Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Subject: Natural wastewater treatment systems – reuse for irrigation, Groundwater management, Land improvements, Lubrication. 

Research Unit: Thermi, Thessaloniki (Headquarters)


e-mail: f.papadopoulos@swri.gr
Telephone: +30 2310 473429
External: 301 

Image
All  From 2017
Quotations   
h-index   
i10-index   

Frantzis Papadopoulos
Institute Director

Image
Image
Image

Metrics overview

 28  306  8
 Documents by author    Citations by 288 documents    h-index
Image
Image
Image
Scopus Indexed
 1. Chatzistathis T., Monokrousos N., Psoma P., Tziachris P., Metaxa I., Strikos G., Papadopoulos F.H., Papadopoulos A.H.,"How fully productive olive trees (Olea europaea L., cv. 'Chondrolia Chalkidikis') manage to over-satisfy their P nutritional needs under low Olsen P availability in soils?",2020,"Scientia Horticulturae","265",,"109251","","",,"10.1016/j.scienta.2020.109251","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078944060&doi=10.1016%2fj.scienta.2020.109251&partnerID=40&md5=2c32a9c50e9183a62b1fccaa7e396f85",2-s2.0-85078944060
 2. Aschonitis V.G., Lekakis E., Tziachris P., Doulgeris C., Papadopoulos F., Papadopoulos A., Papamichail D.,"A ranking system for comparing models’ performance combining multiple statistical criteria and scenarios: The case of reference evapotranspiration models",2019,"Environmental Modelling and Software","114",,,"98","111",,"10.1016/j.envsoft.2019.01.005","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060959346&doi=10.1016%2fj.envsoft.2019.01.005&partnerID=40&md5=8616f01e4a3ffe45943d05fbdfccfa70",2-s2.0-85060959346
 3. Papaioannou D., Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P.H., Papadopoulos F., Psoma P., Mehra A.,"Simulation of soil heavy metal pollution environmental stress on plant growth characteristics in the presence of wastewater",2019,"Global Nest Journal","21","1",,"23","29",,"10.30955/gnj.002758","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85063465104&doi=10.30955%2fgnj.002758&partnerID=40&md5=17b38ff4db585b25f6581ee4ddeb5aeb",2-s2.0-85063465104
 4. Papaioannou D., Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P.H., Papadopoulos F., Psoma P.,"Interrelationships of metal transfer factor under wastewater reuse and soil pollution",2018,"Journal of Environmental Management","216",,,"328","336",,"10.1016/j.jenvman.2017.04.008","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85018644048&doi=10.1016%2fj.jenvman.2017.04.008&partnerID=40&md5=1d77ce626b12855f1ba16e8fc7b3003c",2-s2.0-85018644048
 5. Tziachris P., Metaxa E., Papadopoulos F., Papadopoulou M.,"Spatial modelling and prediction assessment of soil iron using Kriging interpolation with pH as auxiliary information",2017,"ISPRS International Journal of Geo-Information","6","9","283","","",,"10.3390/ijgi6090283","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85029332383&doi=10.3390%2fijgi6090283&partnerID=40&md5=b045b1606f7af64bd6815d9b17ced3e4",2-s2.0-85029332383
 6. Tziachris P., Lekakis E., Zambetoglou K., Metaxa I., Papadopoulos F.,"A Case Study of the Effects of Sewage Sludge Application on Soil Properties and Heavy Metal Availability in the Thessaloniki Plain (Greece)",2017,"Waste and Biomass Valorization","8","5",,"1803","1811",,"10.1007/s12649-016-9766-z","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85001716947&doi=10.1007%2fs12649-016-9766-z&partnerID=40&md5=3a619313b56b8cb7c958bdf6e2061be5",2-s2.0-85001716947
 7. Giannakopoulos E., Kalavrouziotis I.K., Dimitrelos H., Koukoulakis P.H., Varnavas S.P., Papadopoulos F.,"Evaluation of interactions among sewage sludge bioavailable metals from WWTPs using DTPA agent",2017,"Desalination and Water Treatment","71",,,"25","31",,"10.5004/dwt.2017.20436","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85020294061&doi=10.5004%2fdwt.2017.20436&partnerID=40&md5=631f5f6e2aad18658f6f63f6a065ad68",2-s2.0-85020294061
 8. Papaioannou D., Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P.H., Papadopoulos F.,"Critical ranges of pollution indices: a tool for predicting soil metal pollution under long-term wastewater reuse",2017,"Toxicological and Environmental Chemistry","99","2",,"197","208",,"10.1080/02772248.2016.1189555","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84971441774&doi=10.1080%2f02772248.2016.1189555&partnerID=40&md5=894cc04a4046fccdde7851061422f0fa",2-s2.0-84971441774
 9. Papaioannou D., Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P.H., Papadopoulos F., Psoma P.,"Metal fixation under soil pollution and wastewater reuse",2017,"Desalination and Water Treatment","65",,,"43","51",,"10.5004/dwt.2017.20283","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85020219934&doi=10.5004%2fdwt.2017.20283&partnerID=40&md5=91964cd5dc1e200a01d2e36da36c32fa",2-s2.0-85020219934
 10. Papaioannou D., Kalavrouziotis I.K., Koukoulakis P., Papadopoulos F.,"A proposed method for the assessment of the interactive heavy metal accumulation in soils",2015,"Global Nest Journal","17","4",,"835","846",,"10.30955/gnj.001781","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84951062517&doi=10.30955%2fgnj.001781&partnerID=40&md5=a1c429953f2a5eb5f8af7d7676f17953",2-s2.0-84951062517
 11. Iatrou M., Papadopoulos A., Papadopoulos F., Dichala O., Psoma P., Bountla A.,"Determination of Soil-Available Micronutrients using the DTPA and Mehlich 3 Methods for Greek Soils Having Variable Amounts of Calcium Carbonate",2015,"Communications in Soil Science and Plant Analysis","46","15",,"1905","1912",,"10.1080/00103624.2015.1068322","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84940437078&doi=10.1080%2f00103624.2015.1068322&partnerID=40&md5=a4875e9b0731fdd412f6153f1740f610",2-s2.0-84940437078
 12. Papadopoulos F.H., Metaxa E.G., Iatrou M.N., Papadopoulos A.H.,"Evaluation of performance of full-scale duckweed and algal ponds receiving septage",2014,"Water Environment Research","86","12",,"2309","2316",,"10.2175/106143014X14062131178754","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84924927431&doi=10.2175%2f106143014X14062131178754&partnerID=40&md5=9597ffc7e60acd6b506f0221fb51f6e7",2-s2.0-84924927431
 13. Iatrou M., Papadopoulos A., Papadopoulos F., Dichala O., Psoma P., Bountla A.,"Determination of Soil Available Phosphorus using the Olsen and Mehlich 3 Methods for Greek Soils Having Variable Amounts of Calcium Carbonate",2014,"Communications in Soil Science and Plant Analysis","45","16",,"2207","2214",,"10.1080/00103624.2014.911304","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84906761696&doi=10.1080%2f00103624.2014.911304&partnerID=40&md5=cbd6e0052f34b2f30e5491e76efa15e0",2-s2.0-84906761696
 14. Papadopoulos A., Papadopoulos F., Tziachris P., Metaxa I., Iatrou M.,"Site specific agricultural soil management with the use of new technologies",2014,"Global Nest Journal","16","1",,"59","67",,"10.30955/gnj.001203","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84899976946&doi=10.30955%2fgnj.001203&partnerID=40&md5=16971ac301dc6104a243e62b2fa9fee5",2-s2.0-84899976946
 15. Papadopoulos A., Iatrou M., Papadopoulos F., Metaxa I., Theodoridou S., Kalogeropoulos K., Kiparissi S.,"Preliminary results for standardization of ndvi using soil nitrates in corn growing",2014,"Fresenius Environmental Bulletin","23","2",,"348","354",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896525915&partnerID=40&md5=4873eb11ec7c905c349a5c89857570fa",2-s2.0-84896525915
 16. Papadopoulos F.H., Tsihrintzis V.A., Zdragas A.G.,"Removal of faecal bacteria from septage by treating it in a full-scale duckweed-covered pond system",2011,"Journal of Environmental Management","92","12",,"3130","3135",,"10.1016/j.jenvman.2011.08.008","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80052897692&doi=10.1016%2fj.jenvman.2011.08.008&partnerID=40&md5=2598d06e84724c668a85aa8b8ab4e3a6",2-s2.0-80052897692
 17. Papadopoulos F.H., Tsihrintzis V.A.,"Assessment of a full-scale duckweed pond system for septage treatment",2011,"Environmental Technology","32","7",,"795","804",,"10.1080/09593330.2010.514009","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959457035&doi=10.1080%2f09593330.2010.514009&partnerID=40&md5=ddaf96d1d82c15bb6ea53b13a755b022",2-s2.0-79959457035
 18. Papadopoulos F., Prochaska C., Papadopoulos A., Eskridge K., Kalavrouziotis I.,"Mn and zn micronutrients concentrations in acidic soils and source identification using multivariate statistical methods",2009,"Communications in Soil Science and Plant Analysis","40","15-16",,"2357","2371",,"10.1080/00103620903111285","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70449723220&doi=10.1080%2f00103620903111285&partnerID=40&md5=ea30d8bb21ff8b8c4c17df36200d0ab6",2-s2.0-70449723220
 19. Papadopoulos F., Parissopoulos G., Papadopoulos A., Zdragas A., Ntanos D., Prochaska C., Metaxa I.,"Assessment of reclaimed municipal wastewater application on rice cultivation",2009,"Environmental Management","43","1",,"135","143",,"10.1007/s00267-008-9221-4","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-57749197805&doi=10.1007%2fs00267-008-9221-4&partnerID=40&md5=692130b21f4c6633f4adb6431816cc29",2-s2.0-57749197805
 20. Papadopoulos A., Papagianopoulou A., Parissopoulos G., Papadopoulos F., Metaxa I.,"Thermal stratification in wastewater stabilization ponds under temperate climatic conditions",2007,"Fresenius Environmental Bulletin","16","9 A",,"1093","1099",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34848883712&partnerID=40&md5=083539827cc08b583d3b306b9755af9b",2-s2.0-34848883712
 21. Papadopoulos A., Prochaska C., Papadopoulos F., Gantidis N., Metaxa E.,"Determination and evaluation of cadmium, copper, nickel, and zinc in agricultural soils of western Macedonia, Greece",2007,"Environmental Management","40","4",,"719","726",,"10.1007/s00267-007-0073-0","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34648816152&doi=10.1007%2fs00267-007-0073-0&partnerID=40&md5=f9a58a9bcfbdab17f5ab82f2b717db7c",2-s2.0-34648816152
 22. Papadopoulos F., Papadopoulos A., Parissopoulos G., Zdragas A., Metaxa I.,"Sand filtration of naturally treated wastewater for irrigation reuse",2007,"Fresenius Environmental Bulletin","16","8",,"875","879",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34548319745&partnerID=40&md5=05815716658c29cd9db47d2629d33b21",2-s2.0-34548319745
 23. Papadopoulos F., Papadopoulos A., Parissopouios G., Zdragas A., Metaxa I.,"The treatment of septage using stabilization ponds",2007,"Fresenius Environmental Bulletin","16","4",,"385","392",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-34247191182&partnerID=40&md5=6229a479a6868e1b4f2d0088b0ca0de5",2-s2.0-34247191182
 24. Papadopoulos A., Parissopoulos G., Papadopoulos F., Papagianopoulou A., Karteris A.,"Impact of effluent recirculation on stabilization pond performance",2004,"Water, Air, and Soil Pollution: Focus","4","4-5",,"157","167",,"10.1023/B:WAFO.0000044795.24099.87","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-5644297446&doi=10.1023%2fB%3aWAFO.0000044795.24099.87&partnerID=40&md5=277b97617fc0602f121ff4508acfc4e0",2-s2.0-5644297446
 25. Parissopoulos G.A., Papadopoulos A., Papadopoulos F., Karteris A.,"Comparative design and performance analysis of three different in configuration waste stabilization ponds pilot units in a mediterranean-temperate climate",2003,"Water Science and Technology: Water Supply","3","4",,"193","200",,"10.2166/ws.2003.0062","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0042383173&doi=10.2166%2fws.2003.0062&partnerID=40&md5=95a19175aca50cb3e058df9057b7dfa7",2-s2.0-0042383173
 26. Papadopoulos A., Parisopoulos G., Papadopoulos F., Karteris A.,"Sludge accumulation pattern in an anaerobic pond under Mediterranean climatic conditions",2003,"Water Research","37","3",,"634","644",,"10.1016/S0043-1354(02)00307-X","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0037212368&doi=10.1016%2fS0043-1354%2802%2900307-X&partnerID=40&md5=e740d02b9a5ced9a93e5bc09671ddbfe",2-s2.0-0037212368
 27. Maloupa E., Traka-Mavrona K., Papadopoulos A., Papadopoulos F., Pateras D.,"Wastewater re-use in horticultural crops growing in soil and soilless media",1999,"Acta Horticulturae","481",,,"603","607",,"10.17660/actahortic.1999.481.71","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33745093612&doi=10.17660%2factahortic.1999.481.71&partnerID=40&md5=880bbc096d28840d5fc636d0d90e6361",2-s2.0-33745093612
 28. Traka-Mavrona Ek., Maloupa E., Papadopoulos F., Papadopoulos A.,"Response of greenhouse tomatoes to wastewater fertigation in soilless cultivation",1998,"Acta Horticulturae","458",,,"411","415",,"10.17660/actahortic.1998.458.54","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84879524564&doi=10.17660%2factahortic.1998.458.54&partnerID=40&md5=d7b8635ce6552b3fcab6376827766e43",2-s2.0-84879524564
International
 1.  Διαχειριστής ευρωπαϊκού προγράμματος ENVIREG “Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στη γεωργία”, 1992-1993,  (320.000 €)
  • Συντονιστής  ευρωπαϊκού προγράμματος  INTERREG IIc, “Πιλοτική εφαρμογή φυσικών συστημάτων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησή τους στη νήσο Λήμνο”, 1999-2001, (587.000 €)
Nationally
 1. Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας ΕΘΙΑΓΕ προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ, “Ανάκτηση  αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση φυσικών συστημάτων και επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση και ανάπλαση υγροτόπων ”, 1995-1997, (ΕΘΙΑΓΕ 940.000 €)
 2. Υπεύθυνος σε εθνικά προγράμματα (περίπου 70) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3.500.000 €.

ΕΛΓΟ

Login