Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωργία Ακριβείας με έμφαση στα γεωργικά μηχανήματα
Τμήμα: Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών


e-mail: g.peteinatos@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 210 2611011
Εσωτερικό: 

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   923  744
h-index   17 16
i10-index   27 24

Δρ. Γεράσιμος Πετεινάτος
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 568  92  14
Αριθμός Δημοσιέυσεων απο 475 έγγραφα.   Σύνολο Αναφορών h-index. 

Image
Image
Image
Scopus
 1. Allmendinger A., Spaeth M., Saile M., Peteinatos G.G., Gerhards R. Precision Chemical Weed Management Strategies: A Review and a Design of a New CNN-Based Modular Spot Sprayer 2022 Agronomy 12 7 1620 10.3390/agronomy12071620 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133867618&doi=10.3390%2fagronomy12071620&partnerID=40&md5=186ae281ced11083b17af55ef55e15fb 2-s2.0-85133867618
 2. Gerhards R., Andújar Sanchez D., Hamouz P., Peteinatos G.G., Christensen S., Fernandez-Quintanilla C. Advances in site-specific weed management in agriculture—A review 2022 Weed Research 62 2 123 133 10.1111/wre.12526 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85126048516&doi=10.1111%2fwre.12526&partnerID=40&md5=74160e2a689b77890fd30260f5cf98d0 2-s2.0-85126048516
 3. Jackenkroll M., Peteinatos G., Kollenda B., Mink R., Gerhards R. Optimizing precision agricultural operations by standardized cloud-based functions 2021 Spanish Journal of Agricultural Research 19 4 e0212 10.5424/sjar/2021194-17774 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121536865&doi=10.5424%2fsjar%2f2021194-17774&partnerID=40&md5=dd08a52809f477602952413bce77d2c6 2-s2.0-85121536865
 4. Naruhn G.-P., Peteinatos G.G., Butz A.F., Möller K., Gerhards R. Efficacy of various mechanical weeding methods—single and in combination—in terms of different field conditions and weed densities 2021 Agronomy 11 10 2084 10.3390/agronomy11102084 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85117750781&doi=10.3390%2fagronomy11102084&partnerID=40&md5=ece836e9cb3944726dc69daa380ab5d4 2-s2.0-85117750781
 5. Machleb J., Peteinatos G.G., Sökefeld M., Gerhards R. Sensor-based intrarow mechanical weed control in sugar beets with motorized finger weeders 2021 Agronomy 11 8 1517 10.3390/agronomy11081517 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85111989197&doi=10.3390%2fagronomy11081517&partnerID=40&md5=91811eb0e8869ef87b145380918e0e18 2-s2.0-85111989197
 6. Gerhards R., Späth M., Sökefeld M., Peteinatos G.G., Nabout A., Rueda Ayala V. Automatic adjustment of harrowing intensity in cereals using digital image analysis 2021 Weed Research 61 1 68 77 10.1111/wre.12458 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096708168&doi=10.1111%2fwre.12458&partnerID=40&md5=73cf002d463f110f468299c2e158a84a 2-s2.0-85096708168
 7. Peteinatos G.G., Reichel P., Karouta J., Andújar D., Gerhards R. Weed identification in Maize, sunflower, and potatoes with the aid of convolutional neural networks 2020 Remote Sensing 12 24 4185 1 22 10.3390/rs12244185 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85098528059&doi=10.3390%2frs12244185&partnerID=40&md5=e356ff4bf1c62a470b28c0f2e54c394e 2-s2.0-85098528059
 8. Spaeth M., Machleb J., Peteinatos G.G., Saile M., Gerhards R. Smart harrowing-adjusting the treatment intensity based on machine vision to achieve a uniform weed control selectivity under heterogeneous field conditions 2020 Agronomy 10 12 1925 10.3390/agronomy10121925 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100499519&doi=10.3390%2fagronomy10121925&partnerID=40&md5=7563195b5966e07fa70c5c46fcaada2e 2-s2.0-85100499519
 9. Moreno H., Rueda-Ayala V., Ribeiro A., Bengochea-Guevara J., Lopez J., Peteinatos G., Valero C., Andújar D. Evaluation of vineyard cropping systems using on-board rgb-depth perception 2020 Sensors (Switzerland) 20 23 6912 1 14 10.3390/s20236912 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097091794&doi=10.3390%2fs20236912&partnerID=40&md5=48d6130a260d4371f01321837f7ae584 2-s2.0-85097091794
 10. Machleb J., Peteinatos G.G., Kollenda B.L., Andújar D., Gerhards R. Sensor-based mechanical weed control: Present state and prospects 2020 Computers and Electronics in Agriculture 176 105638 10.1016/j.compag.2020.105638 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088630530&doi=10.1016%2fj.compag.2020.105638&partnerID=40&md5=698d95480c22e2da1eff7ea81e4a227d 2-s2.0-85088630530
 11. Travlos I.S., Montull J.M., Kukorelli G., Malidza G., Dogan M.N., Cheimona N., Antonopoulos N., Kanatas P.J., Zannopoulos S., Peteinatos G. Key Aspects on the Biology, Ecology and Impacts of Johnsongrass [Sorghum halepense (L.) Pers] and the Role of Glyphosate and Non-Chemical Alternative Practices for the Management of This Weed in Europe 2019 Agronomy 9 11 717 10.3390/agronomy9110717 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075040155&doi=10.3390%2fagronomy9110717&partnerID=40&md5=27bd2245e57fa7ef6db45952d2a06ede 2-s2.0-85075040155
 12. Linn A.I., Mink R., Peteinatos G.G., Gerhards R. In-field classification of herbicide-resistant Papaver rhoeas and Stellaria media using an imaging sensor of the maximum quantum efficiency of photosystem II 2019 Weed Research 59 5 357 366 10.1111/wre.12374 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069803795&doi=10.1111%2fwre.12374&partnerID=40&md5=0346b8bb9eb756f5146c42066ad84286 2-s2.0-85069803795
 13. Martinez-Guanter J., Ribeiro Á., Peteinatos G.G., Pérez-Ruiz M., Gerhards R., Bengochea-Guevara J.M., Machleb J., Andújar D. Low-cost three-dimensional modeling of crop plants 2019 Sensors (Switzerland) 19 13 2883 10.3390/s19132883 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85069267831&doi=10.3390%2fs19132883&partnerID=40&md5=64a468084c6df8cb5c311cd9086d5cfe 2-s2.0-85069267831
 14. Peteinatos G.G., Kollenda B., Wang P., Gerhards R. A new logarithmic sprayer for dose-response studies in the field 2019 Computers and Electronics in Agriculture 157 166 172 10.1016/j.compag.2018.12.017 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059143953&doi=10.1016%2fj.compag.2018.12.017&partnerID=40&md5=22b03cf29ee313b6529a0e8878be0e84 2-s2.0-85059143953
 15. Peteinatos G.G., Sökefeld M., Machleb J., Cambel K., Gerhards R. Identifying the Fusarium spp. Infestation in winter wheat based on RGB imaginary 2019 Precision Agriculture 2019 - Papers Presented at the 12th European Conference on Precision Agriculture, ECPA 2019 225 230 10.3920/978-90-8686-888-9_27 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073709223&doi=10.3920%2f978-90-8686-888-9_27&partnerID=40&md5=80dbe9c0c3d3184c7fd0f2d11f40acf5 2-s2.0-85073709223
 16. Sturm D.J., Peteinatos G., Gerhards R. Contribution of allelopathic effects to the overall weed suppression by different cover crops 2018 Weed Research 58 5 331 337 10.1111/wre.12316 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053054094&doi=10.1111%2fwre.12316&partnerID=40&md5=46197b5a60578f8ad7ff828b13590f6b 2-s2.0-85053054094
 17. Schappert A., Messelhäuser M.H., Saile M., Peteinatos G.G., Gerhards R. Weed suppressive ability of cover crop mixtures compared to repeated stubble tillage and glyphosate treatments 2018 Agriculture (Switzerland) 8 9 144; 10.3390/agriculture8090144 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055052393&doi=10.3390%2fagriculture8090144&partnerID=40&md5=fbbb94ee7f7bcbb5e125e237bed36b5b 2-s2.0-85055052393
 18. Kunz C., Weber J.F., Peteinatos G.G., Sökefeld M., Gerhards R. Camera steered mechanical weed control in sugar beet, maize and soybean 2018 Precision Agriculture 19 4 708 720 10.1007/s11119-017-9551-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85034567720&doi=10.1007%2fs11119-017-9551-4&partnerID=40&md5=9da5bf7416387859a6f83fafb99bbd7b 2-s2.0-85034567720
 19. Zecha C.W., Peteinatos G.G., Link J., Claupein W. Utilisation of ground and airborne optical sensors for nitrogen level identification and yield prediction in wheat 2018 Agriculture (Switzerland) 8 6 79 10.3390/agriculture8060079 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049527289&doi=10.3390%2fagriculture8060079&partnerID=40&md5=61891502654a388531fcb298c7b4c7e8 2-s2.0-85049527289
 20. Mink R., Dutta A., Peteinatos G.G., Sökefeld M., Engels J.J., Hahn M., Gerhards R. Multi-temporal site-specific weed control of Cirsium arvense (L.) scop. and Rumex crispus L. in maize and sugar beet using unmanned aerial vehicle based mapping 2018 Agriculture (Switzerland) 8 5 65 10.3390/agriculture8050065 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048299496&doi=10.3390%2fagriculture8050065&partnerID=40&md5=1903eaa086d9b7f43d0ebd0c4579fe95 2-s2.0-85048299496
 21. Machleb J., Kollenda B.L., Peteinatos G.G., Gerhards R. Adjustment of weed hoeing to narrowly spaced cereals 2018 Agriculture (Switzerland) 8 4 54 10.3390/agriculture8040054 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85046403299&doi=10.3390%2fagriculture8040054&partnerID=40&md5=987a31a320dc16e294c49421c32d310b 2-s2.0-85046403299
 22. Wang P., Peteinatos G., Li H., Brändle F., Pfündel E., Drobny H.G., Gerhards R. Rapid monitoring of herbicide-resistant Alopecurus myosuroides Huds. using chlorophyll fluorescence imaging technology 2018 Journal of Plant Diseases and Protection 125 2 187 195 10.1007/s41348-017-0131-7 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044530400&doi=10.1007%2fs41348-017-0131-7&partnerID=40&md5=24b250fd19917c809785fa10587967f4 2-s2.0-85044530400
 23. Kavallieratos N.G., Athanassiou C.G., Peteinatos G.G., Boukouvala M.C., Benelli G. Insecticidal effect and impact of fitness of three diatomaceous earths on different maize hybrids for the eco-friendly control of the invasive stored-product pest Prostephanus truncatus (Horn) 2018 Environmental Science and Pollution Research 25 11 10407 10417 10.1007/s11356-017-9565-5 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85023763386&doi=10.1007%2fs11356-017-9565-5&partnerID=40&md5=42a1da23feba9d65eecadc52b5ebab82 2-s2.0-85023763386
 24. Weber J.F., Kunz C., Peteinatos G.G., Santel H.-J., Gerhards R. Utilization of Chlorophyll Fluorescence Imaging Technology to Detect Plant Injury by Herbicides in Sugar Beet and Soybean 2017 Weed Technology 31 4 523 535 10.1017/wet.2017.22 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85029223153&doi=10.1017%2fwet.2017.22&partnerID=40&md5=2c5fc6fe82748952d85f063548893456 2-s2.0-85029223153
 25. Weber J.F., Kunz C., Peteinatos G.G., Zikeli S., Gerhards R. Weed control using conventional tillage, reduced tillage, no-tillage, and cover crops in organic soybean 2017 Agriculture (Switzerland) 7 5 43 10.3390/agriculture7050043 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019155584&doi=10.3390%2fagriculture7050043&partnerID=40&md5=c1fdfb3c64b43e64225c870964356c6d 2-s2.0-85019155584
 26. Sturm D.J., Kunz C., Peteinatos G., Gerhards R. Do cover crop sowing date and fertilization affect field weed suppression? 2017 Plant, Soil and Environment 63 2 82 88 10.17221/1/2017-PSE https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85016105713&doi=10.17221%2f1%2f2017-PSE&partnerID=40&md5=db3e53d47bfc8f7734a06c29e11addc8 2-s2.0-85016105713
 27. Wang P., Peteinatos G., Li H., Gerhards R. Rapid in-season detection of herbicide resistant Alopecurus myosuroides using a mobile fluorescence imaging sensor 2016 Crop Protection 89 170 177 10.1016/j.cropro.2016.07.022 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84979609897&doi=10.1016%2fj.cropro.2016.07.022&partnerID=40&md5=f19f389998e903e9340125bbf5db3c0b 2-s2.0-84979609897
 28. Kunz C., Sturm D.J., Peteinatos G.G., Gerhards R. Weed Suppression of Living Mulch in Sugar Beets [Unkrautunterdrückung durch Untersaaten in Zuckerrüben] 2016 Gesunde Pflanzen 68 3 145 154 10.1007/s10343-016-0370-8 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84976517860&doi=10.1007%2fs10343-016-0370-8&partnerID=40&md5=2059218c47c15f2a084367127e08c6ad 2-s2.0-84976517860
 29. Peteinatos G.G., Korsaeth A., Berge T.W., Gerhards R. Using optical sensors to identify water deprivation, nitrogen shortage, weed presence and fungal infection in wheat 2016 Agriculture (Switzerland) 6 2 24 10.3390/agriculture6020024 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84990878586&doi=10.3390%2fagriculture6020024&partnerID=40&md5=0da6d49f903a5217b9e6ceb8051c8bc9 2-s2.0-84990878586
 30. Rueda-Ayala V., Peteinatos G., Gerhards R., Andújar D. A non-chemical system for onlineweed control 2015 Sensors (Switzerland) 15 4 7691 7707 10.3390/s150407691 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84926378436&doi=10.3390%2fs150407691&partnerID=40&md5=e3523c71c4632316e47fc59d912b7b28 2-s2.0-84926378436
 31. Roeb J., Peteinatos G.G., Gerhards R. Using sensors to assess herbicide stress in sugar beet 2015 Precision Agriculture 2015 - Papers Presented at the 10th European Conference on Precision Agriculture, ECPA 2015 563 570 10.3920/978-90-8686-814-8_70 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947266527&doi=10.3920%2f978-90-8686-814-8_70&partnerID=40&md5=4a4f6b1eca0302672950063622992eec 2-s2.0-84947266527
 32. Peteinatos G.G., Rueda-Ayala V., Gerhards R., Andujar D. Precision harrowing with a flexible tine harrow and an ultrasonic Sensor 2015 Precision Agriculture 2015 - Papers Presented at the 10th European Conference on Precision Agriculture, ECPA 2015 579 586 10.3920/978-90-8686-814-8_72 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947235155&doi=10.3920%2f978-90-8686-814-8_72&partnerID=40&md5=9cf3c52da4b40e0011b354067fef654c 2-s2.0-84947235155
 33. Peteinatos G.G., Weis M., Andújar D., Rueda Ayala V., Gerhards R. Potential use of ground-based sensor technologies for weed detection 2014 Pest Management Science 70 2 190 199 10.1002/ps.3677 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84892476719&doi=10.1002%2fps.3677&partnerID=40&md5=15ff4daa18dd21d73a1f85d296bedc52 2-s2.0-84892476719
 34. Streibig J.C., Rasmussen J., Andújar D., Andreasen C., Berge T.W., Chachalis D., Dittmann T., Gerhards R., Giselsson T.M., Hamouz P., Jaeger-Hansen C., Jensen K., Jørgensen R.N., Keller M., Laursen M., Midtiby H.S., Nielsen J., Müller S., Nordmeyer H., Peteinatos G., Papadopoulos A., Svensgaard J., Weis M., Christensen S. Sensor-based assessment of herbicide effects 2014 Weed Research 54 3 223 233 10.1111/wre.12079 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898778040&doi=10.1111%2fwre.12079&partnerID=40&md5=08d2d51dc2d797bdc19ec28bafd356c9 2-s2.0-84898778040
 35. Geipel J., Peteinatos G.G., Claupein W., Gerhards R. Enhancement of micro Unmanned Aerial Vehicles for agricultural aerial sensor systems 2013 Precision Agriculture 2013 - Papers Presented at the 9th European Conference on Precision Agriculture, ECPA 2013 161 167 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84893393196&partnerID=40&md5=ff1cc9d58038848c32b4b8590f2a215a 2-s2.0-84893393196
 36. Weis M., Andújar D., Peteinatos G.G., Gerhards R. Improving the determination of plant characteristics by fusion of four different sensors 2013 Precision Agriculture 2013 - Papers Presented at the 9th European Conference on Precision Agriculture, ECPA 2013 63 69 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84893370636&partnerID=40&md5=66fc62eb1cd9fea6c40ac0633888d5c1 2-s2.0-84893370636
 37. Rokos G., Peteinatos G., Kouveli G., Goumas G., Kourtis K., Koziris N. Solving the advection PDE on the cell broadband engine 2010 Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing, Workshops and Phd Forum, IPDPSW 2010 5470761 10.1109/IPDPSW.2010.5470761 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77954039033&doi=10.1109%2fIPDPSW.2010.5470761&partnerID=40&md5=adbb7c1fcd2a70bef1b6b26009ac294f 2-s2.0-77954039033
 38. Athanassiou C.G., Kavallieratos N.G., Chintzoglou G.J., Peteinatos G.G., Boukouvala M.C., Petrou S.S., Panoussakis E.C. Effect of temperature and commodity on insecticidal efficacy of spinosad dust against Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) and Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrychidae) 2008 Journal of Economic Entomology 101 3 976 981 10.1603/0022-0493(2008)101[976:EOTACO]2.0.CO;2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-46849083064&doi=10.1603%2f0022-0493%282008%29101%5b976%3aEOTACO%5d2.0.CO%3b2&partnerID=40&md5=befa7f5e9905578954757f0d1c3f0e7c 2-s2.0-46849083064
 39. Athanassiou C.G., Kavallieratos N.G., Peteinatos G.G., Petrou S.E., Boukouvala M.C., Tomanović Ž. Influence of temperature and humidity on insecticidal effect of three diatomaceous earth formulations against larger grain borer (Coleoptera: Bostrychidae) 2007 Journal of Economic Entomology 100 2 599 603 10.1603/0022-0493(2007)100[599:IOTAHO]2.0.CO;2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34248582389&doi=10.1603%2f0022-0493%282007%29100%5b599%3aIOTAHO%5d2.0.CO%3b2&partnerID=40&md5=f446f5ca35a2768f2b1344a68516dc9b 2-s2.0-34248582389

ΕΛΓΟ

Login