Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Υδρογεωχημεία
Mονάδα: Θέρμη, Θεσσαλονίκης(Έδρα)


e-mail: e.tziritis@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 473429
Εσωτερικό: 302

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   1282 1154
h-index   19 16
i10-index   27 23

Δρ. Ευάγγελος Τζιρίτης
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 40  876 16 
Αριθμός Δημοσιέυσεων.    Σύνολο Αναφορών απο 728 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Ευάγγελος Τζιρίτης είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Ο κύριος ερευνητικός του τομέας επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική υδρογεωχημεία και στις σχετικές πτυχές των υδατικών πόρων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για γεωπεριβαλλοντική ανάλυση σε επίπεδο λεκάνης απορροής (π.χ. υδρογεωχημική μοντελοποίηση, περιβαλλοντικοί δείκτες, υδρολογικά ισότοπα, τρωτότητα των υπόγειων υδάτων). Διαθέτει επίσης ειδικές γνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική παρακολούθηση των υδάτινων πόρων και την αλάτωση των υπόγειων υδάτων. Το συνολικό ιστορικό των επιτευγμάτων του περιλαμβάνει πολυετή εμπειρία σε γεωπεριβαλλοντικά έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς της κεντρική ςκυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ακαδημαϊκούς φορείς. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ανταγωνιστικά έργα και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Είναι τακτικός κριτής σε περισσότερα από 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά . Είναι συντονιστής του έργου MEDSAL (πρόγραμμα PRIMA, www.medsal.eu), το οποίο επικεντρώνεται στην αλάτωση των παράκτιων υδροφορέων από πολλές πηγές.

Scopus Indexed
 1. Kypritidou Z., El-Bassi L., Jellali S., Kinigopoulou V., Tziritis E., Akrout H., Jeguirim M., Doulgeris C. Lead removal from aqueous solutions by olive mill wastes derived biochar: Batch experiments and geochemical modelling 2022 Journal of Environmental Management 318 115562 10.1016/j.jenvman.2022.115562 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133436388&doi=10.1016%2fj.jenvman.2022.115562&partnerID=40&md5=fe7d9c94c3bc17b8fead895585a310cf
 2. Tziritis E., Panagopoulos A. Geo-Environmental Approaches for the Analysis and Assessment of Groundwater Resources at the Catchment Scale 2022 Water (Switzerland) 14 7 1085 10.3390/w14071085 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85128310102&doi=10.3390%2fw14071085&partnerID=40&md5=ca8ed4bc6174dc961ca13b887d0587dd
 3. Kypritidou Z., Doulgeris C., Tziritis E., Kinigopoulou V., Jellali S., Jeguirim M. Geochemical Modelling of Inorganic Nutrients Leaching from an Agricultural Soil Amended with Olive-Mill Waste Biochar 2022 Agronomy 12 2 480 10.3390/agronomy12020480 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124843136&doi=10.3390%2fagronomy12020480&partnerID=40&md5=8b9933b0967246cede66d3b6f000117a
 4. Vrouhakis I., Tziritis E., Stamatis G., Panagopoulos A. Groundwater Vulnerability Analysis of Tirnavos Basin, Central Greece: An Application of RIVA Method 2022 Water (Switzerland) 14 4 534 10.3390/w14040534 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124565755&doi=10.3390%2fw14040534&partnerID=40&md5=01d114990c44d3c15baed8d5ab0962ab
 5. Vrouhakis I., Tziritis E., Panagopoulos A., Stamatis G. Hydrogeochemical and hydrodynamic assessment of tirnavos basin, central greece 2021 Water (Switzerland) 13 6 759 10.3390/w13060759 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85102832414&doi=10.3390%2fw13060759&partnerID=40&md5=084884d3005f41b5a4ed00fbd3ec7508
 6. Tziritis E., Pisinaras V., Panagopoulos A., Arampatzis G. RIVA: a new proposed method for assessing intrinsic groundwater vulnerability 2021 Environmental Science and Pollution Research 28 6 7043 7067 10.1007/s11356-020-10872-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092188258&doi=10.1007%2fs11356-020-10872-3&partnerID=40&md5=9c5e23798ecff2d3ee756642a76f3ce0
 7. Marks E., Akrout H., Kinigopoulou V., Doulgeris C., Jellali S., Rad C., Zulueta P.S., Tziritis E., El-Bassi L., Jeguirim M. Olive Mill Wastes in the Mediterranean: An Initial Assessment of Organic Matter and Nutrients of Agricultural Value 2021 Environmental Science and Engineering 1097 1101 10.1007/978-3-030-51210-1_172 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106185777&doi=10.1007%2f978-3-030-51210-1_172&partnerID=40&md5=7b8523be178492a44d216fa2746d4ce8
 8. Demertzi K., Pisinaras V., Lekakis E., Tziritis E., Babakos K., Aschonitis V. Assessing annual actual evapotranspiration based on climate, topography and soil in natural and agricultural ecosystems 2021 Climate 9 2 20 1 16 10.3390/cli9020020 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099907328&doi=10.3390%2fcli9020020&partnerID=40&md5=d22b21eefa15e08dc80312f2804fc1f1
 9. Doulgeris C., Pisinaras V., Argyroudi A., Tziritis E., Hatzigiannakis E., Panagopoulos A. Impacts on water level fluctuation in lake vegoritida: Insights for the historical and projected climate period 2020 Desalination and Water Treatment 194 358 368 10.5004/dwt.2020.25756 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095820599&doi=10.5004%2fdwt.2020.25756&partnerID=40&md5=1f9b2f9623c704a7b73336a2857037e5
 10. Marks E.A.N., Kinigopoulou V., Akrout H., Azzaz A.A., Doulgeris C., Jellali S., Rad C., Zulueta P.S., Tziritis E., El-Bassi L., Ghimbeu C.M., Jeguirim M. Potential for production of biochar-based fertilizers from olive millwaste in mediterranean basin countries: An initial assessment for Spain, Tunisia, and Greece 2020 Sustainability (Switzerland) 12 15 6081 10.3390/su12156081 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089387835&doi=10.3390%2fsu12156081&partnerID=40&md5=a7fa14878da69ac5debdfbb8a4094800
 11. Barzegar R., Asghari Moghaddam A., Tziritis E., Adamowski J., Bou Nassar J., Noori M., Aalami M.T., Kazemian N. Exploring the hydrogeochemical evolution of cold and thermal waters in the Sarein-Nir area, Iran using stable isotopes (δ18O and δD), geothermometry and multivariate statistical approaches 2020 Geothermics 85 101815 10.1016/j.geothermics.2020.101815 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078845227&doi=10.1016%2fj.geothermics.2020.101815&partnerID=40&md5=fb20a59d7dc92e0214b149d544b4b0c1
 12. Rezaei A., Hassani H., Tziritis E., Fard Mousavi S.B., Jabbari N. Hydrochemical characterization and evaluation of groundwater quality in Dalgan basin, SE Iran 2020 Groundwater for Sustainable Development 10 100353 10.1016/j.gsd.2020.100353 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079837001&doi=10.1016%2fj.gsd.2020.100353&partnerID=40&md5=87e8c1c67d63c3ce83bc23cc94f8109f
 13. Barzegar R., Asghari Moghaddam A., Soltani S., Fijani E., Tziritis E., Kazemian N. Heavy Metal(loid)s in the Groundwater of Shabestar Area (NW Iran): Source Identification and Health Risk Assessment 2019 Exposure and Health 11 4 251 265 10.1007/s12403-017-0267-5 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85037989351&doi=10.1007%2fs12403-017-0267-5&partnerID=40&md5=407769ba93d68c91f0f590596439038e
 14. Barzegar R., Asghari Moghaddam A., Soltani S., Baomid N., Tziritis E., Adamowski J., Inam A. Natural and anthropogenic origins of selected trace elements in the surface waters of Tabriz area, Iran 2019 Environmental Earth Sciences 78 8 254 10.1007/s12665-019-8250-z https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85064244587&doi=10.1007%2fs12665-019-8250-z&partnerID=40&md5=1859c5ec5121ee4e969ee99b5ba1b752
 15. Fijani E., Barzegar R., Deo R., Tziritis E., Konstantinos S. Design and implementation of a hybrid model based on two-layer decomposition method coupled with extreme learning machines to support real-time environmental monitoring of water quality parameters 2019 Science of the Total Environment 648 839 853 10.1016/j.scitotenv.2018.08.221 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85051670088&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2018.08.221&partnerID=40&md5=b9affe6d8a07641d886ccbf447f582a7
 16. Barzegar R., Moghaddam A.A., Deo R., Fijani E., Tziritis E. Mapping groundwater contamination risk of multiple aquifers using multi-model ensemble of machine learning algorithms 2018 Science of the Total Environment 621 697 712 10.1016/j.scitotenv.2017.11.185 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85035772988&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2017.11.185&partnerID=40&md5=3b0660e79c1969d507152b596b58c0c6
 17. Pisinaras V., Panagopoulos A., Herrmann F., Bogena H.R., Doulgeris C., Ilias A., Tziritis E., Wendland F. Hydrologic and geochemical research at pinios hydrologic observatory: Initial results 2018 Vadose Zone Journal 17 1 180102 10.2136/vzj2018.05.0102 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056516684&doi=10.2136%2fvzj2018.05.0102&partnerID=40&md5=e58467ff561a9f5bbe6ebf1952eb3c2d
 18. Esmaeili S., Asghari Moghaddam A., Barzegar R., Tziritis E. Multivariate statistics and hydrogeochemical modeling for source identification of major elements and heavy metals in the groundwater of Qareh-Ziaeddin plain, NW Iran 2018 Arabian Journal of Geosciences 11 1 5 10.1007/s12517-017-3317-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040002773&doi=10.1007%2fs12517-017-3317-1&partnerID=40&md5=e8cf994537bf4e7fd7c5781857b59cc1
 19. Barzegar R., Fijani E., Asghari Moghaddam A., Tziritis E. Forecasting of groundwater level fluctuations using ensemble hybrid multi-wavelet neural network-based models 2017 Science of the Total Environment 599-600 20 31 10.1016/j.scitotenv.2017.04.189 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85018268569&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2017.04.189&partnerID=40&md5=ed3dc5873acca1debad4a7c07e0bb173
 20. Soltani S., Asghari Moghaddam A., Barzegar R., Kazemian N., Tziritis E. Hydrogeochemistry and water quality of the Kordkandi-Duzduzan plain, NW Iran: application of multivariate statistical analysis and PoS index 2017 Environmental Monitoring and Assessment 189 9 455 10.1007/s10661-017-6171-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85027885800&doi=10.1007%2fs10661-017-6171-4&partnerID=40&md5=9a158bbd44f0cba3ed07868033d2de01
 21. Tziritis E.P., Datta P.S., Barzegar R. Characterization and Assessment of Groundwater Resources in a Complex Hydrological Basin of Central Greece (Kopaida basin) with the Joint Use of Hydrogeochemical Analysis, Multivariate Statistics and Stable Isotopes 2017 Aquatic Geochemistry 23 4 271 298 10.1007/s10498-017-9322-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028986798&doi=10.1007%2fs10498-017-9322-x&partnerID=40&md5=b15e321f245084c97669cae11001dd7c
 22. Barzegar R., Asghari Moghaddam A., Tziritis E. Erratum to: Assessing the hydrogeochemistry and water quality of the Aji-Chay River, northwest of Iran (Environmental Earth Sciences, (2016), 75, 23, (1486), 10.1007/s12665-016-6302-1) 2017 Environmental Earth Sciences 76 15 544 10.1007/s12665-017-6837-9 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85027028593&doi=10.1007%2fs12665-017-6837-9&partnerID=40&md5=8b2b0d3d1430bf5aeda998fa6ebf4d9e
 23. Barzegar R., Moghaddam A.A., Tziritis E., Fakhri M.S., Soltani S. Identification of hydrogeochemical processes and pollution sources of groundwater resources in the Marand plain, northwest of Iran 2017 Environmental Earth Sciences 76 7 297 10.1007/s12665-017-6612-y https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85017205324&doi=10.1007%2fs12665-017-6612-y&partnerID=40&md5=1af9ad9b258f7475bbf9ecf9fa4f9a65
 24. Barzegar R., Asghari Moghaddam A., Tziritis E. Assessing the hydrogeochemistry and water quality of the Aji-Chay River, northwest of Iran 2016 Environmental Earth Sciences 75 23 1486 10.1007/s12665-016-6302-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85002727251&doi=10.1007%2fs12665-016-6302-1&partnerID=40&md5=c28954acee20a9335964f32fb099ce79
 25. Filippidis A., Tziritis E., Kantiranis N., Tzamos E., Gamaletsos P., Papastergios G., Filippidis S. Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment 2016 Desalination and Water Treatment 57 42 19702 19712 10.1080/19443994.2015.1103314 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84945237839&doi=10.1080%2f19443994.2015.1103314&partnerID=40&md5=049c4b7b9496219fde926e6d85e0788f
 26. Tziritis E., Skordas K., Kelepertsis A. The use of hydrogeochemical analyses and multivariate statistics for the characterization of groundwater resources in a complex aquifer system. A case study in Amyros River basin, Thessaly, central Greece 2016 Environmental Earth Sciences 75 4 339 1 11 10.1007/s12665-015-5204-y https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84958048397&doi=10.1007%2fs12665-015-5204-y&partnerID=40&md5=a79048518b1f1fa457d7a4e3a8a1db7e
 27. Panagopoulos A., Arampatzis G., Tziritis E., Pisinaras V., Herrmann F., Kunkel R., Wendland F. Assessment of climate change impact in the hydrological regime of River Pinios Basin, central Greece 2016 Desalination and Water Treatment 57 5 2256 2267 10.1080/19443994.2014.984926 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84953839897&doi=10.1080%2f19443994.2014.984926&partnerID=40&md5=95e7ff715ff18c19978912522d8eb0f2
 28. Tziritis E., Arampatzis G., Hatzigiannakis E., Panoras G., Panoras A., Panagopoulos A. Quality characteristics and hydrogeochemistry of irrigation waters from three major olive groves in Greece 2016 Desalination and Water Treatment 57 25 11582 11591 10.1080/19443994.2015.1057869 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84931068682&doi=10.1080%2f19443994.2015.1057869&partnerID=40&md5=63c65cda9dae0d5dbcb047c1e69e2a25
 29. Tziritis E., Tzamos E., Vogiatzis P., Matzari C., Kantiranis N., Filippidis A., Theodosiou N., Fytianos K. Quality assessment and hydrogeochemical status of potable water resources in a suburban area of northern Greece (Thermi Municipality, central Macedonia) 2016 Desalination and Water Treatment 57 25 11462 11471 10.1080/19443994.2015.1052993 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84930531483&doi=10.1080%2f19443994.2015.1052993&partnerID=40&md5=14f92bae1dabbe095c7aeb31d0e821f7
 30. Voutsis N., Kelepertzis E., Tziritis E., Kelepertsis A. Assessing the hydrogeochemistry of groundwaters in ophiolite areas of Euboea Island, Greece, using multivariate statistical methods 2015 Journal of Geochemical Exploration 159 79 92 10.1016/j.gexplo.2015.08.007 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84946484330&doi=10.1016%2fj.gexplo.2015.08.007&partnerID=40&md5=11395420ab1af355d729ba53423beee0
 31. Panagopoulos A., Arampatzis G., Kuhr P., Kunkel R., Tziritis E., Wendland F. Area-differentiated modeling of water balance in pinios river Basin, central Greece 2015 Global Nest Journal 17 2 221 235 10.30955/gnj.001402 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84931084950&doi=10.30955%2fgnj.001402&partnerID=40&md5=1deb8dedd729a9b644d9384eba3049cb
 32. Tziritis E., Panagopoulos A., Arampatzis G. Development of an operational index of water quality (PoS) as a versatile tool to assist groundwater resources management and strategic planning 2014 Journal of Hydrology 517 339 350 10.1016/j.jhydrol.2014.05.008 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904861376&doi=10.1016%2fj.jhydrol.2014.05.008&partnerID=40&md5=60a3c720ee085b3fd4c37bd1176619bb
 33. Tziritis E.P. Environmental monitoring of Micro Prespa Lake basin (Western Macedonia, Greece): Hydrogeochemical characteristics of water resources and quality trends 2014 Environmental Monitoring and Assessment 186 7 4553 4568 10.1007/s10661-014-3719-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84902382765&doi=10.1007%2fs10661-014-3719-4&partnerID=40&md5=b8340e116a2733d373b87b7c6082186d
 34. Tziritis E., Kelepertzis E., Korres G., Perivolaris D., Repani S. Hexavalent chromium contamination in groundwaters of Thiva Basin, Central Greece 2012 Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 89 5 1073 1077 10.1007/s00128-012-0831-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84867574523&doi=10.1007%2fs00128-012-0831-4&partnerID=40&md5=e5d41b19024b3c961a242c3e9693a862
 35. Tziritis E., Kelepertsis A., Fakinou G. Geochemical status and interactions between soil and groundwater systems in the area of Akrefnio, Central Greece. Risk assessment, under the scope of mankind and natural environment 2011 Journal of Water and Land Development 15 1 127 144 10.2478/v10025-012-0012-1 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84856816287&doi=10.2478%2fv10025-012-0012-1&partnerID=40&md5=da2fe51ddfaebc42fe17742ed9595d88
 36. Kelepertzis A., Tziritis E. Origin, geology and geochemistry of Mpouharia and Nohtaria landforms, in Mikrovaltos Kozani, NW Macedonia - Greece 2010 Natural Heritage from East to West: Case studies from 6 EU countries 43 49 10.1007/978-3-642-01577-9_5 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84895398296&doi=10.1007%2f978-3-642-01577-9_5&partnerID=40&md5=190df7f682b58110c085461d516506d8
 37. Tziritis E.P. Assessment of NO3- contamination in a karstic aquifer, with the use of geochemical data and spatial analysis 2010 Environmental Earth Sciences 60 7 1381 1390 10.1007/s12665-009-0274-3 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77953625336&doi=10.1007%2fs12665-009-0274-3&partnerID=40&md5=8d0cbe6090d15efa9f69eaef7c6849fb
 38. Kelepertsis A., Tziritis E., Kelepertzis E., Leontakianakos G., Pallas K. Hydrogeochemical characteristics and genetic implications of Edipsos thermal springs, north Euboea, Greece 2009 Central European Journal of Geosciences 1 3 241 250 10.2478/v10085-009-0019-2 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-68349148469&doi=10.2478%2fv10085-009-0019-2&partnerID=40&md5=31528ed80eadcbf1c4194d02e02b8b9a
 39. Stamatakis M., Tziritis E., Evelpidou N. The geochemistry of Boron-rich groundwater of the Karlovassi Basin, Samos Island, Greece 2009 Central European Journal of Geosciences 1 2 207 218 10.2478/v10085-009-0017-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-67651049360&doi=10.2478%2fv10085-009-0017-4&partnerID=40&md5=d851cc8190d5442941800edd603586d5
 40. Tziritis E. Groundwater and soil geochemistry of the Eastern Kopaida region (Beotia, central Greece) 2009 Central European Journal of Geosciences 1 2 219 226 10.2478/v10085-009-0011-x https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-67651021511&doi=10.2478%2fv10085-009-0011-x&partnerID=40&md5=5bf5079cac0795c307afea7041f056af
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1. Sustainable water reuse practices improving safety in agriculture, food and environment (SAFE) – PRIMA Programme. Duration: 2022-2025. Role: Research team member
 2. Safeguarding the livelihood of rural communities and the environment in the Mediterranean through nature-based solutions (Mara-Mediterra). PRIMA Programme. Duration: 2022-2025. Role: Research team member
 3. Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources (CO2toCH4) – LIFE20 CCm/GR/001642. Duration: 2021-2025. Role: Research team member
 4. "Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertainf future (LENSES) - PRIMA Programme
  Duration: 2021-2024. Role: Research team member, https://www.lenses-prima.eu/"
 5. "Salinization of critical groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: Identification, risk assessment and sustainable management with the use of integrated modelling and smart ICT tools (MEDSAL) – PRIMA Programme.
  Duration: 2019-2022. Role: Project Coordinator, Principal Investigator of research team, https://medsal.eu/"
 6. " Agricultural Interoperability and Analysis System (ATLAS) – HORIZON 2020
  Duration: 2019-2022. Role: Research team member. https://www.atlas-h2020.eu/"
 7. "Providing services for management of natural resources (Re-Source) – INTERREG V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 Programme.
  Duration: 2019-2020. Role: Research team member, https://re-sourcebalkanmed.eu/"
 8. "Recovery of olive oil by-products through bio/hydrochars production for agricultural soil fertilization and environment preservation (FERTICHAR) – ARIMNet2 Programme.
  Duration: 2018-2020. Role: Research team member, https://www.fertichar.net/index.php/en/"
 9. "Promoting water efficiency and supporting the shift towards a climate resilient agriculture in Mediterranean countries (AgroClimaWater) – LIFE 14 Programme.
  Duration: 2017-2020. Role: Research team member, http://www.lifeagroclimawater.eu/"
 10. "Integrated modelling and management of nitrogen pollution in selected Greek and German catchment areas – Programme for the promotion of the exchange and the scientific cooperation between Greece and Germany IKYDA2011
  Duration: 2010-2014. Role: Research team member"
 11. "Establishment of impact assessment procedure as a tool for the sustainability of agro-ecosystem: the case of Mediterranean olives (SAGE10) – LIFE+ Environment Programme.
  Duration: 2010-2014. Role: Research team member, http://www.sage10.gr/index.php/en/"
 12. "Strategic Plan for the adaptation and application of the principles for the sustainable use of pesticides in a vulnerable ecosystem (ECOPEST) - LIFE+ Environment Programme
  Duration: 2008-2011. Role: Research team member, http://www.ecopest.gr/index.php?lang=el"
 13. "The use of clay-rich rocks and mining wastes in the production of lightweight aggregates with thermal insulation properties Bilateral Greek-Romanian Research Programme
  Duration: 2006-2007. Role: Research team member"
Εθνικά Ανταγωνιστικά
 1. "Use of industrial mining wastes to the production of innovative fire-retardant raw materials (MagWasteVal) – Greek National Research Programme EDK.
  Duration: 2018-2020. Role: Research team member, https://magwasteval.gr/el/"
 2. "Hydrogeochemical and environmental study of Samos Island and research of correlation between elevated values of soluble salts and depositions of Industrial Minerals (Borates, Niter, Celestine) – Pithagoras II Programme
  Duration: 2005-2007. Role: Research team member"
Αναπτυξιακά
 1. Μελέτη υλοποίησης της ανασυγκρότησης αγροδιατροφικού τομέα Β. Εύβοιας , Χρηματοδότηση Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ

ΕΛΓΟ

Login