology and Biochemistry 119 189 199 10.1016/j.plaphy.2017.08.022 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028725230&doi=10.1016%2fj.plaphy.2017.08.022&partnerID=40&md5=bbe636c163b73b2ef6c002c073864f30 2-s2.0-85028725230
 41. Michailidis M., Karagiannis E., Tanou G., Karamanoli K., Lazaridou A., Matsi T., Molassiotis A. Metabolomic and physico-chemical approach unravel dynamic regulation of calcium in sweet cherry fruit physiology 2017 Plant Physiology and Biochemistry 116 68 79 10.1016/j.plaphy.2017.05.005 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019546321&doi=10.1016%2fj.plaphy.2017.05.005&partnerID=40&md5=8f599ad7b8b41e673355067b212ec05e 2-s2.0-85019546321
 42. Ziogas V., Tanou G., Belghazi M., Diamantidis G., Molassiotis A. Characterization of β-amino- and γ-amino butyric acid-induced citrus seeds germination under salinity using nanoLC–MS/MS analysis 2017 Plant Cell Reports 36 5 787 789 10.1007/s00299-016-2063-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84991746898&doi=10.1007%2fs00299-016-2063-2&partnerID=40&md5=8bf7772087fd2dae002480425ea1755c 2-s2.0-84991746898
 43. Tanou G., Ziogas V., Molassiotis A. Foliar nutrition, biostimulants and prime-like dynamics in fruit tree physiology: New insights on an old topic 2017 Frontiers in Plant Science 8 FEBRUARY 75 10.3389/fpls.2017.00075 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85011805085&doi=10.3389%2ffpls.2017.00075&partnerID=40&md5=54db2ad8d0b8630d8e65a2e4da2fe9bb 2-s2.0-85011805085
 44. Ioannidi E., Rigas S., Tsitsekian D., Daras G., Alatzas A., Makris A., Tanou G., Argiriou A., Alexandrou D., Poethig S., Hatzopoulos P., Kanellis A.K. Trichome patterning control involves TTG1 interaction with SPL transcription factors 2016 Plant Molecular Biology 92 6 675 687 10.1007/s11103-016-0538-8 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84986317267&doi=10.1007%2fs11103-016-0538-8&partnerID=40&md5=56ac64392899ec35c26b647ddb20d931 2-s2.0-84986317267
 45. Karagiannis E., Tanou G., Samiotaki M., Michailidis M., Diamantidis G., Minas I.S., Molassiotis A. Comparative physiological and proteomic analysis reveal distinct regulation of peach skin quality traits by altitude 2016 Frontiers in Plant Science 7 November2016 1689 10.3389/fpls.2016.01689 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995579570&doi=10.3389%2ffpls.2016.01689&partnerID=40&md5=cc78ed794c07bf228103568ab3be22ec 2-s2.0-84995579570
 46. Ainalidou A., Tanou G., Belghazi M., Samiotaki M., Diamantidis G., Molassiotis A., Karamanoli K. Integrated analysis of metabolites and proteins reveal aspects of the tissue-specific function of synthetic cytokinin in kiwifruit development and ripening 2016 Journal of Proteomics 143 318 333 10.1016/j.jprot.2016.02.013 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84960976430&doi=10.1016%2fj.jprot.2016.02.013&partnerID=40&md5=3c06df0c72321b11e32034113f323707 2-s2.0-84960976430
 47. Molassiotis A., Job D., Ziogas V., Tanou G. Citrus plants: A model system for unlocking the secrets of NO and ROS-inspired priming against salinity and drought 2016 Frontiers in Plant Science 7 Feb2016 229 10.3389/fpls.2016.00229 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84960109431&doi=10.3389%2ffpls.2016.00229&partnerID=40&md5=760597270fce35b3bbe2707f8969fabd 2-s2.0-84960109431
 48. Minas I.S., Tanou G., Karagiannis E., Belghazi M., Molassiotis A. Coupling of physiological and proteomic analysis to understand the ethylene- and chilling- Induced kiwifruit ripening syndrome 2016 Frontiers in Plant Science 7 Feb2016 120 10.3389/fpls.2016.00120 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84958548343&doi=10.3389%2ffpls.2016.00120&partnerID=40&md5=43960d60123a998a2528f7fc3cfedbf7 2-s2.0-84958548343
 49. Ziogas V., Tanou G., Belghazi M., Filippou P., Fotopoulos V., Grigorios D., Molassiotis A. Roles of sodium hydrosulfide and sodium nitroprusside as priming molecules during drought acclimation in citrus plants 2015 Plant Molecular Biology 89 4-5 433 450 10.1007/s11103-015-0379-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84946499884&doi=10.1007%2fs11103-015-0379-x&partnerID=40&md5=6fdab3102569ce6c83d2867c665a6d28 2-s2.0-84946499884
 50. Tanou G., Minas I.S., Karagiannis E., Tsikou D., Audebert S., Papadopoulou K.K., Molassiotis A. The impact of sodium nitroprusside and ozone in kiwifruit ripening physiology: A combined gene and protein expression profiling approach 2015 Annals of Botany 116 4 649 662 10.1093/aob/mcv107 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84942279529&doi=10.1093%2faob%2fmcv107&partnerID=40&md5=ac5654dabb7d9511002c89a8cc032577 2-s2.0-84942279529
 51. Moustaka J., Tanou G., Adamakis I.-D., Eleftheriou E.P., Moustakas M. Leaf age-dependent photoprotective and antioxidative response mechanisms to paraquat-induced oxidative stress in arabidopsis thaliana 2015 International Journal of Molecular Sciences 16 6 13989 14006 10.3390/ijms160613989 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84935005761&doi=10.3390%2fijms160613989&partnerID=40&md5=5eee1c7c778c63dd86a4940a2da8551f 2-s2.0-84935005761
 52. Tanou G., Ziogas V., Belghazi M., Christou A., Filippou P., Job D., Fotopoulos V., Molassiotis A. Polyamines reprogram oxidative and nitrosative status and the proteome of citrus plants exposed to salinity stress 2014 Plant, Cell and Environment 37 4 864 885 10.1111/pce.12204 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896732264&doi=10.1111%2fpce.12204&partnerID=40&md5=a987362b1fbac0da241c6908ce6eb230 2-s2.0-84896732264
 53. Ziogas V., Tanou G., Filippou P., Diamantidis G., Vasilakakis M., Fotopoulos V., Molassiotis A. Nitrosative responses in citrus plants exposed to six abiotic stress conditions 2013 Plant Physiology and Biochemistry 68 118 126 10.1016/j.plaphy.2013.04.004 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84877889093&doi=10.1016%2fj.plaphy.2013.04.004&partnerID=40&md5=6054c31d1fee1ffecae7c9171673bab6 2-s2.0-84877889093
 54. Molassiotis A., Tanou G., Filippou P., Fotopoulos V. Proteomics in the fruit tree science arena: New insights into fruit defense, development, and ripening 2013 Proteomics 13 12-13 1871 1884 10.1002/pmic.201200428 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880100591&doi=10.1002%2fpmic.201200428&partnerID=40&md5=2f4c1bc2e3847ad9b868852571e727cd 2-s2.0-84880100591
 55. Lounifi I., Arc E., Molassiotis A., Job D., Rajjou L., Tanou G. Interplay between protein carbonylation and nitrosylation in plants 2013 Proteomics 13 3-4 568 578 10.1002/pmic.201200304 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84873988073&doi=10.1002%2fpmic.201200304&partnerID=40&md5=80232876ba58f7dfdf1bfa598b30c207 2-s2.0-84873988073
 56. Filippou P., Tanou G., Molassiotis A., Fotopoulos V. Plant acclimation to environmental stress using priming agents 2013 Plant Acclimation to Environmental Stress 1 27 10.1007/978-1-4614-5001-6_1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84956557333&doi=10.1007%2f978-1-4614-5001-6_1&partnerID=40&md5=ea210cefe3118b457f5fd8e451d58e45 2-s2.0-84956557333
 57. Tanou G., Filippou P., Belghazi M., Job D., Diamantidis G., Fotopoulos V., Molassiotis A. Oxidative and nitrosative-based signaling and associated post-translational modifications orchestrate the acclimation of citrus plants to salinity stress 2012 Plant Journal 72 4 585 599 10.1111/j.1365-313X.2012.05100.x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84868503178&doi=10.1111%2fj.1365-313X.2012.05100.x&partnerID=40&md5=d06faaa7d37a5b2c57a8ee425494c5bc 2-s2.0-84868503178
 58. Tanou G., Fotopoulos V., Molassiotis A. Priming against environmental challenges and proteomics in plants: Update and agricultural perspectives 2012 Frontiers in Plant Science 3 SEP 216 10.3389/fpls.2012.00216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84871792913&doi=10.3389%2ffpls.2012.00216&partnerID=40&md5=4cce9b3b10af7b57dc22e46a8c210764 2-s2.0-84871792913
 59. Minas I.S., Tanou G., Belghazi M., Job D., Manganaris G.A., Molassiotis A., Vasilakakis M. Physiological and proteomic approaches to address the active role of ozone in kiwifruit post-harvest ripening 2012 Journal of Experimental Botany 63 7 2449 2464 10.1093/jxb/err418 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84861057602&doi=10.1093%2fjxb%2ferr418&partnerID=40&md5=7a7b75c80caa57d56eed6e3b7c8fafb0 2-s2.0-84861057602
 60. Agrawal G.K., Sarkar A., Agrawal R., Ndimba B.K., Tanou G., Dunn M.J., Kieselbach T., Cramer R., Wienkoop S., Chen S., Rafudeen M.S., Deswal R., Barkla B.J., Weckwerth W., Heazlewood J.L., Renaut J., Job D., Chakraborty N., Rakwal R. Boosting the Globalization of Plant Proteomics through INPPO: Current Developments and Future Prospects 2012 Proteomics 12 3 359 368 10.1002/pmic.201290018 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863022071&doi=10.1002%2fpmic.201290018&partnerID=40&md5=e4542e290344eb9b9d51a6b557fe94c9 2-s2.0-84863022071
 61. Tanou G., Job C., Belghazi M., Molassiotis A., Diamantidis G., Job D. Proteomic signatures uncover hydrogen peroxide and nitric oxide cross-talk signaling network in citrus plants 2010 Journal of Proteome Research 9 11 5994 6006 10.1021/pr100782h https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-78149386740&doi=10.1021%2fpr100782h&partnerID=40&md5=eefd3c9fd2254c26cab7751792d2b2a9 2-s2.0-78149386740
 62. Molassiotis A., Tanou G., Diamantidis G. No says more than 'YES' to salt tolerance salt priming and systemic nitric oxide signaling in plants 2010 Plant Signaling and Behavior 5 3 209 212 10.4161/psb.5.3.10738 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77954895863&doi=10.4161%2fpsb.5.3.10738&partnerID=40&md5=5ed265ac367c5397650454f181e9c23d 2-s2.0-77954895863
 63. Ziogas V., Tanou G., Molassiotis A., Diamantidis G., Vasilakakis M. Antioxidant and free radical-scavenging activities of phenolic extracts of olive fruits 2010 Food Chemistry 120 4 1097 1103 10.1016/j.foodchem.2009.11.058 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-74849125566&doi=10.1016%2fj.foodchem.2009.11.058&partnerID=40&md5=888b3b9d9c48593e5b5b14c292532f1e 2-s2.0-74849125566
 64. Fotopoulos V., Ziogas V., Tanou G., Molassiotis A. Involvement of AsA/DHA and GSH/GSSG ratios in gene and protein expression and in the activation of defence mechanisms under abiotic stress conditions 2010 Ascorbate-Glutathione Pathway and Stress Tolerance in Plants 265 302 10.1007/978-90-481-9404-9_10 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84857996271&doi=10.1007%2f978-90-481-9404-9_10&partnerID=40&md5=ae8868ace55186d9c29eede1942b7300 2-s2.0-84857996271
 65. Tanou G., Molassiotis A., Diamantidis G. Hydrogen peroxide- and nitric oxide-induced systemic antioxidant prime-like activity under NaCl-stress and stress-free conditions in citrus plants 2009 Journal of Plant Physiology 166 17 1904 1913 10.1016/j.jplph.2009.06.012 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70349976808&doi=10.1016%2fj.jplph.2009.06.012&partnerID=40&md5=a83f7489475297e31458794436772699 2-s2.0-70349976808
 66. Tanou G., Molassiotis A., Diamantidis G. Induction of reactive oxygen species and necrotic death-like destruction in strawberry leaves by salinity 2009 Environmental and Experimental Botany 65 2-3 270 281 10.1016/j.envexpbot.2008.09.005 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-58649114711&doi=10.1016%2fj.envexpbot.2008.09.005&partnerID=40&md5=98ab0103e0c1d69f614e556fc341b54a 2-s2.0-58649114711
 67. Tanou G., Job C., Rajjou L., Arc E., Belghazi M., Diamantidis G., Molassiotis A., Job D. Proteomics reveals the overlapping roles of hydrogen peroxide and nitric oxide in the acclimation of citrus plants to salinity 2009 Plant Journal 60 5 795 804 10.1111/j.1365-313X.2009.04000.x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-71949124535&doi=10.1111%2fj.1365-313X.2009.04000.x&partnerID=40&md5=4de4afc837f35d79c771b125b5966a6a 2-s2.0-71949124535
 68. Molassiotis A.N., Sotiropoulos T., Tanou G., Kofidis G., Diamantidis G., Therios E. Antioxidant and anatomical responses in shoot culture of the apple rootstock MM 106 treated with NaCl, KCl, mannitol or sorbitol 2006 Biologia Plantarum 50 3 331 338 10.1007/s10535-006-0077-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-52649181132&doi=10.1007%2fs10535-006-0077-2&partnerID=40&md5=687f64ab625f1be86dfa895f4d4da463 2-s2.0-52649181132
 69. Molassiotis A., Sotiropoulos T., Tanou G., Diamantidis G., Therios I. Boron-induced oxidative damage and antioxidant and nucleolytic responses in shoot tips culture of the apple rootstock EM 9 (Malus domestica Borkh) 2006 Environmental and Experimental Botany 56 1 54 62 10.1016/j.envexpbot.2005.01.002 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-32244439547&doi=10.1016%2fj.envexpbot.2005.01.002&partnerID=40&md5=d47922294022a7ef1cfa8f2972e6b0ef 2-s2.0-32244439547
 70. Molassiotis A.N., Sotiropoulos T., Tanou G., Kofidis G., Diamantidis G., Therios E. Antioxidant and anatomical responses in shoot culture of the apple rootstock MM 106 treated with NaCl, KCl, mannitol or sorbitol 2006 Biologia Plantarum 50 1 61 68 10.1007/s10535-005-0075-9 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-28444432719&doi=10.1007%2fs10535-005-0075-9&partnerID=40&md5=9e5557c21d84d325a0abf359d7dcf179 2-s2.0-28444432719
 71. Molassiotis A., Tanou G., Diamantidis G., Patakas A., Therios I. Effects of 4-month Fe deficiency exposure on Fe reduction mechanism, photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence and antioxidant defense in two peach rootstocks differing in Fe deficiency tolerance 2006 Journal of Plant Physiology 163 2 176 185 10.1016/j.jplph.2004.11.016 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-29944432813&doi=10.1016%2fj.jplph.2004.11.016&partnerID=40&md5=70cc72cee4f88b19fb52f05f26bbec19 2-s2.0-29944432813

ΕΛΓΟ

Login