Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: 
Μονάδα: Ερευνητική Μονάδα Σίνδου


e-mail: ch.doulgeris@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 798790
Εσωτερικό: 110

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   372  293
h-index   10 9
i10-index 10 9

Δρ. Χαράλαμπος Δουλγέρης
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 23  229
Αριθμός Δημοσιέυσεων.   Σύνολο Αναφορών 214 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Scopus
 1. Kypritidou Z., El-Bassi L., Jellali S., Kinigopoulou V., Tziritis E., Akrout H., Jeguirim M., Doulgeris C. Lead removal from aqueous solutions by olive mill wastes derived biochar: Batch experiments and geochemical modelling 2022 Journal of Environmental Management 318 115562 10.1016/j.jenvman.2022.115562 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133436388&doi=10.1016%2fj.jenvman.2022.115562&partnerID=40&md5=fe7d9c94c3bc17b8fead895585a310cf 2-s2.0-85133436388
 2. Pantelakis D., Doulgeris C., Hatzigiannakis E., Arampatzis G. Evaluation of discharge measurements methods in a natural river of low or middle flow using an electromagnetic flow meter 2022 River Research and Applications 38 6 1003 1013 10.1002/rra.3966 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127377222&doi=10.1002%2frra.3966&partnerID=40&md5=3292179edfde223f526ce6c21d48b2d1 2-s2.0-85127377222
 3. Kypritidou Z., Doulgeris C., Tziritis E., Kinigopoulou V., Jellali S., Jeguirim M. Geochemical Modelling of Inorganic Nutrients Leaching from an Agricultural Soil Amended with Olive-Mill Waste Biochar 2022 Agronomy 12 2 480 10.3390/agronomy12020480 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124843136&doi=10.3390%2fagronomy12020480&partnerID=40&md5=8b9933b0967246cede66d3b6f000117a 2-s2.0-85124843136
 4. Doulgeris C., Zissis T. Finite-infinite element analysis for flow simulation in a phreatic aquifer 2021 Computers and Geosciences 155 104874 10.1016/j.cageo.2021.104874 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109043184&doi=10.1016%2fj.cageo.2021.104874&partnerID=40&md5=0f1b88c15eaf60316596de0fd309fe64 2-s2.0-85109043184
 5. Marks E., Akrout H., Kinigopoulou V., Doulgeris C., Jellali S., Rad C., Zulueta P.S., Tziritis E., El-Bassi L., Jeguirim M. Olive Mill Wastes in the Mediterranean: An Initial Assessment of Organic Matter and Nutrients of Agricultural Value 2021 Environmental Science and Engineering 1097 1101 10.1007/978-3-030-51210-1_172 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106185777&doi=10.1007%2f978-3-030-51210-1_172&partnerID=40&md5=7b8523be178492a44d216fa2746d4ce8 2-s2.0-85106185777
 6. Doulgeris C., Koukouli P., Georgiou P., Dalampakis P., Karpouzos D. Assessment of minimum water level in lakes and reservoirs based on their morphological and hydrological features 2020 Hydrology 7 4 83 1 14 10.3390/hydrology7040083 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095844547&doi=10.3390%2fhydrology7040083&partnerID=40&md5=98f19801880d64942e80f716f2d3a8eb 2-s2.0-85095844547
 7. Petriki O., Zervas D., Doulgeris C., Bobori D. Assessing the ecological water level: The case of four mediterranean lakes 2020 Water (Switzerland) 12 11 2977 1 22 10.3390/w12112977 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095843432&doi=10.3390%2fw12112977&partnerID=40&md5=a41e70ca81399630ac2efa2abc509480 2-s2.0-85095843432
 8. Azzaz A.A., Jeguirim M., Kinigopoulou V., Doulgeris C., Goddard M.-L., Jellali S., Matei Ghimbeu C. Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural and water source and bio-fertilizer – Hydrothermal carbonization 2020 Science of the Total Environment 733 139314 10.1016/j.scitotenv.2020.139314 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084838227&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2020.139314&partnerID=40&md5=68b8d6098f6d17413d33ea58ac18f5d1 2-s2.0-85084838227
 9. Doulgeris C., Pisinaras V., Argyroudi A., Tziritis E., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A. Impacts on water level fluctuation in lake vegoritida: Insights for the historical and projected climate period 2020 Desalination and Water Treatment 194 358 368 10.5004/dwt.2020.25756 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095820599&doi=10.5004%2fdwt.2020.25756&partnerID=40&md5=1f9b2f9623c704a7b73336a2857037e5 2-s2.0-85095820599
 10. Marks E.A.N., Kinigopoulou V., Akrout H., Azzaz A.A., Doulgeris C., Jellali S., Rad C., Zulueta P.S., Tziritis E., El-Bassi L., Ghimbeu C.M., Jeguirim M. Potential for production of biochar-based fertilizers from olive millwaste in mediterranean basin countries: An initial assessment for Spain, Tunisia, and Greece 2020 Sustainability (Switzerland) 12 15 6081 10.3390/su12156081 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089387835&doi=10.3390%2fsu12156081&partnerID=40&md5=a7fa14878da69ac5debdfbb8a4094800 2-s2.0-85089387835
 11. Pantelakis D., Hatzigiannakis E., Doulgeris C., Ilias A. Calculation of the energy and the momentum coefficients based on measurements in Greek rivers 2020 Modeling Earth Systems and Environment 6 2 1163 1175 10.1007/s40808-020-00748-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85086711943&doi=10.1007%2fs40808-020-00748-3&partnerID=40&md5=56979a9e354ace6eedc07c3b0fdb3d4c 2-s2.0-85086711943
 12. Doulgeris C. A modelling approach to assess the environmental/radiological impact of C-14 release from radioactive waste repositories 2019 Journal of Environmental Radioactivity 205-206 61 71 10.1016/j.jenvrad.2019.05.009 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85065515934&doi=10.1016%2fj.jenvrad.2019.05.009&partnerID=40&md5=05ad34b206e7807ef572a2bd73fc3865 2-s2.0-85065515934
 13. Aschonitis V.G., Lekakis E., Tziachris P., Doulgeris C., Papadopoulos F., Papadopoulos A., Papamichail D. A ranking system for comparing models’ performance combining multiple statistical criteria and scenarios: The case of reference evapotranspiration models 2019 Environmental Modelling and Software 114 98 111 10.1016/j.envsoft.2019.01.005 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060959346&doi=10.1016%2fj.envsoft.2019.01.005&partnerID=40&md5=8616f01e4a3ffe45943d05fbdfccfa70 2-s2.0-85060959346
 14. Doulgeris C., Argyroudi A. Contribution to decision-making on establishing the maximum water level for Lake Vegoritida 2019 Lakes and Reservoirs: Research and Management 24 1 24 36 10.1111/lre.12249 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85057956743&doi=10.1111%2flre.12249&partnerID=40&md5=5e99784446b2d906ff78f2f6a85f294f 2-s2.0-85057956743
 15. Pisinaras V., Panagopoulos A., Herrmann F., Bogena H.R., Doulgeris C., Ilias A., Tziritis E., Wendland F. Hydrologic and geochemical research at pinios hydrologic observatory: Initial results 2018 Vadose Zone Journal 17 1 180102 10.2136/vzj2018.05.0102 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056516684&doi=10.2136%2fvzj2018.05.0102&partnerID=40&md5=e58467ff561a9f5bbe6ebf1952eb3c2d 2-s2.0-85056516684
 16. Doulgeris C., Papadimos D., Kapsomenakis J. Impacts of climate change on the hydrology of two Natura 2000 sites in Northern Greece 2016 Regional Environmental Change 16 7 1941 1950 10.1007/s10113-015-0857-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84940559371&doi=10.1007%2fs10113-015-0857-3&partnerID=40&md5=e28a462c6b5dd6eb08b10e3ccba0e1f1 2-s2.0-84940559371
 17. Doulgeris C., Humphreys P., Rout S. An approach to modelling the impact of 14C release from reactor graphite in a geological disposal facility 2015 Mineralogical Magazine 79 6 1495 1503 10.1180/minmag.2015.079.6.24 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84964714789&doi=10.1180%2fminmag.2015.079.6.24&partnerID=40&md5=ee176fbf973bf4b064f4f735ce607e10 2-s2.0-84964714789
 18. Doulgeris C., Georgiou P., Papadimos D., Papamichail D. Water allocation under deficit irrigation using MIKE BASIN model for the mitigation of climate change 2015 Irrigation Science 33 6 469 482 10.1007/s00271-015-0482-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84945463372&doi=10.1007%2fs00271-015-0482-4&partnerID=40&md5=c9ee9a42528037754815554e52f921c6 2-s2.0-84945463372
 19. Rout S.P., Charles C.J., Doulgeris C., McCarthy A.J., Rooks D.J., Loughnane J.P., Laws A.P., Humphreys P.N. Anoxic biodegradation of isosaccharinic acids at alkaline pH by natural microbial communities 2015 PLoS ONE 10 9 e0137682 10.1371/journal.pone.0137682 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84947475134&doi=10.1371%2fjournal.pone.0137682&partnerID=40&md5=58fbba3d16b6d4e678a93baa58f3022c 2-s2.0-84947475134
 20. Doulgeris C., Zissis T. 3D Variable Density Flow Simulation to Evaluate Pumping Schemes in Coastal Aquifers 2014 Water Resources Management 28 14 4943 4956 10.1007/s11269-014-0766-0 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84910141610&doi=10.1007%2fs11269-014-0766-0&partnerID=40&md5=a8f84547c999442cd101c3d14dce7efa 2-s2.0-84910141610
 21. Doulgeris C., Katsavouni S., Papadimos D. An Economically Efficient, Environmentally Sustainable and Socially Equitable Decision Support System for Asopos River Basin: A Manual of Measures 2014 Global Issues in Water Policy 7 139 164 10.1007/978-94-007-7636-4_9 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060724724&doi=10.1007%2f978-94-007-7636-4_9&partnerID=40&md5=419e5516bfac3b4832a64941d2411a1a 2-s2.0-85060724724
 22. Riegels N., Pulido-Velazquez M., Doulgeris C., Sturm V., Jensen R., Møller F., Bauer-Gottwein P. Systems analysis approach to the design of efficient water pricing policies under the EU water framework directive 2013 Journal of Water Resources Planning and Management 139 5 574 582 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000284 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84883338699&doi=10.1061%2f%28ASCE%29WR.1943-5452.0000284&partnerID=40&md5=7030f7380b196fa0f02ab66622eee01f 2-s2.0-84883338699
 23. Doulgeris C., Georgiou P., Papadimos D., Papamichail D. Ecosystem approach to water resources management using the MIKE 11 modeling system in the Strymonas River and Lake Kerkini 2012 Journal of Environmental Management 94 1 132 143 10.1016/j.jenvman.2011.06.023 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-81455154436&doi=10.1016%2fj.jenvman.2011.06.023&partnerID=40&md5=07931d62473cd3fd5139e35b54b455a7 2-s2.0-81455154436

ΕΛΓΟ

Login