Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας
Μονάδα: Μονάδα Θέρμης Θεσσαλονίκης


e-mail: p.kougias@swri.gr, p.kougias@elgo.gr
Τηλέφωνο:+30 2310 473 429
Εσωτερικό: 110

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   5153 4818
h-index   41 40
i10-index   68 67

Δρ. Παναγιώτης Κούγιας
Κύριος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 87  3943 38 
 Αριθμός Δημοσιέυσεων    Σύνολο Αναφορώναπο 2363 έγγραφα.   h-index. 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, τη διαμόρφωση βιοαντιδραστήρων, τη βελτιστοποίηση αναερόβιων βιοδιεργασιών και την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τη διαχείριση οργανικών και υγρών αποβλήτων. Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες περιλαμβάνουν τόσο πρακτικές και τεχνολογικές πτυχές στο πλαίσιο της μηχανικής βιολογικών διεργασιών όσο και μεθοδολογικά ζητήματα στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία. Κύριες ασχολίες αφορούν σε έργα που σχετίζονται με την παραγωγή και αναβάθμιση του βιοαερίου, την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενσης αξίας από βιολογικές διεργασίες και την περιβαλλοντική μικροβιολογία. Τα καινοτόμα αποτελέσματα της έρευνάς μου έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά με κριτές και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (>200 επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκ των οποίων >80 δημοσιεύσεις ISI, H-index 37). Τέλος, έχω μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων, ως επιστημονικός υπεύθυνος, συντονιστής ή επικεφαλής ενοτήτων εργασίας (ΓΓΕΚ, ERANET, LIFE, Horizon)

Scopus Indexed
 1. Rossi A., Morlino M.S., Gaspari M., Basile A., Kougias P., Treu L., Campanaro S.,"Analysis of the anaerobic digestion metagenome under environmental stresses stimulating prophage induction",2022,"Microbiome","10","1","125","","",,"10.1186/s40168-022-01316-w","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85135981339&doi=10.1186%2fs40168-022-01316-w&partnerID=40&md5=1da3375c26dfba9ab27d188946c08588",2-s2.0-85135981339
 2. De Bernardini N., Basile A., Zampieri G., Kovalovszki A., De Diego Diaz B., Offer E., Wongfaed N., Angelidaki I., Kougias P.G., Campanaro S., Treu L.,"Integrating metagenomic binning with flux balance analysis to unravel syntrophies in anaerobic CO2 methanation",2022,"Microbiome","10","1","117","","",,"10.1186/s40168-022-01311-1","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85135221156&doi=10.1186%2fs40168-022-01311-1&partnerID=40&md5=6fbbdf85461fd5eee08d3e58b749afbb",2-s2.0-85135221156
 3. Mitraka G.-C., Kontogiannopoulos K.N., Batsioula M., Banias G.F., Zouboulis A.I., Kougias P.G.,"A Comprehensive Review on Pretreatment Methods for Enhanced Biogas Production from Sewage Sludge",2022,"Energies","15","18","6536","","",,"10.3390/en15186536","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85138767465&doi=10.3390%2fen15186536&partnerID=40&md5=c02cc6f9d3eab6e6c8bf1ba0d69024d1",2-s2.0-85138767465
 4. Abbaszadeh L., Koutra E., Tsigkou K., Gaspari M., Kougias P.G., Kornaros M.,"Nitrification upon Nitrogen Starvation and Recovery: Effect of Stress Period, Substrate Concentration and pH on Ammonia Oxidizers’ Performance",2022,"Fermentation","8","8","387","","",,"10.3390/fermentation8080387","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85136570720&doi=10.3390%2ffermentation8080387&partnerID=40&md5=edf3a7c562a0be86137d5f23a5d3542c",2-s2.0-85136570720
 5. Mitraka G.-C., Kontogiannopoulos K.N., Tsivintzelis I., Zouboulis A.I., Kougias P.G.,"Optimization of supercritical carbon dioxide explosion for sewage sludge pre-treatment using response surface methodology",2022,"Chemosphere","297",,"133989","","",,"10.1016/j.chemosphere.2022.133989","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85125673233&doi=10.1016%2fj.chemosphere.2022.133989&partnerID=40&md5=1c482878e3f7f9e4d3a00e2c26078d7a",2-s2.0-85125673233
 6. Ghofrani-Isfahani P., Tsapekos P., Peprah M., Kougias P., Zervas A., Zhu X., Yang Z., Jacobsen C.S., Angelidaki I.,"Ex-situ biogas upgrading in thermophilic trickle bed reactors packed with micro-porous packing materials",2022,"Chemosphere","296",,"133987","","",,"10.1016/j.chemosphere.2022.133987","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85125501618&doi=10.1016%2fj.chemosphere.2022.133987&partnerID=40&md5=38b1be363269cf93db44d7e3db7b5421",2-s2.0-85125501618
 7. Anagnostopoulou C., Kontogiannopoulos K.N., Gaspari M., Morlino M.S., Assimopoulou A.N., Kougias P.G.,"Valorization of household food wastes to lactic acid production: A response surface methodology approach to optimize fermentation process",2022,"Chemosphere","296",,"133871","","",,"10.1016/j.chemosphere.2022.133871","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85125112547&doi=10.1016%2fj.chemosphere.2022.133871&partnerID=40&md5=c888d61fa4197902a8fa7d7e9680c6f9",2-s2.0-85125112547
 8. Khoshnevisan B., He L., Xu M., Valverde-Pérez B., Sillman J., Mitraka G.-C., Kougias P.G., Zhang Y., Yan S., Ji L., Carbajales-Dale M., Elyasi S.N., Marami H., Tsapekos P., Liu H., Angelidaki I.,"From renewable energy to sustainable protein sources: Advancement, challenges, and future roadmaps",2022,"Renewable and Sustainable Energy Reviews","157",,"112041","","",,"10.1016/j.rser.2021.112041","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85129369711&doi=10.1016%2fj.rser.2021.112041&partnerID=40&md5=2af147b78c26f19ddcd51a54e3447537",2-s2.0-85129369711
 9. Palù M., Peprah M., Tsapekos P., Kougias P., Campanaro S., Angelidaki I., Treu L.,"In-situ biogas upgrading assisted by bioaugmentation with hydrogenotrophic methanogens during mesophilic and thermophilic co-digestion",2022,"Bioresource Technology","348",,"126754","","",,"10.1016/j.biortech.2022.126754","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85123873475&doi=10.1016%2fj.biortech.2022.126754&partnerID=40&md5=c4e10f211316efd02df992f2196352a8",2-s2.0-85123873475
 10. Tsigkou K., Terpou A., Treu L., Kougias P.G., Kornaros M.,"Thermophilic anaerobic digestion of olive mill wastewater in an upflow packed bed reactor: Evaluation of 16S rRNA amplicon sequencing for microbial analysis",2022,"Journal of Environmental Management","301",,"113853","","",,"10.1016/j.jenvman.2021.113853","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85116298614&doi=10.1016%2fj.jenvman.2021.113853&partnerID=40&md5=2be675b15414933b3f3268e29828017f",2-s2.0-85116298614
 11. Tsapekos P., Alvarado-Morales M., Kougias P.G., Treu L., Angelidaki I.,"Enhancing anaerobic digestion of agricultural residues by microaerobic conditions",2021,"Biomass Conversion and Biorefinery","11","6",,"2325","2333",,"10.1007/s13399-019-00430-4","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85066011207&doi=10.1007%2fs13399-019-00430-4&partnerID=40&md5=d47f62894fdbc6bd903223040fd09867",2-s2.0-85066011207
 12. Ntinas G.K., Bantis F., Koukounaras A., Kougias P.G.,"Exploitation of liquid digestate as the sole nutrient source for floating hydroponic cultivation of baby lettuce (Lactuca sativa) in greenhouses",2021,"Energies","14","21","7199","","",,"10.3390/en14217199","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85118535453&doi=10.3390%2fen14217199&partnerID=40&md5=a43dc2c1631609659c3911526d584aa3",2-s2.0-85118535453
 13. Ghofrani-Isfahani P., Tsapekos P., Peprah M., Kougias P., Zhu X., Kovalovszki A., Zervas A., Zha X., Jacobsen C.S., Angelidaki I.,"Ex-situ biogas upgrading in thermophilic up-flow reactors: The effect of different gas diffusers and gas retention times",2021,"Bioresource Technology","340",,"125694","","",,"10.1016/j.biortech.2021.125694","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85111584250&doi=10.1016%2fj.biortech.2021.125694&partnerID=40&md5=a1c325b9c84afdaf5d9ca17d3a115a13",2-s2.0-85111584250
 14. Tsapekos P., Treu L., Campanaro S., Centurion V.B., Zhu X., Peprah M., Zhang Z., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Pilot-scale biomethanation in a trickle bed reactor: Process performance and microbiome functional reconstruction",2021,"Energy Conversion and Management","244",,"114491","","",,"10.1016/j.enconman.2021.114491","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109442625&doi=10.1016%2fj.enconman.2021.114491&partnerID=40&md5=92538e5ecabaf231eb4821d507130970",2-s2.0-85109442625
 15. Tsapekos P., Kovalovszki A., Alvarado-Morales M., Rudatis A., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Anaerobic co-digestion of macroalgal biomass with cattle manure under high salinity conditions",2021,"Journal of Environmental Chemical Engineering","9","4","105406","","",,"10.1016/j.jece.2021.105406","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104013344&doi=10.1016%2fj.jece.2021.105406&partnerID=40&md5=126ca36b11dd6ddb08f1ada9278683f3",2-s2.0-85104013344
 16. Gaspari M., Treu L., Zhu X., Palù M., Angelidaki I., Campanaro S., Kougias P.G.,"Microbial dynamics in biogas digesters treating lipid-rich substrates via genome-centric metagenomics",2021,"Science of the Total Environment","778",,"146296","","",,"10.1016/j.scitotenv.2021.146296","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85102304282&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2021.146296&partnerID=40&md5=494d1f431f8d4a7371bb4151cd0406b1",2-s2.0-85102304282
 17. Duan N., Kougias P.G., Campanaro S., Treu L., Angelidaki I.,"Evolution of the microbial community structure in biogas reactors inoculated with seeds from different origin",2021,"Science of the Total Environment","773",,"144981","","",,"10.1016/j.scitotenv.2021.144981","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85101011699&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2021.144981&partnerID=40&md5=c5822fc0b9be02c04fdb7178adb57808",2-s2.0-85101011699
 18. Louhasakul Y., Treu L., Kougias P.G., Campanaro S., Cheirsilp B., Angelidaki I.,"Valorization of palm oil mill wastewater for integrated production of microbial oil and biogas in a biorefinery approach",2021,"Journal of Cleaner Production","296",,"126606","","",,"10.1016/j.jclepro.2021.126606","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85102141328&doi=10.1016%2fj.jclepro.2021.126606&partnerID=40&md5=34ab6bb93b7c5a0834334e748f7c9ac6",2-s2.0-85102141328
 19. Kougias P.G., Tsapekos P., Treu L., Kostoula M., Campanaro S., Lyberatos G., Angelidaki I.,"Biological CO2 fixation in up-flow reactors via exogenous H2 addition",2020,"Journal of Biotechnology","319",,,"1","7",,"10.1016/j.jbiotec.2020.05.012","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085579720&doi=10.1016%2fj.jbiotec.2020.05.012&partnerID=40&md5=ec886cd58a0c944f7053bd7ad08d4482",2-s2.0-85085579720
 20. Duan N., Zhang D., Khoshnevisan B., Kougias P.G., Treu L., Liu Z., Lin C., Liu H., Zhang Y., Angelidaki I.,"Human waste anaerobic digestion as a promising low-carbon strategy: Operating performance, microbial dynamics and environmental footprint",2020,"Journal of Cleaner Production","256",,"120414","","",,"10.1016/j.jclepro.2020.120414","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079245844&doi=10.1016%2fj.jclepro.2020.120414&partnerID=40&md5=b3c69289ce7d8892da139b4598e2903a",2-s2.0-85079245844
 21. Campanaro S., Treu L., Rodriguez-R L.M., Kovalovszki A., Ziels R.M., Maus I., Zhu X., Kougias P.G., Basile A., Luo G., Schlüter A., Konstantinidis K.T., Angelidaki I.,"New insights from the biogas microbiome by comprehensive genome-resolved metagenomics of nearly 1600 species originating from multiple anaerobic digesters",2020,"Biotechnology for Biofuels","13","1","25","","",,"10.1186/s13068-020-01679-y","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082299916&doi=10.1186%2fs13068-020-01679-y&partnerID=40&md5=8a8fe03c852aa63385ab7057d6337d50",2-s2.0-85082299916
 22. Zhu X., Campanaro S., Treu L., Seshadri R., Ivanova N., Kougias P.G., Kyrpides N., Angelidaki I.,"Metabolic dependencies govern microbial syntrophies during methanogenesis in an anaerobic digestion ecosystem",2020,"Microbiome","8","1","22","","",,"10.1186/s40168-019-0780-9","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85079586010&doi=10.1186%2fs40168-019-0780-9&partnerID=40&md5=d09957a79fa604d8b5344ee8bc60e424",2-s2.0-85079586010
 23. Tsapekos P., Khoshnevisan B., Alvarado-Morales M., Symeonidis A., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Environmental impacts of biogas production from grass: Role of co-digestion and pretreatment at harvesting time",2019,"Applied Energy","252",,"113467","","",,"10.1016/j.apenergy.2019.113467","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85067067935&doi=10.1016%2fj.apenergy.2019.113467&partnerID=40&md5=551dd4b4d99b9c9e929e94ceb090e9b8",2-s2.0-85067067935
 24. Zhu X., Campanaro S., Treu L., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Novel ecological insights and functional roles during anaerobic digestion of saccharides unveiled by genome-centric metagenomics",2019,"Water Research","151",,,"271","279",,"10.1016/j.watres.2018.12.041","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059342658&doi=10.1016%2fj.watres.2018.12.041&partnerID=40&md5=8cab4b0fe7891a19ff2cd2caeb559f7e",2-s2.0-85059342658
 25. Porté H., Kougias P.G., Alfaro N., Treu L., Campanaro S., Angelidaki I.,"Process performance and microbial community structure in thermophilic trickling biofilter reactors for biogas upgrading",2019,"Science of the Total Environment","655",,,"529","538",,"10.1016/j.scitotenv.2018.11.289","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056900650&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2018.11.289&partnerID=40&md5=961f66cc3bf6adc01fdc7eb7a4f918e1",2-s2.0-85056900650
 26. Sun H., Kovalovszki A., Tsapekos P., Alvarado-Morales M., Rudatis A., Wu S., Dong R., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Co-digestion of Laminaria digitata with cattle manure: A unimodel simulation study of both batch and continuous experiments",2019,"Bioresource Technology","276",,,"361","368",,"10.1016/j.biortech.2018.12.110","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059890874&doi=10.1016%2fj.biortech.2018.12.110&partnerID=40&md5=d5be0b86fb3f75bb8a62ce04c5b9b1d0",2-s2.0-85059890874
 27. Treu L., Tsapekos P., Peprah M., Campanaro S., Giacomini A., Corich V., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Microbial profiling during anaerobic digestion of cheese whey in reactors operated at different conditions",2019,"Bioresource Technology","275",,,"375","385",,"10.1016/j.biortech.2018.12.084","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85059210673&doi=10.1016%2fj.biortech.2018.12.084&partnerID=40&md5=b7694aa21fd34e8a9f05e270c07119ed",2-s2.0-85059210673
 28. Tsapekos P., Alvarado-Morales M., Kougias P.G., Konstantopoulos K., Angelidaki I.,"Co-digestion of municipal waste biopulp with marine macroalgae focusing on sodium inhibition",2019,"Energy Conversion and Management","180",,,"931","937",,"10.1016/j.enconman.2018.11.048","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056849609&doi=10.1016%2fj.enconman.2018.11.048&partnerID=40&md5=697c2bfee445630629daa3d8b3d571de",2-s2.0-85056849609
 29. Angelidaki I., Xie L., Luo G., Zhang Y., Oechsner H., Lemmer A., Munoz R., Kougias P.G.,"Biogas upgrading: Current and emerging technologies",2019,"Biomass, Biofuels, Biochemicals: Biofuels: Alternative Feedstocks and Conversion Processes for the Production of Liquid and Gaseous Biofuels",,,,"817","843",,"10.1016/B978-0-12-816856-1.00033-6","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081310200&doi=10.1016%2fB978-0-12-816856-1.00033-6&partnerID=40&md5=33a606c1b6536a573730688a38543ff3",2-s2.0-85081310200
 30. Louhasakul Y., Cheirsilp B., Treu L., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Metagenomic insights into bioaugmentation and biovalorization of oily industrial wastes by lipolytic oleaginous yeast Yarrowia lipolytica during successive batch fermentation",2019,"Biotechnology and Applied Biochemistry",,,,"","",,"10.1002/bab.1878","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077857074&doi=10.1002%2fbab.1878&partnerID=40&md5=b416c0c9b70d6031dd57d13f153b812e",2-s2.0-85077857074
 31. Campanaro S., Treu L., Kougias P.G., Zhu X., Angelidaki I.,"Taxonomy of anaerobic digestion microbiome reveals biases associated with the applied high throughput sequencing strategies",2018,"Scientific Reports","8","1","1926","","",,"10.1038/s41598-018-20414-0","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041630246&doi=10.1038%2fs41598-018-20414-0&partnerID=40&md5=54359158398a448002ea086fdb0d83b6",2-s2.0-85041630246
 32. Tsapekos P., Kougias P.G., Alvarado-Morales M., Kovalovszki A., Corbière M., Angelidaki I.,"Energy recovery from wastewater microalgae through anaerobic digestion process: Methane potential, continuous reactor operation and modelling aspects",2018,"Biochemical Engineering Journal","139",,,"1","7",,"10.1016/j.bej.2018.08.004","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85051625613&doi=10.1016%2fj.bej.2018.08.004&partnerID=40&md5=04079ced877e9f04ee9623cd1b06c57d",2-s2.0-85051625613
 33. Fontana A., Kougias P.G., Treu L., Kovalovszki A., Valle G., Cappa F., Morelli L., Angelidaki I., Campanaro S.,"Microbial activity response to hydrogen injection in thermophilic anaerobic digesters revealed by genome-centric metatranscriptomics",2018,"Microbiome","6","1","194","","",,"10.1186/s40168-018-0583-4","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055618074&doi=10.1186%2fs40168-018-0583-4&partnerID=40&md5=20711fbb65743c6fd3cde857c33f5fb5",2-s2.0-85055618074
 34. Omar B., Abou-Shanab R., El-Gammal M., Fotidis I.A., Kougias P.G., Zhang Y., Angelidaki I.,"Simultaneous biogas upgrading and biochemicals production using anaerobic bacterial mixed cultures",2018,"Water Research","142",,,"86","95",,"10.1016/j.watres.2018.05.049","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050811057&doi=10.1016%2fj.watres.2018.05.049&partnerID=40&md5=0d56a14810f19d534713086d67a30aca",2-s2.0-85050811057
 35. Kougias P.G., Campanaro S., Treu L., Tsapekos P., Armani A., Angelidaki I.,"Spatial distribution and diverse metabolic functions of lignocellulose-degrading uncultured bacteria as revealed by genomecentric metagenomics",2018,"Applied and Environmental Microbiology","84","18","e01244-18","","",,"10.1128/AEM.01244-18","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85053460028&doi=10.1128%2fAEM.01244-18&partnerID=40&md5=ea5b2fa8b94e371ac0787f68fbf731f8",2-s2.0-85053460028
 36. Treu L., Kougias P.G., de Diego-Díaz B., Campanaro S., Bassani I., Fernández-Rodríguez J., Angelidaki I.,"Two-year microbial adaptation during hydrogen-mediated biogas upgrading process in a serial reactor configuration",2018,"Bioresource Technology","264",,,"140","147",,"10.1016/j.biortech.2018.05.070","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047263711&doi=10.1016%2fj.biortech.2018.05.070&partnerID=40&md5=3155197a68ab69c01610444ffd073f02",2-s2.0-85047263711
 37. Campanaro S., Treu L., Kougias P.G., Luo G., Angelidaki I.,"Metagenomic binning reveals the functional roles of core abundant microorganisms in twelve full-scale biogas plants",2018,"Water Research","140",,,"123","134",,"10.1016/j.watres.2018.04.043","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85046118676&doi=10.1016%2fj.watres.2018.04.043&partnerID=40&md5=621d74d05eac40b062e57782f4a31f3d",2-s2.0-85046118676
 38. Tsapekos P., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Mechanical pretreatment for increased biogas production from lignocellulosic biomass
 39. Corbellini V., Kougias P.G., Treu L., Bassani I., Malpei F., Angelidaki I.,"Hybrid biogas upgrading in a two-stage thermophilic reactor",2018,"Energy Conversion and Management","168",,,"1","10",,"10.1016/j.enconman.2018.04.074","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85046725490&doi=10.1016%2fj.enconman.2018.04.074&partnerID=40&md5=dd46057cb886e79331920a844e9d1baa",2-s2.0-85046725490
 40. Kougias P.G., Angelidaki I.,"Biogas and its opportunities—A review",2018,"Frontiers of Environmental Science and Engineering","12","3","14","","",,"10.1007/s11783-018-1037-8","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85046070414&doi=10.1007%2fs11783-018-1037-8&partnerID=40&md5=a02c3b546895d43012b6f2e5d57e8be9",2-s2.0-85046070414
 41. Treu L., Campanaro S., Kougias P.G., Sartori C., Bassani I., Angelidaki I.,"Hydrogen-fueled microbial pathways in biogas upgrading systems revealed by genome-centric metagenomics",2018,"Frontiers in Microbiology","9","MAY","1079","","",,"10.3389/fmicb.2018.01079","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047567272&doi=10.3389%2ffmicb.2018.01079&partnerID=40&md5=2a86d575e52cd8187868d8b41ed62a39",2-s2.0-85047567272
 42. Fontana A., Campanaro S., Treu L., Kougias P.G., Cappa F., Morelli L., Angelidaki I.,"Performance and genome-centric metagenomics of thermophilic single and two-stage anaerobic digesters treating cheese wastes",2018,"Water Research","134",,,"181","191",,"10.1016/j.watres.2018.02.001","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041390656&doi=10.1016%2fj.watres.2018.02.001&partnerID=40&md5=c312cec1a8641e7d12fa041b2687bb78",2-s2.0-85041390656
 43. Tsapekos P., Kougias P.G., Kuthiala S., Angelidaki I.,"Co-digestion and model simulations of source separated municipal organic waste with cattle manure under batch and continuously stirred tank reactors",2018,"Energy Conversion and Management","159",,,"1","6",,"10.1016/j.enconman.2018.01.002","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85044648212&doi=10.1016%2fj.enconman.2018.01.002&partnerID=40&md5=2d2a966fa2dc5ded461e889b8b2f3e03",2-s2.0-85044648212
 44. Angelidaki I., Treu L., Tsapekos P., Luo G., Campanaro S., Wenzel H., Kougias P.G.,"Biogas upgrading and utilization: Current status and perspectives",2018,"Biotechnology Advances","36","2",,"452","466",,"10.1016/j.biotechadv.2018.01.011","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85041600521&doi=10.1016%2fj.biotechadv.2018.01.011&partnerID=40&md5=9ea69fce2bf5d81e9611a16c8df15c5c",2-s2.0-85041600521
 45. Zhu X., Treu L., Kougias P.G., Campanaro S., Angelidaki I.,"Converting mesophilic upflow sludge blanket (UASB) reactors to thermophilic by applying axenic methanogenic culture bioaugmentation",2018,"Chemical Engineering Journal","332",,,"508","516",,"10.1016/j.cej.2017.09.113","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85033563448&doi=10.1016%2fj.cej.2017.09.113&partnerID=40&md5=1643044465115a836e87c1964d382cc1",2-s2.0-85033563448
 46. Duan N., Ran X., Li R., Kougias P.G., Zhang Y., Lin C., Liu H.,"Performance evaluation of mesophilic anaerobic digestion of chicken manure with algal digestate",2018,"Energies","11","7","1829","","",,"10.3390/en11071829","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85051206196&doi=10.3390%2fen11071829&partnerID=40&md5=b63f6fc6b2c573527bcfad84e6ddc10c",2-s2.0-85051206196
 47. Zhu X., Treu L., Kougias P.G., Campanaro S., Angelidaki I.,"Characterization of the planktonic microbiome in upflow anaerobic sludge blanket reactors during adaptation of mesophilic methanogenic granules to thermophilic operational conditions",2017,"Anaerobe","46",,,"69","77",,"10.1016/j.anaerobe.2016.12.015","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028853791&doi=10.1016%2fj.anaerobe.2016.12.015&partnerID=40&md5=651fc67b8b9a1410b1497700669cc0ca",2-s2.0-85028853791
 48. Kougias P.G., Campanaro S., Treu L., Zhu X., Angelidaki I.,"A novel archaeal species belonging to Methanoculleus genus identified via de-novo assembly and metagenomic binning process in biogas reactors",2017,"Anaerobe","46",,,"23","32",,"10.1016/j.anaerobe.2017.02.009","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85013218426&doi=10.1016%2fj.anaerobe.2017.02.009&partnerID=40&md5=415ad740aab21859456f2d851a3662b1",2-s2.0-85013218426
 49. Tsapekos P., Kougias P.G., Egelund H., Larsen U., Pedersen J., Trénel P., Angelidaki I.,"Improving the energy balance of grass-based anaerobic digestion through combined harvesting and pretreatment",2017,"Anaerobe","46",,,"131","137",,"10.1016/j.anaerobe.2016.12.005","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85008153072&doi=10.1016%2fj.anaerobe.2016.12.005&partnerID=40&md5=28bf0596006063f13b3723bcc2f7c122",2-s2.0-85008153072
 50. Campanaro S., Treu L., Cattani M., Kougias P.G., Vendramin V., Schiavon S., Tagliapietra F., Giacomini A., Corich V.,"In vitro fermentation of key dietary compounds with rumen fluid: A genome-centric perspective",2017,"Science of the Total Environment","584-585",,,"683","691",,"10.1016/j.scitotenv.2017.01.096","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028247901&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2017.01.096&partnerID=40&md5=a36a3f18dd8c900622c15fe035ec3b42",2-s2.0-85028247901
 51. Kougias P.G., Treu L., Benavente D.P., Boe K., Campanaro S., Angelidaki I.,"Ex-situ biogas upgrading and enhancement in different reactor systems",2017,"Bioresource Technology","225",,,"429","437",,"10.1016/j.biortech.2016.11.124","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006391460&doi=10.1016%2fj.biortech.2016.11.124&partnerID=40&md5=542b90b4fda00d64ef3729cdce71cbfd",2-s2.0-85006391460
 52. Zhu X., Kougias P.G., Treu L., Campanaro S., Angelidaki I.,"Microbial community changes in methanogenic granules during the transition from mesophilic to thermophilic conditions",2017,"Applied Microbiology and Biotechnology","101","3",,"1313","1322",,"10.1007/s00253-016-8028-0","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85006384986&doi=10.1007%2fs00253-016-8028-0&partnerID=40&md5=d6bd6b57a5b672462fe65e48d4bde63e",2-s2.0-85006384986
 53. Tsapekos P., Kougias P.G., Vasileiou S.A., Lyberatos G., Angelidaki I.,"Effect of micro-aeration and inoculum type on the biodegradation of lignocellulosic substrate",2017,"Bioresource Technology","225",,,"246","253",,"10.1016/j.biortech.2016.11.081","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84999683663&doi=10.1016%2fj.biortech.2016.11.081&partnerID=40&md5=f7b8628a23192a87a090920d3d0b0df6",2-s2.0-84999683663
 54. Jing Y., Campanaro S., Kougias P., Treu L., Angelidaki I., Zhang S., Luo G.,"Anaerobic granular sludge for simultaneous biomethanation of synthetic wastewater and CO with focus on the identification of CO-converting microorganisms",2017,"Water Research","126",,,"19","28",,"10.1016/j.watres.2017.09.018","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85029332532&doi=10.1016%2fj.watres.2017.09.018&partnerID=40&md5=b3b95e5d9baaacb81870ffbf17547ad2",2-s2.0-85029332532
 55. Lovato G., Alvarado-Morales M., Kovalovszki A., Peprah M., Kougias P.G., Rodrigues J.A.D., Angelidaki I.,"In-situ biogas upgrading process: Modeling and simulations aspects",2017,"Bioresource Technology","245",,,"332","341",,"10.1016/j.biortech.2017.08.181","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85028919107&doi=10.1016%2fj.biortech.2017.08.181&partnerID=40&md5=3b6eb7e8e531cccfaae8a302c5a7bcda",2-s2.0-85028919107
 56. Tsapekos P., Kougias P.G., Egelund H., Larsen U., Pedersen J., Trénel P., Angelidaki I.,"Mechanical pretreatment at harvesting increases the bioenergy output from marginal land grasses",2017,"Renewable Energy","111",,,"914","921",,"10.1016/j.renene.2017.04.061","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019435973&doi=10.1016%2fj.renene.2017.04.061&partnerID=40&md5=6f28aaf4b8b40543b3eaa5c56e7903cf",2-s2.0-85019435973
 57. Tsapekos P., Kougias P.G., Vasileiou S.A., Treu L., Campanaro S., Lyberatos G., Angelidaki I.,"Bioaugmentation with hydrolytic microbes to improve the anaerobic biodegradability of lignocellulosic agricultural residues",2017,"Bioresource Technology","234",,,"350","359",,"10.1016/j.biortech.2017.03.043","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85015763816&doi=10.1016%2fj.biortech.2017.03.043&partnerID=40&md5=964726c377ea32662e9bb5a047bc887b",2-s2.0-85015763816
 58. Bassani I., Kougias P.G., Treu L., Porté H., Campanaro S., Angelidaki I.,"Optimization of hydrogen dispersion in thermophilic up-flow reactors for ex situ biogas upgrading",2017,"Bioresource Technology","234",,,"310","319",,"10.1016/j.biortech.2017.03.055","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85015761165&doi=10.1016%2fj.biortech.2017.03.055&partnerID=40&md5=4c441f1a02512ab7bafc0190d39f8964",2-s2.0-85015761165
 59. Tsapekos P., Kougias P.G., Treu L., Campanaro S., Angelidaki I.,"Process performance and comparative metagenomic analysis during co-digestion of manure and lignocellulosic biomass for biogas production",2017,"Applied Energy","185",,,"126","135",,"10.1016/j.apenergy.2016.10.081","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84994320681&doi=10.1016%2fj.apenergy.2016.10.081&partnerID=40&md5=76ecc17b299b8f9773f328bacd5aa0d6",2-s2.0-84994320681
 60. Bassani I., Kougias P.G., Angelidaki I.,"In-situ biogas upgrading in thermophilic granular UASB reactor: key factors affecting the hydrogen mass transfer rate",2016,"Bioresource Technology","221",,,"485","491",,"10.1016/j.biortech.2016.09.083","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84988640881&doi=10.1016%2fj.biortech.2016.09.083&partnerID=40&md5=fd5f0db12dda769aed1b9f16f3bcb8a0",2-s2.0-84988640881
 61. Tsapekos P., Kougias P.G., Frison A., Raga R., Angelidaki I.,"Improving methane production from digested manure biofibers by mechanical and thermal alkaline pretreatment",2016,"Bioresource Technology","216",,,"545","552",,"10.1016/j.biortech.2016.05.117","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84973146958&doi=10.1016%2fj.biortech.2016.05.117&partnerID=40&md5=16e187c4d84ea995be5157b75b22fb16",2-s2.0-84973146958
 62. Treu L., Kougias P.G., Campanaro S., Bassani I., Angelidaki I.,"Deeper insight into the structure of the anaerobic digestion microbial community
 63. Kougias P.G., Treu L., Campanaro S., Zhu X., Angelidaki I.,"Dynamic functional characterization and phylogenetic changes due to Long Chain Fatty Acids pulses in biogas reactors",2016,"Scientific Reports","6",,"28810","","",,"10.1038/srep28810","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84976620131&doi=10.1038%2fsrep28810&partnerID=40&md5=c5305f6779804635fc3fcea1583e8164",2-s2.0-84976620131
 64. Treu L., Campanaro S., Kougias P.G., Zhu X., Angelidaki I.,"Untangling the Effect of Fatty Acid Addition at Species Level Revealed Different Transcriptional Responses of the Biogas Microbial Community Members",2016,"Environmental Science and Technology","50","11",,"6079","6090",,"10.1021/acs.est.6b00296","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84973594900&doi=10.1021%2facs.est.6b00296&partnerID=40&md5=eced8fedd30987d83018c6fa4abb68b0",2-s2.0-84973594900
 65. Campanaro S., Treu L., Kougias P.G., De Francisci D., Valle G., Angelidaki I.,"Metagenomic analysis and functional characterization of the biogas microbiome using high throughput shotgun sequencing and a novel binning strategy",2016,"Biotechnology for Biofuels","9","1","26","","",,"10.1186/s13068-016-0441-1","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84957001273&doi=10.1186%2fs13068-016-0441-1&partnerID=40&md5=ce97a8954a92e950fe95b4c38f3d9989",2-s2.0-84957001273
 66. Bassani I., Kougias P.G., Treu L., Angelidaki I.,"Biogas Upgrading via Hydrogenotrophic Methanogenesis in Two-Stage Continuous Stirred Tank Reactors at Mesophilic and Thermophilic Conditions",2015,"Environmental Science and Technology","49","20",,"12585","12593",,"10.1021/acs.est.5b03451","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84945316953&doi=10.1021%2facs.est.5b03451&partnerID=40&md5=2cc05a9763873917bea126928f185cc1",2-s2.0-84945316953
 67. Kougias P.G., Boe K., Einarsdottir E.S., Angelidaki I.,"Counteracting foaming caused by lipids or proteins in biogas reactors using rapeseed oil or oleic acid as antifoaming agents",2015,"Water Research","79",,,"119","127",,"10.1016/j.watres.2015.04.034","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84929163701&doi=10.1016%2fj.watres.2015.04.034&partnerID=40&md5=e237d4df0d7b9605b521d970b9e7b379",2-s2.0-84929163701
 68. Tsapekos P., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Anaerobic Mono- and Co-digestion of Mechanically Pretreated Meadow Grass for Biogas Production",2015,"Energy and Fuels","29","7",,"4005","4010",,"10.1021/ef5027949","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84937136006&doi=10.1021%2fef5027949&partnerID=40&md5=6f3049962e8a2791cef446f561033cf0",2-s2.0-84937136006
 69. Kougias P.G., Boe K., Angelidaki I.,"Solutions for Foaming Problems in Biogas Reactors Using Natural Oils or Fatty Acids as Defoamers",2015,"Energy and Fuels","29","7",,"4046","4051",,"10.1021/ef502808p","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84929210710&doi=10.1021%2fef502808p&partnerID=40&md5=8136ed6c668bebd8522ab7a6944b8c67",2-s2.0-84929210710
 70. Tsapekos P., Kougias P.G., Angelidaki I.,"Biogas production from ensiled meadow grass
 71. Luo G., De Francisci D., Kougias P.G., Laura T., Zhu X., Angelidaki I.,"New steady-state microbial community compositions and process performances in biogas reactors induced by temperature disturbances",2015,"Biotechnology for Biofuels","8","1","3","","",,"10.1186/s13068-014-0182-y","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84928689324&doi=10.1186%2fs13068-014-0182-y&partnerID=40&md5=d499ad8a7d45bec3af62285c43fb7e4f",2-s2.0-84928689324
 72. Luo G., De Francisci D., Kougias P.G., Laura T., Zhu X., Angelidaki I.,"New Steady-State Microbial Community Compositions and Process Performances in Biogas Reactors Induced by Temperature Disturbances",2015,"Biological Treatment of Solid Waste: Enhancing Sustainability",,,,"83","104",,"10.1201/b18872-10","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85131990859&doi=10.1201%2fb18872-10&partnerID=40&md5=5159aceb6bb55afe70e19d0c26acc02a",2-s2.0-85131990859
 73. De Francisci D., Kougias P.G., Treu L., Campanaro S., Angelidaki I.,"Microbial diversity and dynamicity of biogas reactors due to radical changes of feedstock composition",2015,"Bioresource Technology","176",,,"56","64",,"10.1016/j.biortech.2014.10.126","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84911386711&doi=10.1016%2fj.biortech.2014.10.126&partnerID=40&md5=febaf908d8f04b0b9e3f2df0c85622e4",2-s2.0-84911386711
 74. Fotidis I.A., Kougias P.G., Zaganas I.D., Kotsopoulos T.A., Martzopoulos G.G.,"Inoculum and zeolite synergistic effect on anaerobic digestion of poultry manure",2014,"Environmental Technology (United Kingdom)","35","10",,"1219","1225",,"10.1080/09593330.2013.865083","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84894081704&doi=10.1080%2f09593330.2013.865083&partnerID=40&md5=139ff979029da610138fa34b3ef75344",2-s2.0-84894081704
 75. Kougias P.G., Boe K., O-Thong S., Kristensen L.A., Angelidaki I.,"Anaerobic digestion foaming in full-scale biogas plants: A survey on causes and solutions",2014,"Water Science and Technology","69","4",,"889","895",,"10.2166/wst.2013.792","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896773524&doi=10.2166%2fwst.2013.792&partnerID=40&md5=83e3a61a21a80a992b0b664a45176f01",2-s2.0-84896773524
 76. Kougias P.G., De Francisci D., Treu L., Campanaro S., Angelidaki I.,"Microbial analysis in biogas reactors suffering by foaming incidents",2014,"Bioresource Technology","167",,,"24","32",,"10.1016/j.biortech.2014.05.080","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84902980512&doi=10.1016%2fj.biortech.2014.05.080&partnerID=40&md5=1ca7858cc4c28e41cf59e4b82f61a313",2-s2.0-84902980512
 77. Kougias P.G., Kotsopoulos T.A., Martzopoulos G.G.,"Effect of feedstock composition and organic loading rate during the mesophilic co-digestion of olive mill wastewater and swine manure",2014,"Renewable Energy","69",,,"202","207",,"10.1016/j.renene.2014.03.047","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898927870&doi=10.1016%2fj.renene.2014.03.047&partnerID=40&md5=8aa5295a5e0ecd1799af9a0e0b3d2643",2-s2.0-84898927870
 78. Kougias P.G., Boe K., Tsapekos P., Angelidaki I.,"Foam suppression in overloaded manure-based biogas reactors using antifoaming agents",2014,"Bioresource Technology","153",,,"198","205",,"10.1016/j.biortech.2013.11.083","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84890895934&doi=10.1016%2fj.biortech.2013.11.083&partnerID=40&md5=2c3f143e778c9c6c592718e16bedcf86",2-s2.0-84890895934
 79. Kougias P.G., Tsapekos P., Boe K., Angelidaki I.,"Antifoaming effect of chemical compounds in manure biogas reactors",2013,"Water Research","47","16",,"6280","6288",,"10.1016/j.watres.2013.07.045","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84885371336&doi=10.1016%2fj.watres.2013.07.045&partnerID=40&md5=4464641a60fae50ff5ed5055c08f7ba3",2-s2.0-84885371336
 80. Kougias P.G., Fotidis I.A., Zaganas I.D., Kotsopoulos T.A., Martzopoulos G.G.,"Zeolite and swine inoculum effect on poultry manure biomethanation",2013,"International Agrophysics","27","2",,"169","173",,"10.2478/v10247-012-0082-y","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84879031616&doi=10.2478%2fv10247-012-0082-y&partnerID=40&md5=5e534f2cada94f1dac59a8df05cf6565",2-s2.0-84879031616
 81. Kougias P.G., Boe K., Angelidaki I.,"Effect of organic loading rate and feedstock composition on foaming in manure-based biogas reactors",2013,"Bioresource Technology","144",,,"1","7",,"10.1016/j.biortech.2013.06.028","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880358658&doi=10.1016%2fj.biortech.2013.06.028&partnerID=40&md5=bc180967e4381c0635e5dda45a2ee426",2-s2.0-84880358658
 82. Boe K., Kougias P.G., Pacheco F., O-Thong S., Angelidaki I.,"Effect of substrates and intermediate compounds on foaming in manure digestion systems",2012,"Water Science and Technology","66","10",,"2146","2154",,"10.2166/wst.2012.438","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84870312974&doi=10.2166%2fwst.2012.438&partnerID=40&md5=e97b1e16a054c4885c135a7d27680f73",2-s2.0-84870312974
 83. Kougias P.G., Firfiris V., Martzopoulos G.G.,"Improvement of a heat pump coefficient of performance used in greenhouses",2012,"Acta Horticulturae","952",,,"441","448",,"10.17660/actahortic.2012.952.55","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863686429&doi=10.17660%2factahortic.2012.952.55&partnerID=40&md5=11ecd84be9396bb250c6b9f4fd71200c",2-s2.0-84863686429
 84. Firfiris V., Kougias P.G., Nikita-Martzopoulou Ch., Martzopoulos G.G.,"Performance of a covered closed loop shallow geothermal greenhouse heating system",2012,"Acta Horticulturae","952",,,"457","462",,"10.17660/ActaHortic.2012.952.57","https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863681694&doi=10.17660%2fActaHortic.2012.952.57&partnerID=40&md5=e18f1b3b59b118b69322d4f1c72e7e2d",2-s2.0-84863681694
 85. Ntinas G.K., Kougias P.G., Nikita-Martzopoulou C.,"Experimental performance of a hybrid solar energy saving system in greenhouses",2011,"International Agrophysics","25","3",,"257","264",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80054758214&partnerID=40&md5=067f5791071b384ab84d277570a68b5a",2-s2.0-80054758214
 86. Kougias P.G., Kotsopoulos T.A., Martzopoulos G.G.,"Anaerobic co-digestion of pig waste with olive mill wastewater under various mixing conditions",2010,"Fresenius Environmental Bulletin","19","8 B",,"1682","1686",,,"https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77957759705&partnerID=40&md5=964ba7a2ee2c87331e82fa709f33363d",2-s2.0-77957759705
Διεθνή Ανταγωνιστικά
 1.  Harnessing potential of biological CO2 capture for Circular Economy- COOCE, 2021-2024, ERANET-ACT, Work Package Leader, www.cooce.eu
 2. Novel biorefinery supply chains for wastewater valorization and production of high market value bioproducts using microalgae- BlueBioChain, 2021-2023, BlueBio Cofund, Project Coordinator, www.bluebiochain.eu
 3. Demonstration of a mobile unit for hybrid energy storage based on CO2 capture and renewable energy sources- LIFE CO2toCH4, LIFE, 2021-2025, Work Package Leader, www.co2toch4.eu
 4. Capture and Reuse Of biogenic gases for Negative-emission - sustainable biofUelS- CRONUS, Horizon Europe, 2022-2026, Work package Leader 
Εθνικά Ανταγωνιστικά
 1.  Dissemination hub for principles of circular economy from food wastes- ZeroFoodWaste, 2021-2023, Project Coordinator, www.zerofoodwaste.net
 2. Biological biogas upgrade via conversion of carbon dioxide into biomethane- BioUpgrade, 2021-2023, Work Package Leader
 3. Utilization of the rice cultivation residues serving the principals of the circular economy for renewable energy and building materials production- RiceQube, 2021-2023, Work Package Leader
 4. Information system for assessment and evaluation of biomass and organic waste potential for the production of green products in Region of Central Macedonia- BiomassRCM, 2021-2023, Work Package Leader
 5. Utilization of second-class fruits for the production of high value-added products in the Region of Central Macedonia- FRUITVALUE, 2021-2024, Work Package Leader
 6. Biogas upgrade with simultaneous recycling and utilization of carbon dioxide to optimize anaerobic sludge treatment- BiogasUp, 2020-2023, Project Coordinator, www.biogasup.gr
 7. Promoting the use of stabilized residue from biogas plants as an innovative soil conditioner- bioFERTIL, 2020-2023, Work Package Leader
 8. Exploitation of by-products from biogas plants for greenhouse heating and production of high added-value agricultural products with reduced environmental footprint- GreenBioHeat, 2020-2023, Subcontractor

ΕΛΓΟ

Login