Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωχωρικές πληροφορίες με νέες τεχνολογίες στους εδαφοϋδατικούς πόρους στον αγροτικό τομέα
Μονάδα: Μονάδα Θέρμης Θεσσαλονίκης


e-mail: p.tziachris@swri.gr
Τηλέφωνο: 2310473429
Εσωτερικό: 313

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   159 152 
h-index   7
i10-index   4

Πααγιώτης Τζιαχρής
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 12 115
 Αριθμός Δημοσιέυσεων    Σύνολο Αναφορώναπο 111 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ Παναγιώτης Τζιαχρής είναι Εντεταλμένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων,του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - Δήμητρα με αντικείμενο τις Γεωχωρικές πληροφορίες με νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην ανάλυση, σχεδιασμό και διαχείριση χωρικών δεδομένων και διδακτορικό στην εθνική υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Εργάζεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως προϊστάμενος του Τμήματος Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) από το 2002 και ως ερευνητής από το 2017. Παράλληλα διδάσκει το μάθημα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για 12 χρόνια, στο Διεθνές Πανεπιστήμο της Ελλάδας και στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή- Perrotis college για 2 χρόνια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, η γεωστατιστική, το online GIS (WEB GIS), και η μηχανική μάθηση σε εδαφοϋδατικούς πόρους. Έχει περισσότερες από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή/εθνικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, έχει επιλεγεί ως κριτής σε 10 περιοδικά SCI και ήταν ο προσκεκλημένος συντάκτης στο ειδικό τεύχος του International Journal of Geo-information (IJGI) με τίτλο "Integrating GIS and Remote Sensing in Soil Mapping and Modeling". Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή προγράμματα.

Scopus Indexed
 1. Tziachris P., Aschonitis V., Metaxa E., Bountla A.,"A soil parameter dataset collected by agricultural farms in northern Greece",2022,"Data in Brief","43",,"108408","","",,"10.1016/j.dib.2022.108408","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85132869757&doi=10.1016%2fj.dib.2022.108408&partnerID=40&md5=57c342cf24b0354acac6f32e38ac8b50",2-s2.0-85132869757
 2. Nikou M., Tziachris P.,"Prediction and Uncertainty Capabilities of Quantile Regression Forests in Estimating Spatial Distribution of Soil Organic Matter",2022,"ISPRS International Journal of Geo-Information","11","2","130","","",,"10.3390/ijgi11020130","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85124570664&doi=10.3390%2fijgi11020130&partnerID=40&md5=81a2ceac17cb47491ea2478ee7c2370d",2-s2.0-85124570664
 3. Babakos K., Papamichail D., Tziachris P., Pisinaras V., Demertzi K., Aschonitis V.,"Assessing the robustness of pan evaporation models for estimating reference crop evapotranspiration during recalibration at local conditions",2020,"Hydrology","7","3","62","1","17",,"10.3390/hydrology7030062","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095803463&doi=10.3390%2fhydrology7030062&partnerID=40&md5=e27995b6a61468fd95bf9518c6d20b33",2-s2.0-85095803463
 4. Chatzistathis T., Monokrousos N., Psoma P., Tziachris P., Metaxa I., Strikos G., Papadopoulos F.H., Papadopoulos A.H.,"How fully productive olive trees (Olea europaea L., cv. 'Chondrolia Chalkidikis') manage to over-satisfy their P nutritional needs under low Olsen P availability in soils?",2020,"Scientia Horticulturae","265",,"109251","","",,"10.1016/j.scienta.2020.109251","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078944060&doi=10.1016%2fj.scienta.2020.109251&partnerID=40&md5=2c32a9c50e9183a62b1fccaa7e396f85",2-s2.0-85078944060
 5. Tziachris P., Aschonitis V., Chatzistathis T., Papadopoulou M., Doukas I.J.D.,"Comparing machine learning models and hybrid geostatistical methods using environmental and soil covariates for soil pH prediction",2020,"ISPRS International Journal of Geo-Information","9","4","276","","",,"10.3390/ijgi9040276","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083809355&doi=10.3390%2fijgi9040276&partnerID=40&md5=c1a068bcccda05ab86a0a1fdcba6bd4b",2-s2.0-85083809355
 6. Aschonitis V., Karydas C.G., Iatrou M., Mourelatos S., Metaxa I., Tziachris P., Iatrou G.,"An integrated approach to assessing the soil quality and nutritional status of large and long-term cultivated rice agro-ecosystems",2019,"Agriculture (Switzerland)","9","4","80","","",,"10.3390/agriculture9040080","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075227934&doi=10.3390%2fagriculture9040080&partnerID=40&md5=70080a749f96d4b2263967ce4df30a2a",2-s2.0-85075227934
 7. Aschonitis V.G., Lekakis E., Tziachris P., Doulgeris C., Papadopoulos F., Papadopoulos A., Papamichail D.,"A ranking system for comparing models’ performance combining multiple statistical criteria and scenarios: The case of reference evapotranspiration models",2019,"Environmental Modelling and Software","114",,,"98","111",,"10.1016/j.envsoft.2019.01.005","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060959346&doi=10.1016%2fj.envsoft.2019.01.005&partnerID=40&md5=8616f01e4a3ffe45943d05fbdfccfa70",2-s2.0-85060959346
 8. Chatzistathis T., Papadakis I.E., Papaioannou A., Dichala O., Giannakoula A., Kostas S., Tziachris P.,"Genotypic tolerance of two Punica granatum L. cultivars (‘Wonderful’ and ‘Acco’) to serpentine stress",2019,"Scientia Horticulturae","247",,,"344","355",,"10.1016/j.scienta.2018.12.027","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059100723&doi=10.1016%2fj.scienta.2018.12.027&partnerID=40&md5=2d154f6252ba0559e460df1aef086f51",2-s2.0-85059100723
 9. Tziachris P., Aschonitis V., Chatzistathis T., Papadopoulou M.,"Assessment of spatial hybrid methods for predicting soil organic matter using DEM derivatives and soil parameters",2019,"Catena","174",,,"206","216",,"10.1016/j.catena.2018.11.010","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056796423&doi=10.1016%2fj.catena.2018.11.010&partnerID=40&md5=3f3c61982ef7144287b6a67d6292f9a9",2-s2.0-85056796423
 10. Tziachris P., Metaxa E., Papadopoulos F., Papadopoulou M.,"Spatial modelling and prediction assessment of soil iron using Kriging interpolation with pH as auxiliary information",2017,"ISPRS International Journal of Geo-Information","6","9","283","","",,"10.3390/ijgi6090283","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85029332383&doi=10.3390%2fijgi6090283&partnerID=40&md5=b045b1606f7af64bd6815d9b17ced3e4",2-s2.0-85029332383
 11. Tziachris P., Lekakis E., Zambetoglou K., Metaxa I., Papadopoulos F.,"A Case Study of the Effects of Sewage Sludge Application on Soil Properties and Heavy Metal Availability in the Thessaloniki Plain (Greece)",2017,"Waste and Biomass Valorization","8","5",,"1803","1811",,"10.1007/s12649-016-9766-z","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85001716947&doi=10.1007%2fs12649-016-9766-z&partnerID=40&md5=3a619313b56b8cb7c958bdf6e2061be5",2-s2.0-85001716947
 12. Papadopoulos A., Papadopoulos F., Tziachris P., Metaxa I., Iatrou M.,"Site specific agricultural soil management with the use of new technologies",2014,"Global Nest Journal","16","1",,"59","67",,"10.30955/gnj.001203","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84899976946&doi=10.30955%2fgnj.001203&partnerID=40&md5=16971ac301dc6104a243e62b2fa9fee5",2-s2.0-84899976946
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1.  Dual cropping system, Genetic Diversity, Decision support and Digital tool for Designing Eco-efficient Cereal-Legume Integrated food value Chain in the Mediterranean Basin-D4Declic, 2018-2022,ARIMNet2 , Working package leader
 2. Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data"-GS Soil, 2009-2012, 7th EU-Framework Programme (FP7) eContentplus project, Μέλος επιστημονικής ομάδας
Εθνικά Ανταγωνιστικά
 1.  Σχεδίαση υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της καλλιέργειας του ροδάκινου -SustainablePeach, ΦΑΣΗ 1, ΠΑΑ -ΜΕΤΡΟ 16.1-16.2, Μέλος ερευνητικής ομάδας
 2. Εξοικονόμηση νερού και μείωση εισροών λιπασμάτων στους αμπελώνες της Κεφαλονιάς - αμπελώνες της Κεφαλονιάς, ΦΑΣΗ 1, ΠΑΑ -ΜΕΤΡΟ 16.1-16.2, Μέλος ερευνητικής ομάδας
Αναπτυξιακά
 1.  Διερεύνηση της γονιμότητας της ΓΕΟΚ-ΟΠ-ΕΓΑ για την εφαρμογή συμβουλευτικής λίπανσης με GIS, κατά τα έτη 2021-2024, Επιστ. Υπεύθυνος
 2. Εδαφολογικές μελέτες ΠΕ Γρεβενών, 2018-2020, Επιστ. Υπεύθυνος
 3. Διερεύνηση της γονιμότητας των εδαφών οπωρώνων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού για την εφαρμογή συμβουλευτικής λίπανσης με GIS, περιόδου 2017-2020, Επιστ. Υπεύθυνος
 4. Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης των ελαιώνων της Λέσβου, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου, μέσω συνδυαστικών αποτελεσμάτων γονιμότητας εδαφών και φυλλοδιαγνωστικής, 2021-2024, Μέλος ερευνητικής ομάδας
 5. Λίπανση Οπωρώνων Ροδακινιάς στον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, 2022-2023,Μέλος ερευνητικής ομάδας
 6. Καινοτόμο πρωτόκολλο λίπανσης οπωρώνων ροδακινιάς του Α.Σ.Ο.Π. Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», με στόχο τον εξορθολογισμό των εισροών λιπασμάτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας, 2021-2024, Μέλος ερευνητικής ομάδας
 7. Διερεύνηση της θρεπτικής κατάστασης και εκτίμηση των λιπαντικών δόσεων σε ορυζώνες με μέθοδο γεωργίας ακριβείας συνδυαστικής τηλεπισκόπησης, εδαφοανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής, 2019-2021, Μέλος ερευνητικής ομάδας
 8. Διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων εδαφών για διάθεση επεξεργασμένης αστικής ιλύος της ΕΥΑΘ σε αγροκτήματα Ν. Θεσσαλονίκης, 2016-2018, Μέλος ερευνητικής ομάδας
  Εδαφολογική μελέτη μείωσης των εισροών χημικών λιπασμάτων και ορθολογικής διαχείρισης των εδαφοϋδατικών πόρων Ν. Κοζάνης ( Δήμου Δ. Υψηλάντου,Δήμου Μουρικίου,Δήμου Ασκίου ,Δήμου Ελλησπόντου,Δήμου Ελίμειας,Δήμου Σερβίων, Κοινότητας Λιβαδερού), 2005-2007, Μέλος επιστημονικής ομάδας
 9. Χαρτογράφηση και Ταξινόμηση Εδαφών Ν. Θεσσαλονίκης, Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Νερών, Άρδευση και Προστασία του Εδάφους, των Επιφανειακών και Υπογείων Νερών καθώς και η Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων, 2002-2005, Μέλος επιστημονικής ομάδας

ΕΛΓΟ

Login