Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Πεδολογία και Χρήση Γαίων με νέες μεθόδους
Τμήμα: Εδαφολογίας Αθηνών


e-mail: trdimitrios@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 210 2816974
Εσωτερικό: 312

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   549  350
h-index   11 10
i10-index 12 10

Δρ. Δημήτρης Τριαντακωνσταντής
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 14  132
 Αριθμός Δημοσιέυσεων   Σύνολο Αναφορών 131 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Δημήτρης Τριαντακωνσταντής είναι Εντεταλμένος Ερευνητής στο Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Είναι γεωπόνος-εδαφολόγος και ειδικός σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών/Τηλεπισκόπησης (GIS/RS). Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Περιβάλλοντος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και GIS with RS (University of Greenwich, UK). Το 2006 αναγορεύτηκε διδάκτορας στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της Χωρικής Στατιστικής και της Μοντελοποίησης των Αλλαγών Χρήσεων Γης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επίσης ολοκληρώσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Newcastle University (Ηνωμένο Βασίλειο), στο ESF - State University of New York (Η.Π.Α.), στο Foundation for Research and Technology - Hellas, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα GIS και την RS στη Γεωργία και στην Εδαφολογία. Επίσης, μελετά την συμβολή της γεωργίας στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής διευκολύνοντας την υγεία του εδάφους και την επισιτιστική ασφάλεια.

Scopus
 1. Tripathi A.K., Pandey P.C., Sharma J.K., Triantakonstantis D., Srivastava P.K. Climate Change and Its Impact on Forest of Indian Himalayan Region: A Review 2022 Springer Climate 207 222 10.1007/978-3-030-92782-0_10 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85126238700&doi=10.1007%2f978-3-030-92782-0_10&partnerID=40&md5=972063b7506ea0c21e8f02faa9534aae 2-s2.0-85126238700
 2. Srivastava P.K., Petropoulos G.P., Prasad R., Triantakonstantis D. Random forests with bagging and genetic algorithms coupled with least trimmed squares regression for soil moisture deficit using smos satellite soil moisture 2021 ISPRS International Journal of Geo-Information 10 8 507 10.3390/ijgi10080507 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85112113337&doi=10.3390%2fijgi10080507&partnerID=40&md5=2097ce2c0d4e151500807497d5b32832 2-s2.0-85112113337
 3. Triantakonstantis D., Katsenios N., Sparangis P., Efthimiadou A., Papadopoulou Z. Use of GPS, remote sensing imagery, and GIS in soil organic carbon mapping 2021 GPS and GNSS Technology in Geosciences 351 369 10.1016/B978-0-12-818617-6.00022-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85138340677&doi=10.1016%2fB978-0-12-818617-6.00022-6&partnerID=40&md5=9fd7ab804623451cf8a1f603b7550908 2-s2.0-85138340677
 4. Howells O.D., Petropoulos G.P., Srivastava P.K., Triantakonstantis D., Sandric I. Exploring the potential of SCAT-SAR SWI for soil moisture retrievals at selected COSMOS-UK sites 2021 International Journal of Remote Sensing 42 23 9146 9160 10.1080/01431161.2021.1988185 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85119859955&doi=10.1080%2f01431161.2021.1988185&partnerID=40&md5=d9ea9433a1b3bc05b445d80ae1667e58 2-s2.0-85119859955
 5. Samara F., Sakellariou S., Tampekis S., Triantakonstantis D., Christopoulou O. The application of the model of cellular automata (CA) on the island of Skiathos, Greece 2017 Fresenius Environmental Bulletin 26 9 5551 5555 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85037702890&partnerID=40&md5=670df22dac1c209b77ac7daf610a1cda 2-s2.0-85037702890
 6. Triantakonstantis D., Stathakis D. Examining urban sprawl in Europe using spatial metrics 2015 Geocarto International 30 10 1092 1112 10.1080/10106049.2015.1027289 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84940962309&doi=10.1080%2f10106049.2015.1027289&partnerID=40&md5=1f38a9893759acb05dacdcc8ea6defe2 2-s2.0-84940962309
 7. Chrysoulakis N., Feigenwinter C., Triantakonstantis D., Penyevskiy I., Tal A., Parlow E., Fleishman G., Düzgün S., Esch T., Marconcini M. A Conceptual List of Indicators for Urban Planning and Management Based on Earth Observation 2015 Urban Ecology: Strategies for Green Infrastructure and Land Use 285 314 10.1201/b18713-21 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85132465522&doi=10.1201%2fb18713-21&partnerID=40&md5=fbe2f6e8d8216eb8bd6f0841b2b294e3 2-s2.0-85132465522
 8. Chrysoulakis N., Feigenwinter C., Triantakonstantis D., Penyevskiy I., Tal A., Parlow E., Fleishman G., Düzgün S., Esch T., Marconcini M. A conceptual list of indicators for urban planning and management based on Earth Observation 2014 ISPRS International Journal of Geo-Information 3 3 980 1002 10.3390/ijgi3030980 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84924250498&doi=10.3390%2fijgi3030980&partnerID=40&md5=72e72771ef8a1f646b28a184a279c7a7 2-s2.0-84924250498
 9. Triantakonstantis D., Stathakis D. Cokriging areal interpolation for estimating economic activity using night-time light satellite data 2014 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 8582 LNCS PART 4 243 252 10.1007/978-3-319-09147-1_18 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904877403&doi=10.1007%2f978-3-319-09147-1_18&partnerID=40&md5=14179a414f8a81d18a3d55caacf415ca 2-s2.0-84904877403
 10. Triantakonstantis D., Prastacos P., Tsoukala A. Analyzing Urban Sprawl in Rethymno, Greece 2014 Journal of the Indian Society of Remote Sensing 42 3 601 610 10.1007/s12524-013-0350-8 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84893157439&doi=10.1007%2fs12524-013-0350-8&partnerID=40&md5=7bc32511bb7e562d8cc804b7aa97d8a4 2-s2.0-84893157439
 11. Triantakonstantis D.P., Kalivas D.P., Kollias V.J. Autologistic regression and multicriteria evaluation models for the prediction of forest expansion 2013 New Forests 44 2 163 181 10.1007/s11056-012-9308-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84873524170&doi=10.1007%2fs11056-012-9308-x&partnerID=40&md5=743ddc7cd94fc32f0b7397dfbe6ef333 2-s2.0-84873524170
 12. Mountrakis G., Triantakonstantis D. Inquiry-Based Learning in Remote Sensing: A Space Balloon Educational Experiment 2012 Journal of Geography in Higher Education 36 3 385 401 10.1080/03098265.2011.638707 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84864631039&doi=10.1080%2f03098265.2011.638707&partnerID=40&md5=767df216c153dafb468a121d925ba1f1 2-s2.0-84864631039
 13. Triantakonstantis D.P., Barr S.L. A spatial structural and statistical approach to building classification of residential function for city-scale impact assessment studies 2009 Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 5592 LNCS PART 1 221 236 10.1007/978-3-642-02454-2_16 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70350627518&doi=10.1007%2f978-3-642-02454-2_16&partnerID=40&md5=d0f980449981258cc2f497d4e3bd1117 2-s2.0-70350627518
 14. Triantakonstantis D.P., Kollias V.J., Kalivas D.P. Forest re-growth since 1945 in the Dadia forest nature reserve in northern Greece 2006 New Forests 32 1 51 69 10.1007/s11056-005-3626-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33745607581&doi=10.1007%2fs11056-005-3626-1&partnerID=40&md5=4caa7c713c8853490902185ddd644289 2-s2.0-33745607581

ΕΛΓΟ

Login