Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Ποιότητα Εδαφοϋδατικών Πόρων
Μονάδα: Ερευνητική Μονάδα Θέρμης Θεσσαλονίκης(Έδρα)


e-mail: v.aschonitis@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 473429
Εσωτερικό: 308

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   1107  970
h-index   19 17
i10-index   37 30

Δρ. Βασίλης Ασχονίτης
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 69  797 16 
 Αριθμός Δημοσιέυσεων  Σύνολο Αναφορών 636 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Βασίλειος Ασχονίτης είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Είναι απόφοιτος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση "Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής" (ΑΠΘ, 2005). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου "Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων" (ΑΠΘ, 2007), Μεταπτυχιακού τίτλου "Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων" (ΑΠΘ, 2010), Διδακτορικού Τίτλου "Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων" (ΑΠΘ, 2012) και Διδακτορικού Τίτλου "Περιβαλλοντικής και Εξελικτικής Βιολογίας" (Πανεπιστήμιο της Ferrara, 2015). Τα ερευνητικά του αντικείμενα περιλαμβάνουν: Ανάλυση φυσικών και χημικών ιδιοτήτων εδάφους, νερού, φυτικών ιστών. Κύκλος του αζώτου, φωσφόρου, άνθρακα και λοιπών μακρο- και μικρο- θρεπτικών στο έδαφος. Καθορισμός κρίσιμων ορίων ποιοτικής και θρεπτικής κατάστασης εδάφους για την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας εισροών λίπανσης σε γεωργικά εδάφη με βάση την εδαφοανάλυση, τον κύκλο του νερού και το κλίμα. Περιβαλλοντική χημεία, ρύπανση εδαφών/υδάτων και μέθοδοι αντιμετώπισης με βάση τις οδηγίες για τη νιτρορύπανση 1991/676/EC και την οδηγία για την προστασία των υδάτων (2000/60/EC). Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων περιγραφής εισροών-εκροών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών σε γεωργικά εδάφη καθώς και σε φυσικά χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Οικοσυστημικές υπηρεσίες εδαφοϋδατικών πόρων. Έχει συμμετάσχει σε 15 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 εργασίες σε διεθνή SCI επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 80 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Είναι Editor στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό PLOS one.

Scopus
 1. Anagnostopoulou K., Nannou C., Aschonitis V.G., Lambropoulou D.A. Screening of pesticides and emerging contaminants in eighteen Greek lakes by using target and non-target HRMS approaches: Occurrence and ecological risk assessment 2022 Science of the Total Environment 849 157887 10.1016/j.scitotenv.2022.157887 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85135836593&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2022.157887&partnerID=40&md5=1e123c0b53860a2b941efeaba3a52d00 2-s2.0-85135836593
 2. Alessandrino L., Laura Eusebi A., Aschonitis V., Mastrocicco M., Colombani N. Variation of the hydraulic properties in sandy soils induced by the addition of graphene and classical soil improvers 2022 Journal of Hydrology 612 128256 10.1016/j.jhydrol.2022.128256 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85135306564&doi=10.1016%2fj.jhydrol.2022.128256&partnerID=40&md5=ac431b2e2cfb0512ed8fdf78331e1e30 2-s2.0-85135306564
 3. Tziachris P., Aschonitis V., Metaxa E., Bountla A. A soil parameter dataset collected by agricultural farms in northern Greece 2022 Data in Brief 43 108408 10.1016/j.dib.2022.108408 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85132869757&doi=10.1016%2fj.dib.2022.108408&partnerID=40&md5=57c342cf24b0354acac6f32e38ac8b50 2-s2.0-85132869757
 4. Alessandrino L., Colombani N., Aschonitis V.G., Mastrocicco M. Nitrate and Dissolved Organic Carbon Release in Sandy Soils at Different Liquid/Solid Ratios Amended with Graphene and Classical Soil Improvers 2022 Applied Sciences (Switzerland) 12 12 6220 10.3390/app12126220 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85132762821&doi=10.3390%2fapp12126220&partnerID=40&md5=023a0638f0cd38970431ce2c7a806a1b 2-s2.0-85132762821
 5. Petsoulas C., Evangelou E., Tsitouras A., Aschonitis V., Kargiotidou A., Khah E., Pavli O.I., Vlachostergios D.N. Spectral Reflectance Indices as a High Throughput Selection Tool in a Sesame Breeding Scheme 2022 Remote Sensing 14 11 2629 10.3390/rs14112629 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85132270427&doi=10.3390%2frs14112629&partnerID=40&md5=16c617f78bbec75f14f84786001a95b9 2-s2.0-85132270427
 6. Aschonitis V., Touloumidis D., Ten Veldhuis M.-C., Coenders-Gerrits M. Correcting Thornthwaite potential evapotranspiration using a global grid of local coefficients to support temperature-based estimations of reference evapotranspiration and aridity indices 2022 Earth System Science Data 14 1 163 177 10.5194/essd-14-163-2022 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85123712998&doi=10.5194%2fessd-14-163-2022&partnerID=40&md5=3c4e6461d015048e5170ac363baaf430 2-s2.0-85123712998
 7. Lanzoni M., Gavioli A., Castaldelli G., Aschonitis V., Milardi M. Swoon over the moon: The influence of environmental factors on glass eels entering Mediterranean coastal lagoons 2022 Estuarine, Coastal and Shelf Science 264 107668 10.1016/j.ecss.2021.107668 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85119702442&doi=10.1016%2fj.ecss.2021.107668&partnerID=40&md5=45ea98c8a5138dca130f05c037045eb7 2-s2.0-85119702442
 8. Alessandrino L., Colombani N., Eusebi A.L., Aschonitis V., Mastrocicco M. Testing graphene versus classical soil improvers in a sandy calcisol 2022 Catena 208 105754 10.1016/j.catena.2021.105754 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85116028787&doi=10.1016%2fj.catena.2021.105754&partnerID=40&md5=3806f63e514491244aee7bf267b2d961 2-s2.0-85116028787
 9. Ninou E., Cook C.M., Papathanasiou F., Aschonitis V., Avdikos E., Tsivelikas A.L., Stefanou S., Ralli P., Mylonas I. Nitrogen effects on the essential oil and biomass production of field grown greek oregano (Origanum vulgare subsp. hirtum) populations 2021 Agronomy 11 9 1722 10.3390/agronomy11091722 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85114673272&doi=10.3390%2fagronomy11091722&partnerID=40&md5=ab74287f099808add500e7cc866bffa5 2-s2.0-85114673272
 10. Iatrou M., Karydas C., Iatrou G., Pitsiorlas I., Aschonitis V., Raptis I., Mpetas S., Kravvas K., Mourelatos S. Topdressing nitrogen demand prediction in rice crop using machine learning systems 2021 Agriculture (Switzerland) 11 4 312 10.3390/agriculture11040312 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104235207&doi=10.3390%2fagriculture11040312&partnerID=40&md5=3d7d98f3b366da863173a16c44cc4bfa 2-s2.0-85104235207
 11. Gaglio M., Aschonitis V., Muresan A.N., Vincenzi F., Castaldelli G., Fano E.A. Structural and functional variations of the macrobenthic community of the adige basin along the river continuum 2021 Water (Switzerland) 13 4 451 10.3390/w13040451 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85101206565&doi=10.3390%2fw13040451&partnerID=40&md5=d896a7bbdbb24d5017f9ef1d3b086a56 2-s2.0-85101206565
 12. Christopoulou N., Chatzistathis T., Papatheodorou E.M., Aschonitis V., Monokrousos N. The crucial role of soil organic matter in satisfying the phosphorus requirements of olive trees (olea europaea L.) 2021 Agriculture (Switzerland) 11 2 111 1 14 10.3390/agriculture11020111 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100768447&doi=10.3390%2fagriculture11020111&partnerID=40&md5=8a3b85bba1a65e5c8ce8923411cafa34 2-s2.0-85100768447
 13. Demertzi K., Pisinaras V., Lekakis E., Tziritis E., Babakos K., Aschonitis V. Assessing annual actual evapotranspiration based on climate, topography and soil in natural and agricultural ecosystems 2021 Climate 9 2 20 1 16 10.3390/cli9020020 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099907328&doi=10.3390%2fcli9020020&partnerID=40&md5=d22b21eefa15e08dc80312f2804fc1f1 2-s2.0-85099907328
 14. Gaglio M., Aschonitis V., Castaldelli G., Fano E.A. Land use intensification rather than land cover change affects regulating services in the mountainous Adige river basin (Italy) 2020 Ecosystem Services 45 101158 10.1016/j.ecoser.2020.101158 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089269493&doi=10.1016%2fj.ecoser.2020.101158&partnerID=40&md5=fbf9f9802bf1761dbac13b61fbd67eed 2-s2.0-85089269493
 15. Babakos K., Papamichail D., Tziachris P., Pisinaras V., Demertzi K., Aschonitis V. Assessing the robustness of pan evaporation models for estimating reference crop evapotranspiration during recalibration at local conditions 2020 Hydrology 7 3 62 1 17 10.3390/hydrology7030062 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095803463&doi=10.3390%2fhydrology7030062&partnerID=40&md5=e27995b6a61468fd95bf9518c6d20b33 2-s2.0-85095803463
 16. Muresan A.N., Gaglio M., Aschonitis V., Nobili G., Castaldelli G., Fano E.A. Structural and functional responses of macroinvertebrate communities in small wetlands of the Po delta with different and variable salinity levels 2020 Estuarine, Coastal and Shelf Science 238 106726 10.1016/j.ecss.2020.106726 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082430926&doi=10.1016%2fj.ecss.2020.106726&partnerID=40&md5=a3f7a606783518f4eddca91fb9f8ac43 2-s2.0-85082430926
 17. Bizos G., Papatheodorou E.M., Chatzistathis T., Ntalli N., Aschonitis V.G., Monokrousos N. The role of microbial inoculants on plant protection, growth stimulation, and crop productivity of the olive tree (Olea europea l.) 2020 Plants 9 6 743 1 17 10.3390/plants9060743 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088212228&doi=10.3390%2fplants9060743&partnerID=40&md5=a16a332857224d8b6adbaceaf1ba1695 2-s2.0-85088212228
 18. Tziachris P., Aschonitis V., Chatzistathis T., Papadopoulou M., Doukas I.J.D. Comparing machine learning models and hybrid geostatistical methods using environmental and soil covariates for soil pH prediction 2020 ISPRS International Journal of Geo-Information 9 4 276 10.3390/ijgi9040276 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083809355&doi=10.3390%2fijgi9040276&partnerID=40&md5=c1a068bcccda05ab86a0a1fdcba6bd4b 2-s2.0-85083809355
 19. Demertzi K., Papadimos D., Aschonitis V., Papamichail D. A simplistic approach for assessing hydroclimatic vulnerability of lakes and reservoirs with regulated superficial outflow 2019 Hydrology 6 3 61 10.3390/hydrology6030061 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85072635020&doi=10.3390%2fhydrology6030061&partnerID=40&md5=aada5a92e69303822b5b6a9b3fa569ff 2-s2.0-85072635020
 20. Gaglio M., Aschonitis V., Pieretti L., Santos L., Gissi E., Castaldelli G., Fano E.A. Modelling past, present and future Ecosystem Services supply in a protected floodplain under land use and climate changes 2019 Ecological Modelling 403 23 34 10.1016/j.ecolmodel.2019.04.019 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85064951175&doi=10.1016%2fj.ecolmodel.2019.04.019&partnerID=40&md5=6a30536721d2b0c45c96bdba4dfb9e83 2-s2.0-85064951175
 21. Gaglio M., Tamburini E., Lucchesi F., Aschonitis V., Atti A., Castaldelli G., Fano E.A. Life cycle assessment of maize-germ oil production and the use of bioenergy to mitigate environmental impacts: A gate-to-gate case study 2019 Resources 8 2 60 10.3390/resources8020060 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85067508061&doi=10.3390%2fresources8020060&partnerID=40&md5=d4d0796b6be7b384bd36394a3c5d09f5 2-s2.0-85067508061
 22. Lanzoni M., Aschonitis V., Milardi M., Fano E.A., Castaldelli G. A bimodal weight-length relationship in bleak (Alburnus alburnus) 2019 Annales Zoologici Fennici 56 1 25 32 10.5735/086.056.0103 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071761081&doi=10.5735%2f086.056.0103&partnerID=40&md5=d17360df44ae430e902ffdbadca030c3 2-s2.0-85071761081
 23. Antonopoulos V.Z., Papamichail D.M., Aschonitis V.G., Antonopoulos A.V. Solar radiation estimation methods using ANN and empirical models 2019 Computers and Electronics in Agriculture 160 160 167 10.1016/j.compag.2019.03.022 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85063366000&doi=10.1016%2fj.compag.2019.03.022&partnerID=40&md5=64a63faf525a843925dc6cac3b453c76 2-s2.0-85063366000
 24. Aschonitis V., Karydas C.G., Iatrou M., Mourelatos S., Metaxa I., Tziachris P., Iatrou G. An integrated approach to assessing the soil quality and nutritional status of large and long-term cultivated rice agro-ecosystems 2019 Agriculture (Switzerland) 9 4 80 10.3390/agriculture9040080 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075227934&doi=10.3390%2fagriculture9040080&partnerID=40&md5=70080a749f96d4b2263967ce4df30a2a 2-s2.0-85075227934
 25. Aschonitis V.G., Lekakis E., Tziachris P., Doulgeris C., Papadopoulos F., Papadopoulos A., Papamichail D. A ranking system for comparing models’ performance combining multiple statistical criteria and scenarios: The case of reference evapotranspiration models 2019 Environmental Modelling and Software 114 98 111 10.1016/j.envsoft.2019.01.005 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060959346&doi=10.1016%2fj.envsoft.2019.01.005&partnerID=40&md5=8616f01e4a3ffe45943d05fbdfccfa70 2-s2.0-85060959346
 26. Tziachris P., Aschonitis V., Chatzistathis T., Papadopoulou M. Assessment of spatial hybrid methods for predicting soil organic matter using DEM derivatives and soil parameters 2019 Catena 174 206 216 10.1016/j.catena.2018.11.010 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056796423&doi=10.1016%2fj.catena.2018.11.010&partnerID=40&md5=3f3c61982ef7144287b6a67d6292f9a9 2-s2.0-85056796423
 27. Gavioli A., Mancini M., Milardi M., Aschonitis V., Racchetti E., Viaroli P., Castaldelli G. Exotic species, rather than low flow, negatively affect native fish in the Oglio River, Northern Italy 2018 River Research and Applications 34 8 887 897 10.1002/rra.3324 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050730587&doi=10.1002%2frra.3324&partnerID=40&md5=4bae145dcaea1d155bd85a2982ef4dfb 2-s2.0-85050730587
 28. Gavioli A., Milardi M., Lanzoni M., Mantovani S., Aschonitis V., Soana E., Fano E.A., Castaldelli G. Managing the environment in a pinch: red swamp crayfish tells a cautionary tale of ecosystem based management in northeastern Italy 2018 Ecological Engineering 120 546 553 10.1016/j.ecoleng.2018.07.013 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050104990&doi=10.1016%2fj.ecoleng.2018.07.013&partnerID=40&md5=8df69c4a915f5b4acdb8ff6e7e145b60 2-s2.0-85050104990
 29. Gissi E., Gaglio M., Aschonitis V.G., Fano E.A., Reho M. Soil-related ecosystem services trade-off analysis for sustainable biodiesel production 2018 Biomass and Bioenergy 114 83 99 10.1016/j.biombioe.2017.08.028 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85032215514&doi=10.1016%2fj.biombioe.2017.08.028&partnerID=40&md5=468ebf993315f5406d0e26f492929793 2-s2.0-85032215514
 30. Castaldelli G., Aschonitis V., Vincenzi F., Fano E.A., Soana E. The effect of water velocity on nitrate removal in vegetated waterways 2018 Journal of Environmental Management 215 230 238 10.1016/j.jenvman.2018.03.071 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044100453&doi=10.1016%2fj.jenvman.2018.03.071&partnerID=40&md5=3547feffbe71e1eafa123604c9e51d1e 2-s2.0-85044100453
 31. Milardi M., Aschonitis V., Gavioli A., Lanzoni M., Fano E.A., Castaldelli G. Run to the hills: exotic fish invasions and water quality degradation drive native fish to higher altitudes 2018 Science of the Total Environment 624 1325 1335 10.1016/j.scitotenv.2017.12.237 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85039168478&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2017.12.237&partnerID=40&md5=ea4fb33a38b80fb6a63fc852da0f3ad0 2-s2.0-85039168478
 32. Aschonitis V., Diamantopoulou M., Papamichail D. Modeling plant density and ponding water effects on flooded rice evapotranspiration and crop coefficients: critical discussion about the concepts used in current methods 2018 Theoretical and Applied Climatology 132 3-4 1165 1186 10.1007/s00704-017-2164-z https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019837090&doi=10.1007%2fs00704-017-2164-z&partnerID=40&md5=28b118418b4605d17f97aa71fca3281f 2-s2.0-85019837090
 33. Aschonitis V.G., Gavioli A., Lanzoni M., Fano E.A., Feld C., Castaldelli G. Proposing priorities of intervention for the recovery of native fish populations using hierarchical ranking of environmental and exotic species impact 2018 Journal of Environmental Management 210 36 50 10.1016/j.jenvman.2018.01.006 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040249591&doi=10.1016%2fj.jenvman.2018.01.006&partnerID=40&md5=514cd9994b857ca13e8768e26f27deba 2-s2.0-85040249591
 34. Aschonitis V.G., Awe G.O., Abegunrin T.P., Demertzi K.A., Papamichail D.M., Castaldelli G. Geographic segmentation, spatial dependencies, and evaluation of the relative position of rain-gauges based on gridded data of mean monthly precipitation: Application in Nigeria 2018 Hydrology Research 49 1 107 122 10.2166/nh.2016.095 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028582659&doi=10.2166%2fnh.2016.095&partnerID=40&md5=81b8348def7f15b7c2ef43827265c944 2-s2.0-85028582659
 35. Lanzoni M., Aschonitis V., Milardi M., Fano E.A., Castaldelli G. A method to identify bimodal weight–length relations: Possible ontogenetic diet and/or metabolism shift effects in Anguilla Anguilla (actinopterygii: Anguilliformes: Anguillidae) 2018 Acta Ichthyologica et Piscatoria 48 2 163 171 10.3750/AIEP/02400 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050361744&doi=10.3750%2fAIEP%2f02400&partnerID=40&md5=42c5da0fbdd825188f7b6307202882b1 2-s2.0-85050361744
 36. Lanzoni M., Milardi M., Aschonitis V., Fano E.A., Castaldelli G. A regional fish inventory of inland waters in Northern Italy reveals the presence of fully exotic fish communities 2018 European Zoological Journal 85 1 1 7 10.1080/24750263.2017.1415384 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85042493285&doi=10.1080%2f24750263.2017.1415384&partnerID=40&md5=8c1c1af78828d2f5df37d33a83cd8d75 2-s2.0-85042493285
 37. Aschonitis V.G., Papamichail D., Demertzi K., Colombani N., Mastrocicco M., Ghirardini A., Castaldelli G., Fano E.-A. High-resolution global grids of revised Priestley-Taylor and Hargreaves-Samani coefficients for assessing ASCE-standardized reference crop evapotranspiration and solar radiation 2017 Earth System Science Data 9 2 615 638 10.5194/essd-9-615-2017 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028588446&doi=10.5194%2fessd-9-615-2017&partnerID=40&md5=999fde85d2d8b1a5884659885cd52a67 2-s2.0-85028588446
 38. Aschonitis V., Castaldelli G., Lanzoni M., Rossi R., Kennedy C., Fano E.A. Long-term records (1781–2013) of European eel (Anguilla anguilla L.) production in the Comacchio Lagoon (Italy): evaluation of local and global factors as causes of the population collapse 2017 Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 27 2 502 520 10.1002/aqc.2701 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84999885086&doi=10.1002%2faqc.2701&partnerID=40&md5=7bf2bedabd379cecb71b3b7896cd351b 2-s2.0-84999885086
 39. Aschonitis V.G., Castaldelli G., Lanzoni M., Merighi M., Gelli F., Giari L., Rossi R., Fano E.A. A size-age model based on bootstrapping and Bayesian approaches to assess population dynamics of Anguilla anguilla L. in semi-closed lagoons 2017 Ecology of Freshwater Fish 26 2 217 232 10.1111/eff.12269 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84952705380&doi=10.1111%2feff.12269&partnerID=40&md5=d3815850c2d3f8ba425a42793db2d5f8 2-s2.0-84952705380
 40. Gaglio M., Aschonitis V.G., Gissi E., Castaldelli G., Fano E.A. Land use change effects on ecosystem services of river deltas and coastal wetlands: case study in Volano–Mesola–Goro in Po river delta (Italy) 2017 Wetlands Ecology and Management 25 1 67 86 10.1007/s11273-016-9503-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84979993338&doi=10.1007%2fs11273-016-9503-1&partnerID=40&md5=db1c02e9093ece3cb5ea58228bc7b1e8 2-s2.0-84979993338
 41. Gaglio M., Aschonitis V.G., Mancuso M.M., Puig J.P.R., Moscoso F., Castaldelli G., Fano E.A. Changes in land use and ecosystem services in tropical forest areas: A case study in Andes mountains of Ecuador 2017 International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management 13 1 264 279 10.1080/21513732.2017.1345980 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85035782616&doi=10.1080%2f21513732.2017.1345980&partnerID=40&md5=c9a9c8e75e686d346e4b5516d00b3ccf 2-s2.0-85035782616
 42. Fedrigotti C., Aschonitis V., Fano E.A. Effects of forest expansion and land abandonment on ecosystem services of alpine environments: Case study in ledro valley (Italy) for the period 1859-2011 2016 Global Nest Journal 18 4 875 884 10.30955/gnj.001770 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006499434&doi=10.30955%2fgnj.001770&partnerID=40&md5=daf78f48aff249cbe10da9059da9ba34 2-s2.0-85006499434
 43. Lanzoni M., Gavioli A., Aschonitis V., Merighi M., Fano E.A., Castaldelli G. Length–weight relationships of three estuarine species in the Comacchio Lagoon, Po River delta, Italy 2016 Journal of Applied Ichthyology 32 6 1284 1285 10.1111/jai.13173 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84994048871&doi=10.1111%2fjai.13173&partnerID=40&md5=4d54092138d540d0097a37b2886b2756 2-s2.0-84994048871
 44. Aschonitis V.G., Gaglio M., Castaldelli G., Fano E.A. Criticism on elasticity-sensitivity coefficient for assessing the robustness and sensitivity of ecosystem services values 2016 Ecosystem Services 20 66 68 10.1016/j.ecoser.2016.07.004 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84979008963&doi=10.1016%2fj.ecoser.2016.07.004&partnerID=40&md5=0da32828bcff94be2e4ebb1f9d7dc366 2-s2.0-84979008963
 45. Aschonitis V.G., Castaldelli G., Colombani N., Mastrocicco M. A combined methodology to assess the intrinsic vulnerability of aquifers to pollution from agrochemicals 2016 Arabian Journal of Geosciences 9 7 503 10.1007/s12517-016-2527-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84975728153&doi=10.1007%2fs12517-016-2527-2&partnerID=40&md5=69bb37041709e28d4aa456f883e0144c 2-s2.0-84975728153
 46. Aschonitis V.G., Castaldelli G., Fano E.A. Relations between environmental gradients and diversity indices of benthic invertebrates in lotic systems of northern Italy 2016 Web Ecology 16 1 13 15 10.5194/we-16-13-2016 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84957580280&doi=10.5194%2fwe-16-13-2016&partnerID=40&md5=b9b66c5b09b5ed0913f5b71a1c886135 2-s2.0-84957580280
 47. Aschonitis V.G., Feld C.K., Castaldelli G., Turin P., Visonà E., Fano E.A. Environmental stressor gradients hierarchically regulate macrozoobenthic community turnover in lotic systems of Northern Italy 2016 Hydrobiologia 765 1 131 147 10.1007/s10750-015-2407-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84951569178&doi=10.1007%2fs10750-015-2407-x&partnerID=40&md5=3dff75edefc97df77c3d6d71ab16a9f4 2-s2.0-84951569178
 48. Aschonitis V., Miliaresis G., Demertzi K., Papamichail D. Terrain Segmentation of Greece Using the Spatial and Seasonal Variation of Reference Crop Evapotranspiration 2016 Advances in Meteorology 2016 3092671 10.1155/2016/3092671 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84962795068&doi=10.1155%2f2016%2f3092671&partnerID=40&md5=e582ad3deecadaa53174d8ea0c78004f 2-s2.0-84962795068
 49. Civolani S., Boselli M., Butturini A., Chicca M., Cassanelli S., Tommasini M.G., Aschonitis V., Fano E.A. Testing Spirotetramat as an Alternative Solution to Abamectin for Cacopsylla pyri (Hemiptera: Psyllidae) Control: Laboratory and Field Tests 2015 Journal of Economic Entomology 108 6 2737 2742 10.1093/jee/tov228 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84952700832&doi=10.1093%2fjee%2ftov228&partnerID=40&md5=912b13bd90541674f280a63311613afa 2-s2.0-84952700832
 50. Tamburini E., Castaldelli G., Ferrari G., Marchetti M.G., Pedrini P., Aschonitis V.G. Onsite and online FT-NIR spectroscopy for the estimation of total nitrogen and moisture content in poultry manure 2015 Environmental Technology (United Kingdom) 36 18 2285 2294 10.1080/09593330.2015.1026287 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84937516425&doi=10.1080%2f09593330.2015.1026287&partnerID=40&md5=320035463b32aa2c9d94986d143c1e74 2-s2.0-84937516425
 51. Aschonitis V.G., Salemi E., Colombani N., Mastrocicco M. Comparison of Different “S-index” Expressions to Evaluate the State of Physical Soil Properties 2015 Geotechnical and Geological Engineering 33 4 1055 1066 10.1007/s10706-015-9887-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84937516404&doi=10.1007%2fs10706-015-9887-3&partnerID=40&md5=1c61a56cf02c0826b13a04b581b6c369 2-s2.0-84937516404
 52. Aschonitis V., Demertzi K., Papamichail D., Colombani N., Mastrocicco M. Revisiting the Priestley-Taylor method for the assessment of reference crop evapotranspiration in Italy 2015 Italian Journal of Agrometeorology 20 2 5 18 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84942307381&partnerID=40&md5=fdfc529b384f1208c4810c3b4dcba95e 2-s2.0-84942307381
 53. Aschonitis V.G., Castaldelli G., Bartoli M., Fano E.A. A Review and Synthesis of Bivariate Non-Linear Models to Describe the Relative Variation of Ecological, Biological and Environmental Parameters 2015 Environmental Modeling and Assessment 20 2 169 182 10.1007/s10666-014-9421-7 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84939873776&doi=10.1007%2fs10666-014-9421-7&partnerID=40&md5=3af9a6dfd1388b6cb8f23c5d53e3d530 2-s2.0-84939873776
 54. Lekakis E., Aschonitis V., Pavlatou-Ve A., Papadopoulos A., Antonopoulos V. Analysis of temporal variation of soil salinity during the growing season in a flooded rice field of Thessaloniki plain-Greece 2015 Agronomy 5 1 35 54 10.3390/agronomy5010035 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84940450774&doi=10.3390%2fagronomy5010035&partnerID=40&md5=5bd05ee7d22962a76e58d9223f0cc366 2-s2.0-84940450774
 55. Demertzi K., Papamichail D., Aschonitis V., Miliaresis G. Spatial and seasonal patterns of precipitation in Greece: The terrain segmentation approach 2014 Global Nest Journal 16 5 988 997 10.30955/gnj.001469 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84916641936&doi=10.30955%2fgnj.001469&partnerID=40&md5=cff9d0bd5604b7bf94e1ea1870a19eb4 2-s2.0-84916641936
 56. Litskas V.D., Aschonitis V.G., Lekakis E.H., Antonopoulos V.Z. Effects of land use and irrigation practices on Ca, Mg, K, Na loads in rice-based agricultural systems 2014 Agricultural Water Management 132 30 36 10.1016/j.agwat.2013.10.003 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84887193019&doi=10.1016%2fj.agwat.2013.10.003&partnerID=40&md5=040dd0866aae6ddf8f59b73cda1dddef 2-s2.0-84887193019
 57. Aschonitis V.G., Mastrocicco M., Colombani N., Salemi E., Castaldelli G. Assessment of the intrinsic vulnerability of agricultural land to water and nitrogen losses: Case studies in Italy and Greece 2014 IAHS-AISH Proceedings and Reports 364 14 19 10.5194/piahs-364-14-2014 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904804523&doi=10.5194%2fpiahs-364-14-2014&partnerID=40&md5=80357bc7aaff2c4d661811e31c6ffdc3 2-s2.0-84904804523
 58. Aschonitis V.G., Papamichail D.M., Lithourgidis A., Fano E.A. Estimation of Leaf Area Index and Foliage Area Index of Rice using an Indirect Gravimetric Method 2014 Communications in Soil Science and Plant Analysis 45 13 1726 1740 10.1080/00103624.2014.907917 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904067524&doi=10.1080%2f00103624.2014.907917&partnerID=40&md5=6bd109a7fc2751de75e6a134d33965e7 2-s2.0-84904067524
 59. Castaldelli G., Aschonitis V., Lanzoni M., Gelli F., Rossi R., Fano E.A. An update of the length-weight and length-age relationships of the European eel (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758) in the Comacchio Lagoon, northeast Adriatic Sea, Italy 2014 Journal of Applied Ichthyology 30 3 558 559 10.1111/jai.12392 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84899095795&doi=10.1111%2fjai.12392&partnerID=40&md5=3ca1823ca2c6d0798379ba2db7b58eff 2-s2.0-84899095795
 60. Demertzi K.A., Papamichail D.M., Georgiou P.E., Karamouzis D.N., Aschonitis V.G. Assessment of rural and highly seasonal tourist activity plus drought effects on reservoir operation in a semi-arid region of Greece using the WEAP model 2014 Water International 39 1 23 34 10.1080/02508060.2013.848315 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84890559385&doi=10.1080%2f02508060.2013.848315&partnerID=40&md5=7ccace63a81ca5599dcfd31c11ad876c 2-s2.0-84890559385
 61. Aschonitis V.G., Antonopoulos V.Z., Lekakis E.H., Litskas V.D., Kotsopoulos S.A., Karamouzis D.N. Estimation of field capacity for aggregated soils using changes of the water retention curve under the effects of compaction 2013 European Journal of Soil Science 64 5 688 698 10.1111/ejss.12058 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884724597&doi=10.1111%2fejss.12058&partnerID=40&md5=26c60d731baf25461652d6ac03581f26 2-s2.0-84884724597
 62. Aschonitis V.G., Lithourgidis A.S., Damalas C.A., Antonopoulos V.Z. Modelling yields of non-irrigated winter wheat in a semi-arid mediterranean environment based on drought variability 2013 Experimental Agriculture 49 3 448 460 10.1017/S001447971300015X https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84878530173&doi=10.1017%2fS001447971300015X&partnerID=40&md5=5aee8cac776281441b134195fecaf889 2-s2.0-84878530173
 63. Aschonitis V.G., Antonopoulos V.Z. New equations for the determination of soil saturated hydraulic conductivity using the van genuchten model parameters and effective porosity 2013 Irrigation and Drainage 62 4 537 542 10.1002/ird.1751 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84885908358&doi=10.1002%2fird.1751&partnerID=40&md5=7eb803a1756d0374a45b98348e5a9109 2-s2.0-84885908358
 64. Aschonitis V.G., Lekakis E.H., Petridou N.C., Koukouli S.G., Pavlatou-Ve A. Nutrients fixation by algae and limiting factors of algal growth in flooded rice fields under semi-arid Mediterranean conditions: Case study in Thessaloniki plain in Greece 2013 Nutrient Cycling in Agroecosystems 96 1 1 13 10.1007/s10705-013-9573-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880027327&doi=10.1007%2fs10705-013-9573-x&partnerID=40&md5=c0aa144dcbc72d94ef6e06f3efd0d4c5 2-s2.0-84880027327
 65. Aschonitis V.G., Salemi E., Colombani N., Castaldelli G., Mastrocicco M. Formulation of indices to describe intrinsic nitrogen transformation rates for the implementation of best management practices in agricultural lands 2013 Water, Air, and Soil Pollution 224 3 1489 10.1007/s11270-013-1489-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84874034875&doi=10.1007%2fs11270-013-1489-1&partnerID=40&md5=b991f0e4f6d9740c2d055a6a7b38361b 2-s2.0-84874034875
 66. Aschonitis V.G., Mastrocicco M., Colombani N., SalemiE., Kazakis N., Voudouris K., Castaldelli G. Assessment of the intrinsic vulnerability of agricultural land to water and nitrogen losses via deterministic approach and regression analysis 2012 Water, Air, and Soil Pollution 223 4 1605 1614 10.1007/s11270-011-0968-5 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84862167654&doi=10.1007%2fs11270-011-0968-5&partnerID=40&md5=bdfb7f98d2b99a8347f368bc34e787f2 2-s2.0-84862167654
 67. Aschonitis V.G., Kostopoulou S.K., Antonopoulos V.Z. Methodology to Assess the Effects of Rice Cultivation Under Flooded Conditions on van Genuchten's Model Parameters and Pore Size Distribution 2012 Transport in Porous Media 91 3 861 876 10.1007/s11242-011-9876-9 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84856013103&doi=10.1007%2fs11242-011-9876-9&partnerID=40&md5=c35bed96c8f2646ad4b1d1d71612dcb1 2-s2.0-84856013103
 68. Litskas V.D., Aschonitis V.G., Antonopoulos V.Z. Water quality in irrigation and drainage networks of Thessaloniki plain in Greece related to land use, water management, and agroecosystem protection 2010 Environmental Monitoring and Assessment 163 1-4 347 359 10.1007/s10661-009-0839-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77952089652&doi=10.1007%2fs10661-009-0839-3&partnerID=40&md5=582dfcc31b59983187239bae3c10b157 2-s2.0-77952089652
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1.  "Mara-Mediterra - Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterranean through Nature-based Solutions (2022-2024). PRIMA (V.Aschonitis: member of the scientific team)."
 2. CO2toCH4 - Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources (2020-2023). LIFE20 CCM/GR/001642 (V.Aschonitis: member of the scientific team).
 3. GEOCARBON - Carbon farming geolocation support by establishing a spatial soil database management system (2020-2023). LIFE20 PRE/EL/018 (V.Aschonitis: member of the scientific team).
 4. LIFEEL - Urgent measures in the Eastern Mediterranean for the long term conservation of endangered European eel (Anguilla anguilla) (2019-2023). LIFE19 NAT/IT/000851 (V.Aschonitis: member of the scientific team).
 5. MEDSAL - Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, Risk Assessment and Sustainable Management with the use of integrated modelling and smart ICT tools (2019-2023). PRIMA (V.Aschonitis: member of the scientific team).
 6. ATLAS - AGRICULTURAL INTEROPERABILITY AND ANALYSIS SYSTEM (2019-2023). Horizon2020 (V.Aschonitis: member of the scientific team).
  D-4Declic – Dual cropping system, Genetic Diversity, Decision support and Digital tool for Designing Eco-efficient Cereal Legume Integrated food value Chain in the Mediterranean Basin (2018-2020). ERA-Net ARIMNet (V.Aschonitis: member of the scientific team).
Εθνικά Ανταγωνιστικά
 1. "NITREOS COTTON - Παραγωγή τυποποιημένου βάμβακος με χρήση του
  ολοκληρωμένου συστήματος γεωργίας ακριβείας NITREOS (2023-2025). ΜΕΤΡΟ 16.1-16.2 Μ16ΣΥΝ2-00060 (Β.Ασχονίτης: Συντονιστής έργου)"
 2. ΡΥΖΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - Εφαρμογή πρακτικών γεωργίας ακριβείας στην ορυζοκαλλιέργεια με στόχο την αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας συγκομιζόμενου προϊόντος και μείωση εισροών (2023-2025). ΜΕΤΡΟ 16.1-16.2 Μ16ΣΥΝ2-00073 (Β.Ασχονίτης: Επιστημονικός υπεύθυνος)
 3. Καινοτόμο φυτωριακό υπόστρωμα - Ανάπτυξη βελτιωμένων τύπων υποστρώματος υψηλής σταθερότητας Και γονιμότητας για τη βελτίωση της αντοχής και της ποιότητας της φυτωριακής παραγωγής ανθοκομικών και δενδροκομικών προϊόντων (2023-2025). ΜΕΤΡΟ 16.1-16.2 Μ16ΣΥΝ2-00036 (Β.Ασχονίτης: Επιστημονικός υπεύθυνος)
 4. NITREOS STEVIA - Βελτιστοποίηση της άρδευσης με τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος γεωργίας ακριβείας NITREOS για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των απωλειών από ασθένειες, στο φυτό στέβια (2023-2025). ΜΕΤΡΟ 16.1-16.5 Μ16ΣΥΝ2-00379 (Β.Ασχονίτης: Επιστημονικός υπεύθυνος)
 5. NITREOS AQUATIC - Εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε άζωτο της καλλιέργειας ρυζιού, με εφαρμογές δεδομένων παρατήρησης γης, για τη μείωση της έκπλυσης και της επιφανειακής απορροής αζώτου και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος (2023-2025). ΜΕΤΡΟ 16.1-16.5 Μ16ΣΥΝ2-00027 (Β.Ασχονίτης: Επιστημονικός υπεύθυνος)
 6. "ΙΛΥΣ - Βελτιστοποίηση εφαρμογής ιλύος αστικών λυμάτων σε γεωργικές
  καλλιέργειες στις περιβαλλοντικές και στις αγρονομικές παραμέτρους
  της (2023-2025). ΜΕΤΡΟ 16.1-16.5 Μ16ΣΥΝ2-00258 (Β.Ασχονίτης: Επιστημονικός υπεύθυνος)"
 7. GrWheat - Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προιόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία (2020-2023). Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Τ2ΕΔΚ 01244 (Β.Ασχονίτης: Μέλος ερευνητικής ομάδας)
 8. GoCitrus - Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις (2020-2023). Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ Τ2ΕΔΚ 01318 (Β.Ασχονίτης: Μέλος ερευνητικής ομάδας) 
Αναπτυξιακά
 1.  Μελέτη υλοποίησης της ανασυγκρότησης αγροδιατροφικού τομέα Β. Εύβοιας (2021-2022). Ανάθεση από το μη κερδοσκομπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ (Β.Ασχονίτης: Επιστημονικός Υπεύθυνος)

ΕΛΓΟ

Login