Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: 
Μονάδα:Ερευνητική Μονάδα Σίνδου


e-mail:p.dalampakis@swri.gr
Τηλέφωνο:2310 798790
Εσωτερικό:110

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   426  199
h-index   13 8
i10-index   18

Δρ.Πασχάλης Δαλαμπάκης
Κύριος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 Αριθμός Δημοσιέυσεων   Σύνολο Αναφορώναπο  έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Scopus
  1. Dalampakis P., Papachristou M., Neofotistos P. Geothermal resources assessment using temperature–depth relationships in the fault-controlled hydrothermal system of Aristino-Traianoupolis area, Northern Greece 2022 Geothermal Energy 10 1 22 10.1186/s40517-022-00232-4 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85139261137&doi=10.1186%2fs40517-022-00232-4&partnerID=40&md5=774b1d1ef17ed1a4d879611ca696ce6d 2-s2.0-85139261137
  2. Dotsika E., Dalampakis P., Spyridonos E., Diamantopoulos G., Karalis P., Tassi M., Raco B., Arvanitis A., Kolios N., Michelot J.L. Chemical and isotopic characterization of the thermal fluids emerging along the North–Northeastern Greece 2021 Scientific Reports 11 1 16291 10.1038/s41598-021-95656-6 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85112294703&doi=10.1038%2fs41598-021-95656-6&partnerID=40&md5=d69b4f608f4ed097253c18fa4f01df39 2-s2.0-85112294703
  3. Gemitzi A., Dalampakis P., Falalakis G. Detecting geothermal anomalies using Landsat 8 thermal infrared remotely sensed data 2021 International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 96 102283 10.1016/j.jag.2020.102283 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110760910&doi=10.1016%2fj.jag.2020.102283&partnerID=40&md5=6a3717c58f7618d526cfd22d85235a2f 2-s2.0-85110760910
  4. Doulgeris C., Koukouli P., Georgiou P., Dalampakis P., Karpouzos D. Assessment of minimum water level in lakes and reservoirs based on their morphological and hydrological features 2020 Hydrology 7 4 83 1 14 10.3390/hydrology7040083 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095844547&doi=10.3390%2fhydrology7040083&partnerID=40&md5=98f19801880d64942e80f716f2d3a8eb 2-s2.0-85095844547
  5. Dalampakis P., Gelegenis J., Ilias A., Ladas A., Kolios P. Technical and economic assessment of geothermal soil heating systems in row covered protected crops: A case study from Greece 2017 Applied Energy 203 201 218 10.1016/j.apenergy.2017.06.029 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85020886235&doi=10.1016%2fj.apenergy.2017.06.029&partnerID=40&md5=31b21896271331c4edc80edd0b9c24e4 2-s2.0-85020886235

ΕΛΓΟ

Login