Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Λυματολάσπης με Φυσικά Συστήματα
Μονάδα: Ερευνητική Μονάδα Θέρμης Θεσσαλονίκης(Έδρα)


e-mail: v.takavakoglou@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 473429
Εσωτερικό: 318

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   923 336
h-index   12 10
i10-index   12 10

Δρ. Βασίλειος Τακαβάκογλου
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 15  470 10 
 Έγγραφα κατά συγγραφέα.    Σύνολο Αναφορών απο 453 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Γεωπόνος, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού στην Οικολογία και τη Διαχείριση Οικοσυστημάτων. Εντεταλμένος Ερευνητής (Βαθμίδα Γ’) στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση περισσότερων από 40 εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων. Εξειδικευμένη εκπαίδευση στις "Τεχνολογικές και οικονομικές παραμέτρους βιο/φυτο- αποκατάστασης εδαφικών πόρων" από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και το Διεθνές Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ICST). Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και αγροπεριβαλλοντικές Λύσεις Βασισμένες στη Φύση (NbSs) με έμφαση στα φυσικά συστήματα για τον έλεγχο της ρύπανσης του νερού και την ανάκτηση των πόρων, καθώς και στην κλιματική αλλαγή και τους μη συμβατικούς υδάτινους πόρους. Εξειδικευμένη κατάρτιση από το ΑΠΘ στην " Ερευνητική μεθοδολογία, διοίκηση έρευνας και καινοτομίας, αποτίμησης της τεχνολογίας, εκμετάλλευση της Ε&Τ γνώσης και ενσωμάτωσή της στη διαδικασία της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ". Περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια. Κριτής σε 10 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κριτής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας. Μέλος του European Orientation Group of Wastewater Treatment and Reuse in Agriculture. Ενεργό μέλος των Focus Groups "Water and Agriculture: και "Λύσεις βασισμένες στη φύση για τη διαχείριση του νερού σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής" της Ευρωπαϊκή Σύμπραξης Καινοτομίας για τη Γεωργία.

Scopus
 1. Takavakoglou V., Pana E., Skalkos D. Constructed Wetlands as Nature-Based Solutions in the Post-COVID Agri-Food Supply Chain: Challenges and Opportunities 2022 Sustainability (Switzerland) 14 6 3145 10.3390/su14063145 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85126321616&doi=10.3390%2fsu14063145&partnerID=40&md5=c1acb46c46f230f137ff8ccf359f9b0b 2-s2.0-85126321616
 2. Takavakoglou V., Georgiadis A., Pana E., Georgiou P.E., Karpouzos D.K., Plakas K.V. Screening life cycle environmental impacts and assessing economic performance of floating wetlands for marine water pollution control 2021 Journal of Marine Science and Engineering 9 12 1345 10.3390/jmse9121345 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85120536789&doi=10.3390%2fjmse9121345&partnerID=40&md5=dedcf4309e55d7d6eb9d3dc87754ceba 2-s2.0-85120536789
 3. Crisman T.L., Alexandridis T.K., Zalidis G.C., Takavakoglou V. Phragmites distribution relative to progressive water level decline in Lake Koronia, Greece 2014 Ecohydrology 7 5 1403 1411 10.1002/eco.1466 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84911417750&doi=10.1002%2feco.1466&partnerID=40&md5=5acda73348df23b7594681c2667d2c19 2-s2.0-84911417750
 4. Papadopoulos N.G., Takavakoglou V., Gikas E., Tsarbopoulos A., Zalidis G. Transport and dissipation study of the herbicide terbuthylazine and its major metabolites in wetland sediment substrates planted with Typha latifolia L 2012 Desalination and Water Treatment 39 1-3 209 214 10.1080/19443994.2012.669177 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85025354716&doi=10.1080%2f19443994.2012.669177&partnerID=40&md5=67d7a5471087cee27b33bb897f41e9df 2-s2.0-85025354716
 5. Antoniadis A., Takavakoglou V., Zalidis G., Darakas E., Poulios I. Municipal wastewater treatment by sequential combination of photocatalytic oxidation with constructed wetlands 2010 Catalysis Today 151 1-2 114 118 10.1016/j.cattod.2010.03.058 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77953285754&doi=10.1016%2fj.cattod.2010.03.058&partnerID=40&md5=6b1ff942e88461baeab3747a7ae5a1c3 2-s2.0-77953285754
 6. Papadimitriou C.A., Papatheodoulou A., Takavakoglou V., Zdragas A., Samaras P., Sakellaropoulos G.P., Lazaridou M., Zalidis G. Investigation of protozoa as indicators of wastewater treatment efficiency in constructed wetlands 2010 Desalination 250 1 378 382 10.1016/j.desal.2009.09.060 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-71849112583&doi=10.1016%2fj.desal.2009.09.060&partnerID=40&md5=abd1d11cb93f536d7e7837a51f55bc4c 2-s2.0-71849112583
 7. Alexandridis T.K., Topaloglou C.A., Pardalis I., Tsakoumis G., Vogiatzis M., Andrianopoulos A., Takavakoglou V., Vougioukas S., Bochtis D., Zalidis G.C., Silleos N.G. Monitoring indicators for mediterranean wetland and agricultural area using ALOS data 2009 European Space Agency, (Special Publication) ESA SP 664 SP https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955174009&partnerID=40&md5=da7f3125c169219a0da7981b5670fbe7 2-s2.0-77955174009
 8. Crisman T.L., Takavakoglou V., Alexandridis T., Antonopoulos V., Zalidis G. Rehabilitation of abandoned saltworks to maximize conservation, ecotourism and water treatment potential 2009 Global Nest Journal 11 1 24 31 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957560035&partnerID=40&md5=f994f6125a300615e2b80eb8f77679bb 2-s2.0-77957560035
 9. Antoniadis A., Takavakoglou V., Zalidis G., Poulios I. Development and evaluation of an alternative method for municipal wastewater treatment using homogeneous photocatalysis and constructed wetlands 2007 Catalysis Today 124 3-4 260 265 10.1016/j.cattod.2007.03.044 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34250169789&doi=10.1016%2fj.cattod.2007.03.044&partnerID=40&md5=3d24f4553f2d6488e9dd79446a12fcb5 2-s2.0-34250169789
 10. Alexandridis T.K., Takavakoglou V., Crisman T.L., Zalidis G.C. Remote sensing and GIS techniques for selecting a sustainable scenario for Lake Koronia, Greece 2007 Environmental Management 39 2 278 290 10.1007/s00267-005-0364-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33845795691&doi=10.1007%2fs00267-005-0364-2&partnerID=40&md5=bc9b500ab0242325968b456db3ee3345 2-s2.0-33845795691
 11. Vasileios T., Ioannis C., Anastasia T., Thomas A., George Z. Contribution of GlobWetland products in designing a monitoring protocol for a European ramsar wetland 2006 European Space Agency, (Special Publication) ESA SP SP-634 6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34249726590&partnerID=40&md5=ee6ac79485706222ea5a1ff2b9c1b6bf 2-s2.0-34249726590
 12. Zalidis G.C., Takavakoglou V., Panoras A., Bilas G., Katsavouni S. Re-establishing a sustainable wetland at former Lake Karla, Greece, using Ramsar restoration guidelines 2004 Environmental Management 34 6 875 886 10.1007/s00267-004-0022-0 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-14944353259&doi=10.1007%2fs00267-004-0022-0&partnerID=40&md5=b640ac6e6f757205d344f298247dd46e 2-s2.0-14944353259
 13. Zalidis G.C., Tsiafouli M.A., Takavakoglou V., Bilas G., Misopolinos N. Selecting agri-environmental indicators to facilitate monitoring and assessment of EU agri-environmental measures effectiveness 2004 Journal of Environmental Management 70 4 315 321 10.1016/j.jenvman.2003.12.006 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-1842608577&doi=10.1016%2fj.jenvman.2003.12.006&partnerID=40&md5=22c983ca606e589c6896b5265eb1e805 2-s2.0-1842608577
 14. Zdragas A., Zalidis G.C., Takavakoglou V., Katsavouni S., Anastasiadis E.T., Eskridge K., Panoras A. The effect of environmental conditions on the ability of a constructed wetland to disinfect municipal wastewaters 2002 Environmental Management 29 4 510 515 10.1007/s00267-001-0010-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0036527507&doi=10.1007%2fs00267-001-0010-6&partnerID=40&md5=b8d44b7a163153cab47e5b9122167da4 2-s2.0-0036527507
 15. Zalidis G., Stamatiadis S., Takavakoglou V., Eskridge K., Misopolinos N. Impacts of agricultural practices on soil and water quality in the Mediterranean region and proposed assessment methodology 2002 Agriculture, Ecosystems and Environment 88 2 137 146 10.1016/S0167-8809(01)00249-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0036136238&doi=10.1016%2fS0167-8809%2801%2900249-3&partnerID=40&md5=84550c0ad9166b188faf2605559dd234 2-s2.0-0036136238
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1.  Mara-Mediterra - Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterranean through Nature-based Solutions. PRIMA – SECTION I under H2020. (Coordinator)
 2. AQUACYCLE – Towards Sustainable Treatment and Reuse of Wastewater in the Mediterranean Region. ENICBCMED. (Innovation Manager)
 3. LIFE CO2toCH4 – Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources. LIFE20 CCM/GR/001642.
 4. AGRI-ABILITY – Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area. Territorial Cooperation Programme INTERREG Gr-BL.
 5. SAFE WASTECYCLE – Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health. Territorial Cooperation Programme INTERREG.
 6. ECOS OUVERTURE – Natural Systems for wastewater treatment and reuse. EU External Inter-Regional Cooperation Projects.
Εθνικά Ανταγωνιστικά
 1.  ATLANTIS - Floating wetlands for marine water pollution control in Mediterranean sea. GSRI-HDRI. (Scientific Responsible)

ΕΛΓΟ

Login