Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογική Γεωργία-Γονιμότητα-Μικροβιολογία Εδάφους
Τμήμα: Εδαφολογίας Αθηνών


e-mail: v.kavvadias@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 210 2816974
Εσωτερικό: 316 

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   
h-index   
i10-index   

Δρ. Βίκτωρας Καββαδίας
Διευθυντής Ερευνών

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 46 715 13 
Αριθμός Δημοσιέυσεων. Σύνολο Αναφορών απο 622 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών, Ινστιτούτο Εδαφο-υδατικών Πόρων. Πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστήμων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διδακτορικό στη Δασική εδαφολογία από το τμήμα Δασολογίας του Πανεπιστήμιου του Aberdeen, Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δρ Καββαδίας Βίκτωρ υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος καθώς και εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης μεταξύ 2002 και 2009 του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το 2001 ανήκει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την ιδιότητα του ερευνητή. Αντικείμενο της ερευνητικής του δραστηριότητας είναι η αειφορική διαχείριση των εδαφών, η γονιμότητα εδαφών, η ρύπανση και αποκατάσταση εδαφών η ορθολογική λίπανση καλλιεργειών και η θρεπτική κατάσταση τους, η αξιολόγηση της αποτελεσματικής χρήσης ανόργανων και οργανικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών παρασκευασμάτων στη γεωργία, η ορθολογική διαχείριση γεωργικών υπολειμμάτων και αποβλήτων και η εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο εδαφικό σύστημα. Συμμετοχή και συντονισμός ερευνητικών έργων στα αντίστοιχα αντικείμενα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Είναι κριτής πολλών διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Scopus
 1. Sotiropoulos S., Chatzissavvidis C., Papadakis I., Kavvadias V., Paschalidis C., Antonopoulou C. Responses of young olive (‘Koroneiki’) plants treated with organic and inorganic fertilizers 2022 Acta Horticulturae 1333 237 246 10.17660/ActaHortic.2022.1333.31 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124119367&doi=10.17660%2fActaHortic.2022.1333.31&partnerID=40&md5=ca9a40556f5a6786dc0d59138acd8fb0 2-s2.0-85124119367
 2. Chatzistathis T., Kavvadias V., Sotiropoulos T., Papadakis I.E. Organic fertilization and tree orchards 2021 Agriculture (Switzerland) 11 8 692 10.3390/agriculture11080692 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85111636517&doi=10.3390%2fagriculture11080692&partnerID=40&md5=72b4ae935141d541c416d0a3083a6d8d 2-s2.0-85111636517
 3. Katsenios N., Christopoulos M.V., Kakabouki I., Vlachakis D., Kavvadias V., Efthimiadou A. Effect of pulsed electromagnetic field on growth, physiology and postharvest quality of kale (Brassica oleracea), wheat (triticum durum) and spinach (spinacia oleracea) microgreens 2021 Agronomy 11 7 1364 10.3390/agronomy11071364 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110359047&doi=10.3390%2fagronomy11071364&partnerID=40&md5=9aad72fca7828b0288e649c1abe4ea5e 2-s2.0-85110359047
 4. Vavoulidou E., Benckiser G., Kavvadias V.A. Soil fauna activities in agricultural greek landscapes 2021 Environmental Science and Engineering 87 113 10.1007/978-3-030-51886-8_4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85102741310&doi=10.1007%2f978-3-030-51886-8_4&partnerID=40&md5=1cde061eac1c0a8a5b2dfe01508fddbe 2-s2.0-85102741310
 5. Michalopoulos G., Kasapi K.A., Koubouris G., Psarras G., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Kavvadias V., Xiloyannis C., Montanaro G., Malliaraki S., Angelaki A., Manolaraki C., Giakoumaki G., Reppas S., Kourgialas N., Kokkinos G. Adaptation of Mediterranean olive groves to climate change through sustainable cultivation practices 2020 Climate 8 4 54 10.3390/cli8040054 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084317241&doi=10.3390%2fcli8040054&partnerID=40&md5=235e2a261762327a074eba82ed960f71 2-s2.0-85084317241
 6. Paschalidis C., Sotiropoulos S., Papakonstantinou L., Petropoulos D., Kavvadias V., Paschalidis D., Christodoulou C. Soil resources and the role in agriculture sector of Greek economy 2020 Environment and Ecology Research 8 3 70 75 10.13189/eer.2020.080302 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85100712616&doi=10.13189%2feer.2020.080302&partnerID=40&md5=71302f66ad6971ce9bc3f0bab7d68561 2-s2.0-85100712616
 7. Sotiropoulos S., Paschalidis C., Kavvadias V., Chatzissavvidis C., Koriki A., Xirogiannis G. Effect of N-P-K Fertilization on the Yield and Nutrient Status of Fig (Ficus Carica L. Cv. Kalamon) Trees Grown under Mediterranean Conditions 2020 International Journal of Fruit Science 20 S3 S1920 S1928 10.1080/15538362.2020.1836706 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85093980813&doi=10.1080%2f15538362.2020.1836706&partnerID=40&md5=a7e523c9484bac6e09ddf988394c32cd 2-s2.0-85093980813
 8. Kavvadias V., Vavoulidou E., Paschalidis C. Heavy metal accumulation in soil and in leafy vegetables: Cabbage 2019 Advances in environmental research. volume 68 45 71 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077763061&partnerID=40&md5=96f623b39a79a4bc7a3e042dfc7b376b 2-s2.0-85077763061
 9. Kavvadias V., Koubouris G. Sustainable soil management practices in olive groves 2019 Soil Fertility Management for Sustainable Development 167 188 10.1007/978-981-13-5904-0_8 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85072179698&doi=10.1007%2f978-981-13-5904-0_8&partnerID=40&md5=d2a56904d25f7be5e41490972d7a1a53 2-s2.0-85072179698
 10. Kavvadias V., Papadopoulou M., Vavoulidou E., Theocharopoulos S., Koubouris G., Psarras G., Manolaraki C., Giakoumaki G., Vasiliadis A. Effect of sustainable management of olive tree residues on soil fertility in irrigated and rain-fed olive orchards 2018 Journal of Water and Climate Change 9 4 764 774 10.2166/wcc.2018.143 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061313472&doi=10.2166%2fwcc.2018.143&partnerID=40&md5=2999640b8af33f09b354e9869ad82b9b 2-s2.0-85061313472
 11. Sotiropoulos S., Kalavrouziotis I.K., Varnavas S., Paschalidis C., Kavvadias V., Koukoulakis P.H., Koriki A., Xirogiannis G. Elemental Relationships and Growth and Development of Spinach Grown with Sewage Sludge 2018 Communications in Soil Science and Plant Analysis 49 9 1009 1021 10.1080/00103624.2018.1448411 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044478183&doi=10.1080%2f00103624.2018.1448411&partnerID=40&md5=8f2c965dbce3647994dd3705fb85df84 2-s2.0-85044478183
 12. Kavvadias V., Papadopoulou M., Vavoulidou E., Theocharopoulos S., Repas S., Koubouris G., Psarras G., Kokkinos G. Effect of addition of organic materials and irrigation practices on soil quality in olive groves 2018 Journal of Water and Climate Change 9 4 775 785 10.2166/wcc.2018.090 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061298171&doi=10.2166%2fwcc.2018.090&partnerID=40&md5=da12cb0b5f8011b0a09e729a08a1fd7e 2-s2.0-85061298171
 13. Ioannou Z., Kavvadias V. The improvement of food and soil quality using biochar or zeolite 2018 Soil Contamination: Sources, Assessment and Remediation 157 179 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048915898&partnerID=40&md5=b53f0e517d32f098e69ef7b54c2cafc8 2-s2.0-85048915898
 14. Kavvadias V., Papadopoulou M., Vavoulidou E., Theocharopoulos S., Malliaraki S., Agelaki K., Koubouris G., Psarras G. Effects of Carbon Inputs on Chemical and Microbial Properties of Soil in Irrigated and Rainfed Olive Groves 2018 Soil Management and Climate Change: Effects on Organic Carbon, Nitrogen Dynamics, and Greenhouse Gas Emissions 137 150 10.1016/B978-0-12-812128-3.00010-0 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041249782&doi=10.1016%2fB978-0-12-812128-3.00010-0&partnerID=40&md5=ddb7a1e5a27b90bf013cc115d0712a57 2-s2.0-85041249782
 15. Koubouris G.C., Kourgialas N.N., Kavvadias V., Digalaki N., Psarras G. Sustainable Agricultural Practices for Improving Soil Carbon and Nitrogen Content in Relation to Water Availability–An Adapted Approach to Mediterranean Olive Groves 2017 Communications in Soil Science and Plant Analysis 48 22 2687 2700 10.1080/00103624.2017.1416395 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85038634583&doi=10.1080%2f00103624.2017.1416395&partnerID=40&md5=a46c943f2f775c1f3a004acc4690cc3b 2-s2.0-85038634583
 16. Kavvadias V., Elaiopoulos K., Theocharopoulos S., Soupios P. Fate of Potential Contaminants Due to Disposal of Olive Mill Wastewaters in Unprotected Evaporation Ponds 2017 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 98 3 323 330 10.1007/s00128-016-1922-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84988736267&doi=10.1007%2fs00128-016-1922-4&partnerID=40&md5=273f53bbab71877cf4317a76baffc2ad 2-s2.0-84988736267
 17. Komnitsas K., Modis K., Doula M., Kavvadias V., Sideri D., Zaharaki D. Geostatistical estimation of risk for soil and water in the vicinity of olive mill wastewater disposal sites 2016 Desalination and Water Treatment 57 7 2982 2995 10.1080/19443994.2014.983988 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84953838722&doi=10.1080%2f19443994.2014.983988&partnerID=40&md5=fbe91210e17bb9f627fa4d6983be4109 2-s2.0-84953838722
 18. Soupios P., Kavvadias V., Huddersman K., Sdao F., Ntarlagiannis D. Integrated Approaches to Soil Contamination Monitoring 2016 Applied and Environmental Soil Science 2016 5192691 10.1155/2016/5192691 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84982812640&doi=10.1155%2f2016%2f5192691&partnerID=40&md5=47bd9e43123834f09bea9f555b29bc96 2-s2.0-84982812640
 19. Ouzounidou G., Skiada V., Papadopoulou K.K., Stamatis N., Kavvadias V., Eleftheriadis E., Gaitis F. Effects of soil pH and arbuscular mycorrhiza (AM) inoculation on growth and chemical composition of chia (Salvia hispanica L.) leaves 2015 Revista Brasileira de Botanica 38 3 487 495 10.1007/s40415-015-0166-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84942017001&doi=10.1007%2fs40415-015-0166-6&partnerID=40&md5=fbd54c536a1941f2d29d0aeb1074a0e6 2-s2.0-84942017001
 20. Ioannou Z., Kavvadias V., Karasavvidis C. Recycling of agricultural wastes: Treatment and uses 2015 Agricultural Wastes: Characteristics, Types and Management 1 21 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84956729411&partnerID=40&md5=84a17b162d3fd58a12e78dcfbe543251 2-s2.0-84956729411
 21. Kavvadias V., Doula M., Papadopoulou M., Theocharopoulos S. Long-term application of olive-mill wastewater affects soil chemical and microbial properties 2015 Soil Research 53 4 461 473 10.1071/SR13325 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84934283536&doi=10.1071%2fSR13325&partnerID=40&md5=0c1dfde910e491cd7e533a93be5c964e 2-s2.0-84934283536
 22. Ioannou Z., Kavvadias V. Disposal And Treatment Of Olive Oil Industry Wastes (Olive Mill Wastewaters, Solid Wastes) For The Remediation Of Polluted Cultivated Soils And Industrial Wastewaters 2014 Virgin Olive Oil: Production, Composition, Uses and Benefits for Man 352 370 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84953439757&partnerID=40&md5=8a89c264e9e69a123045174bd3d30232 2-s2.0-84953439757
 23. Alexakis D.D., Sarris A., Papadopoulos N., Soupios P., Doula M., Cavvadias V. Geodiametris: An integrated geoinformatic approach for monitoring land pollution from the disposal of olive oil mill wastes 2014 Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 9229 92291L 10.1117/12.2066335 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84906909958&doi=10.1117%2f12.2066335&partnerID=40&md5=fc625f5bce64504dd83650182565cabf 2-s2.0-84906909958
 24. Kavvadias V., Doula M., Theocharopoulos S. Long-Term Effects on Soil of the Disposal of Olive Mill Waste Waters (OMW) 2014 Environmental Forensics 15 1 37 51 10.1080/15275922.2013.872713 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84893930996&doi=10.1080%2f15275922.2013.872713&partnerID=40&md5=31c8424a95d8d084202051ec982918b6 2-s2.0-84893930996
 25. Doula M.K., Kavvadias V., Elaiopoulos K. Proposed soil indicators for olive mill waste (OMW) disposal areas 2013 Water, Air, and Soil Pollution 224 7 1621 10.1007/s11270-013-1621-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84879062227&doi=10.1007%2fs11270-013-1621-2&partnerID=40&md5=ec0ac9c96c8bd2d515ba55b92cb2b305 2-s2.0-84879062227
 26. Kavvadias V., Paschalidis C., Koriki A., Bougiura L. Effects of Zinc and Nitrogen on Growth, Yield, and Nutrient Composition of Spinach Grown in Calcareous Soil 2013 Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 1-4 610 622 10.1080/00103624.2013.745367 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84874188159&doi=10.1080%2f00103624.2013.745367&partnerID=40&md5=c3a533d83d33730a0d3e9aa801c916ca 2-s2.0-84874188159
 27. Paschalidis C., Kavvadias V., Dimitrakopoulou S., Koriki A. Effects of Cadmium and Lead on Growth, Yield, and Metal Accumulation in Cabbage 2013 Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 1-4 632 644 10.1080/00103624.2013.745373 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84874183041&doi=10.1080%2f00103624.2013.745373&partnerID=40&md5=ba76bd20d79ebf1a2ae011a7a358b362 2-s2.0-84874183041
 28. Charoulis A., Vavoulidou E., Kavvadias V., Karyotis T., Theocharopoulos T., Arapakis D. Improving Farming Practices in Municipality of Gazi, Crete, Greece 2013 Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 1-4 574 588 10.1080/00103624.2013.745215 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84874153665&doi=10.1080%2f00103624.2013.745215&partnerID=40&md5=63ca57823254874188a3ac95d966a332 2-s2.0-84874153665
 29. Kavvadias V., Vavoulidou E., Theocharopoulos S., Charoulis A. Survey of Soil Properties of Representative Vine, Olive, and Citrus Cultivations in Peloponnese, Southern Greece 2013 Communications in Soil Science and Plant Analysis 44 1-4 589 597 10.1080/00103624.2013.745216 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84874125928&doi=10.1080%2f00103624.2013.745216&partnerID=40&md5=8fe0c7239431afb5542e48bdcae758a8 2-s2.0-84874125928
 30. Doula M.K., Kavvadias V.A., Elaiopoulos K. Zeolites in soil remediation processes 2012 Handbook of Natural Zeolites 519 568 10.2174/978160805261511201010519 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84884438481&doi=10.2174%2f978160805261511201010519&partnerID=40&md5=1d18b95cb1c3b3635e688587e7c35c51 2-s2.0-84884438481
 31. Doula M.K., Elaiopoulos K., Kavvadias V.A., Mavraganis V. Use of clinoptilolite to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills wastes 2012 Journal of Hazardous Materials 207-208 103 110 10.1016/j.jhazmat.2011.04.014 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84857232522&doi=10.1016%2fj.jhazmat.2011.04.014&partnerID=40&md5=f60ef1fa799b16fe8eee508039ea1578 2-s2.0-84857232522
 32. Kavvadias V., Paschalidis C., Vavoulidou E., Petropoulos D., Koriki A. Effects of Soil Amended with Cadmium and Lead on Growth, Yield, and Metal Accumulation and Distribution in Parsley 2012 Communications in Soil Science and Plant Analysis 43 1-2 161 175 10.1080/00103624.2012.634708 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84857028601&doi=10.1080%2f00103624.2012.634708&partnerID=40&md5=59c79e9f23c5db0d4d0858d319e4edd8 2-s2.0-84857028601
 33. Kavvadias V., Paschalidis C., Akrivos G., Petropoulos D. Nitrogen and Potassium Fertilization Responses of Potato (Solanum tuberosum) cv. Spunta 2012 Communications in Soil Science and Plant Analysis 43 1-2 176 189 10.1080/00103624.2012.634711 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84857016111&doi=10.1080%2f00103624.2012.634711&partnerID=40&md5=13973ce56f44be4ad48aedf6b51b071c 2-s2.0-84857016111
 34. Kavvadias V., Daggas T., Paschalidis C., Vavoulidou E. Seasonal Variation in Yield Fruit Quality and Nutritional Status of Greenhouse Tomato under Different Fertilization Management Plans 2012 Communications in Soil Science and Plant Analysis 43 1-2 197 208 10.1080/00103624.2011.638517 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84857001581&doi=10.1080%2f00103624.2011.638517&partnerID=40&md5=b8fe4d9f9e371fd9fb10b2911649f55b 2-s2.0-84857001581
 35. Kavvadias V., Daggas T., Paschalidis C., Vavoulidou E., Theocharopoulos S. Effect of Boron Application on Yield, Quality, and Nutritional Status of Peach Cultivar Andross 2012 Communications in Soil Science and Plant Analysis 43 1-2 134 148 10.1080/00103624.2012.634700 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84856980661&doi=10.1080%2f00103624.2012.634700&partnerID=40&md5=a8633c6593540d42d1d2515ae1f31f7d 2-s2.0-84856980661
 36. Kavvadias V., Komnitsas K., Doula M. Long term effects of olive mill wastes disposal on soil fertility and productivity 2011 Hazardous Materials: Types, Risks and Control 433 472 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84892265511&partnerID=40&md5=736b975908e495fad71ccc84cebd9769 2-s2.0-84892265511
 37. Komnitsas K., Zaharaki D., Doula M., Kavvadias V. Origin of Recalcitrant Heavy Metals Present in Olive Mill Wastewater Evaporation Ponds and Nearby Agricultural Soils 2011 Environmental Forensics 12 4 319 326 10.1080/15275922.2011.622349 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84857185254&doi=10.1080%2f15275922.2011.622349&partnerID=40&md5=7ae77fa32566581f8aeca482064564b9 2-s2.0-84857185254
 38. Kavvadias V., Doula M.K., Komnitsas K., Liakopoulou N. Disposal of olive oil mill wastes in evaporation ponds: Effects on soil properties 2010 Journal of Hazardous Materials 182 1-3 144 155 10.1016/j.jhazmat.2010.06.007 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955562675&doi=10.1016%2fj.jhazmat.2010.06.007&partnerID=40&md5=5c3bc72386a510724e522800f1e1f436 2-s2.0-77955562675
 39. Vavoulidou E., Charoulis A., Soulis K., Karyotis T., Kavvadias V. Soil survey for improvement of farming practices in Malia municipality, Greece 2009 Communications in Soil Science and Plant Analysis 40 1-6 1020 1033 10.1080/00103620802698010 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-69349092356&doi=10.1080%2f00103620802698010&partnerID=40&md5=d6889b705c04c88e5d4cb767cbafacef 2-s2.0-69349092356
 40. De Kreij C., Kavvadias V., Assimakopoulou A., Paraskevopoulos A. Development of fertigation for trickle irrigated vegetables under Mediterranean conditions 2007 International Journal of Vegetable Science 13 2 81 99 10.1300/J512v13n02_08 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-67649972499&doi=10.1300%2fJ512v13n02_08&partnerID=40&md5=3f3f9a6335f4c063e89b52d5111459e9 2-s2.0-67649972499
 41. Pavlou G.C., Ehaliotis C.D., Kavvadias V.A. Effect of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop seasons on growth and nitrate accumulation in lettuce 2007 Scientia Horticulturae 111 4 319 325 10.1016/j.scienta.2006.11.003 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33846619258&doi=10.1016%2fj.scienta.2006.11.003&partnerID=40&md5=a53d0c87baaeb2446e3859805b2465a8 2-s2.0-33846619258
 42. Kavvadias V.A., Alifragis D., Tsiontsis A., Brofas G., Stamatelos G. Litterfall, litter accumulation and litter decomposition rates in four forest ecosystems in northern greece 2001 Forest Ecology and Management 144 1-3 113 127 10.1016/S0378-1127(00)00365-0 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0035871459&doi=10.1016%2fS0378-1127%2800%2900365-0&partnerID=40&md5=c287ce466e73cb07de617ce80e7ca188 2-s2.0-0035871459
 43. Alifragis D., Smiris P., Maris F., Kavvadias V., Konstantinidou E., Stamou N. The effect of stand age on the accumulation of nutrients in the aboveground components of an Aleppo pine ecosystem 2001 Forest Ecology and Management 141 3 259 269 10.1016/S0378-1127(00)00334-0 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0035865598&doi=10.1016%2fS0378-1127%2800%2900334-0&partnerID=40&md5=16e63cd17433d067cfe51e1187e0aebb 2-s2.0-0035865598
 44. Kavvadias V.A., Miller H.G. Manganese and calcium nutrition of Pinus sylvestris and Pinus nigra from two different origins I. Manganese 1999 Forestry 72 1 35 45 10.1093/forestry/72.1.35 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0032980114&doi=10.1093%2fforestry%2f72.1.35&partnerID=40&md5=e07b43794df998277cb1a88cf6ce1c65 2-s2.0-0032980114
 45. Kavvadias V.A., Miller H.G. Manganese and calcium nutrition of Pinus sylvestris and Pinus nigra from two different origins. II. Calcium 1999 Forestry 72 2 147 155 10.1093/forestry/72.2.147 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0032907738&doi=10.1093%2fforestry%2f72.2.147&partnerID=40&md5=0f9b1427f82a4b2e7e36b31c80b920d8 2-s2.0-0032907738

ΕΛΓΟ

Login